Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Muutoksenhaut tuomioistuimissa

Luonnonsuojeluliitto on luonnon etujärjestö. Kun muut keinot eivät auta, Uudenmaan piiri on valmis hakemaan päätöksiin muutosta tuomioistuimessa. Tässä ovat ensin piirin vireillä olevat tapaukset. Alempana on erillisenä listana ratkaistut tapaukset.

Helsingin hallinto-oikeus

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Vaasan hallinto-oikeus

 • VaHAO Valitus ESAVI:n päätöksestä myöntää Raaseporin kaupungille lupa rakentaa Mustionkosken voimalaitoksen yhteyteen tekninen kalatie 13.5.2024

Turun hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus


Poliisi, valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies, valtiontalouden tarkastusvirasto, valtakunnansyyttäjänvirasto yms.

Ei ole.

Euroopan komissio tai EU:n tuomioistuin, parlamentin vetoomusvaliokunta, ombudsman, EIT tai muut kansainväliset oikeusasteet

Piirillä ei ole tällä hetkellä kanteluja tai vetoomuksia EU-tasolla.

Ratkaistut entiset valitukset 1.5.2013-

+ = voitettu

– = hävitty

Helsingin hallinto-oikeus

– HHAO Valitus Kirkkonummen Masalan osayleiskaavasta 17.4.2023

– HHAO Valitus Tuusulan yleiskaava 2040 27.12.2022

  • HHAO hylkäsi valituksen 20.12.2023

– HHAO Valitus Kirkkonummen Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavasta 6.12.2022

  • HHAO hylkäsi valituksen 30.11.2023

– HHAO Valitus Vantaan Kivistön Lumikvartsi-asemakaavasta 30.12.2022

+ HHAO Valitus suunnittelutarveratkaisupäätöksestä Lohjalla 1.4.2022

  • HHAO hyväksyi valituksen ja kumosi lupapäätöksen 27.6.2