Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaut tuomioistuimissa

Luonnonsuojeluliitto on luonnon etujärjestö. Kun muut keinot eivät auta, Uudenmaan piiri on valmis hakemaan päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. Tässä ovat piirin vireillä olevat tapaukset.

Helsingin hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Poliisi, valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtiontalouden tarkastusvirasto, valtakunnansyyttäjänvirasto yms.

Ei ole.

Euroopan komissio tai EU:n tuomioistuin, parlamentin vetoomusvaliokunta, ombudsman, EIT tai muut kansainväliset oikeusasteet

Piirillä ei ole tällä hetkellä kanteluja tai vetoomuksia EU-tasolla.

Ratkaistut entiset valitukset 1.5.2013-

+ = voitettu

– = hävitty

Helsingin hallinto-oikeus

+/- HHAO Valitus Uusimaa 2050 -maakuntakaavasta 9.10.2020

  • valituksen täydennys 14.10.2020
  • vastaselitys 25.3.2021
  • HHaO hyväksyi 24.9.2021 piirin valituksen maakuntakaavan poistettujen suojelualuevarausten osalta ja kumosi kaavan tältä osin. Valituksemme kuitenkin hylättiin viheryhteysmerkintöjen, Espoon Mynttilän taajamavarauksen ja Luoman/Mankin junavarikon osalta, joten piiri hakee jatkovalituslupaa KHO:lta.

+ HHAO Valitus liito-oravan poikkeuslupapäätöksestä Kirkkonummella (Suvimäki-Majvik) yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 6.5.2019.

  • Vastaselitys annettu 15.7.2019
  • Vastaselitys Kirkkonummen kunnan selitykseen annettu 12.1.2021
  • hallinto-oikeus hylkäsi luvan piirin valituksen perusteella, HHAO:n päätös [pdf] 22.2.2021
  • Kirkkonummen kunta valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
  • piirin vastine kunnan valitukseen KHO:lle, 11.6.2021
  • Kirkkonummen kunta päätti vetää valituksensa pois KHO:sta 16.8.2021, joten piirin valituksen hyväksynyt HHAO:n päätös jäi voimaan

+ HHAO Valitus Vantaan Lehmustontien asemakaavasta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 29.1.2020 – Vastaselitys annettu 15.5.2020. – Hallinto-oikeus kumosi 12.2.2021 päätöksellään kaavasta piirin valituksen mukaisesti kaksi korttelialuetta ja yhden katu-yhteyden.

+ HHAO Valitus Kirkkonummen rakennusjärjestyksestä 20.5.2019. Vastaselitys annettu 22.1.2020. Kirkkonummi muutti prosessin aikana rakennusjärjestystä ja hallinto-oikeus totesi asian rauenneeksi 8.4.2020.

+ Muutoksenhaku Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 16.1.2019, vastaselitys 9.5.2019 – kaava kumottiin kokonaan ELYn, meidän ja Tringan valituksesta 29.11.2019. Östersundom-toimikunta valitti päätöksestä KHO:oon, joka 10.5.2021 hylkäsi toimikunnan valituksen, piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi yleiskaavan lopullisesti vuosikirjapäätöksellään.

– Valitus Östersundomin vaihemaakuntakaavasta 21.7.2018, vastaselitys 14.12.2018, kaikki valitukset hylättiin 29.11.2019.

+ HHAO Valitus poikkeamispäätöksestä Mäntsälässä 17.1.2019, vastaselitys annettu keväällä 2019. Valitus hyväksyttiin 28.8.2019 eli kunnan päätös hylättiin

– Valituslupahakemus ja valitus Espoon Kalajärvenkallioiden asemakaavaa koskevassa asiassa (Espyyn kanssa) 6.6.2018 – KHO ei antanut valituslupaa 21.5.2019

Muutoksenhaku Inkoon ja Raaseporin alueelle annetusta suden tappoluvasta 5.7.2018. Valitus vedettiin pois 20.3.2019, koska voittokaan ei olisi muuttanut oikeuskäytäntöä, mutta tappio olisi voinut heikentää sitä. Susikin pääsi metsästäjiä karkuun.

– Muutoksenhaku Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 30.6.2017 hylättiin 20.12.2018. Piiri valitti alle 5 ha SL-alueiden poistosta, Bastukärrin LOG-alueesta ja Porvoon Söderskärin seudulle pistetystä merituulivoimakentästä. Asiaa jatkettiin KHO:oon.

+ Sipoon rakennusjärjestys 24.1.2018 – hallinto-oikeus kumosi valituksestamme yhden määräyksen lainvastaisena 14.12.2018. – Kunta valitti KHO:oon, sai valitusluvan mutta hävisi. Tuloksena vuosikirjapäätös KHO:2020:1

– Espoon Kalajärvenkallion asemakaavan valitus (yhdessä Espyyn kanssa) 21.7.2017, valitus hylättiin 7.5.2018.

+ Helsingin Vartiosaaren osayleiskaava 4.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin tammikuussa 2018!
+ Helsingin yleiskaava 5.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin osin (mm. Vartiosaari, Keskuspuisto, Melkki, kaupunkibulevardien uhkaamat luontokohteet) tammikuussa 2018.

– Helsyn kanssa tehty Kruunusiltojen valitus hylättiin 12.10.2016 emmekä jatkaneet KHO:oon

– Espoon Gumböle golfin juttu hävittiin eikä siitä jatkettu KHOoon.

+ Valitus poikkeusluvasta, joka koskee lintutornin rakentamista luonnonsuojelualueelle Helsingin Torpvikenillä 19.11.2012. HHaO hyväksyi valituksemme eli hylkäsi luvan kaupungin peruttua hakemuksen 30.4.2013.

– Kirkkonummi Porkkala Kalbådan liikkumislupa 20.6.2012. Valituksemme hylättiin äänestyspäätöksellä syksyllä 2013. Siitä ei jatkovalitettu koska lupa-aikakin oli jo päättynyt ajat sitten.

Maaseutuelinkeinonjen valituslautakunta

— Hylkäsi kaksi ilvesvalitustamme kesällä 2013, kuten se aina tekee. Päätöksistä ei valitettu eteenpäin, koska ilvekset oli jo ammuttu. (Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on nyttemmin lakkautettu ja metsästyslain poikkeusluvat menevät hallinto-oikeuteen.)

Vaasan hallinto-oikeus

Vantaa Energia turvetta sivupolttoaineena polttavan kattilan ympäristöluvasta yhdessä Maan Ystävien kanssa 22.9.2017, valitus hylätty syyskuussa 2018.

+ Vaasan hallinto-oikeus rajoitti Helsingin allimatalikkojen Koirasaarenluotojen meriläjitysalueen läjityksiä ja tiukensi lupaehtoja ELY:n ja piirin valituksen perusteella 8.11.2016.

Ympäristöministeriö

(+) Muutoksenhaku Uudenmaan 2 vaihemaakuntakaavasta 3.6.2013 johti osittaiseen menestykseen lokakuussa 2014: Helsingin Kivinokka poistettiin rakentamisesta, mutta muuten valitus hylättiin.

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta tehty valitus hylättiin, eikä sitä jatkettu eteenpäin.

Korkein hallinto-oikeus

– KHO kumosi HHAO:n päätöksen piirin muutoksenhausta Espoon Tiistinlaakson asemakaavaa koskevasta liito-oravan poikkeusluvasta. HHAO hyväksyi piirin valituksen, mutta ELY valitti KHO:oon, joka kumosi HHAO:n päätöksen. Lopputuloksena siis piirin valitus hylättiin ja liito-oravaa koskeva poikkeuslupa jäi voimaan. KHO:n päätös 24.5.2021 – Piiri valitti yhdessä Espyyn kanssa – valitus HHAO 6.6.2018, vastaselitys 15.11.2018, valitus hyväksytty HHAO:ssa 13.9.2019 – vastine KHO:lle 4.8.2020

– KHO kumosi HHAO:n päätöksen piirin Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalen siirtolupaa koskeneesta muutoksenhausta. Piirin valitus hyväksyttiin HHAO:ssa, mutta ELY valitti päätöksestä KHO:oon, joka kumosi HHAO:n päätöksen. Lopputuloksena siis piirin valitus hylättiin ja lahokaviosammalen siirtolupa jäi voimaan – KHO:n päätös 24.5.2021 (piirin vastine KHO 1.7.2021, vastaselitys HHAO 15.11.2018, valitus HHAO 9.7.2018)

– KHO Valitus Östersundomin 2. vaihemaakuntakaavasta 30.12.2019 – piirin, Tringan ja Uudenmaan ELY-keskuksen valitukset Östersundomin maakuntakaavasta hylättiin 10.5.2021 ja kaava jäi voimaan.

– KHO Valitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 21.1.2019, KHO hylkäsi päätöksellään 15.5.2020 Söderskärin tuulivoimakentästä tehdyt valitukset koska jonkunmoinen Natura-selvitys oli kumminkin tehty ja koska tarkemmassa suunnittelussa tuulivoimaloita voi sijoitella paremmin.

+ Helsingin yleiskaava. KHO poisti Viikin merkintöjä ja piti voimassa HHAO:n voittomme 8.11.2018

– Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavaata 15.12.2016 tehty valitus hylättiin 28.8.2017 ilman KHOn omia perusteluja.

– Valitus Helsingin hallinto-oikeuden Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavasta 17.10.2013 hylättiin 20.11.2014. KHO ei lausunut asiasta itse mitään uutta, se meni vain HaO:n taakse. Asia koski valtakunnallisesti tärkeän ekoyhteyden suojelua kaavalla.

– KHO Muutoksenhaku Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta 1.12.2014 hylättiin kuten nykyään useimmat maakuntavalitukset.

+ Alliluvista tehty valitus 2011 hyväksyttiin 29.11.2013.

– Valitus ympäristöministeriön päätöksestä vahvistaa Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava 14.1.2013. KHO hylkäsi valituksemme 1.4.2014 lausuen: ”Nyt kysymyksessä olevalla vaihemaakuntakaavalla ei ole ratkaistu valituksessa tarkoitetun varapurkuyhteyden toteuttamistapaa eikä sen sijaintia tai suuntaa edes ohjeellisesti.” Asian seuraaminen jatkuu nyt alemmilla kaavatasoilla ja ympäristöluvassa.

Kannanotot

Tehdyt lausunnot

Tällä sivulla ovat ennen vuotta 2021 tehdyt lausunnot.

Lue lisää

Tekeillä olevat lausunnot

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä valmistelussa olevat lausunnot ym. kannanotot sekä ennuste tulevista lausuntoajoista.  

Lue lisää

Yhdistysten valitukset

Paikallisyhdistystemme muutoksenhaut

Lue lisää

Tiedotteet

Uudenmaan piiristä lähetetyt tiedotteet 2021 - Verkkouutisia löydät piirin etusivulta Ajankohtaista-osasta: https://www.sll.fi/uusimaa/

Lue lisää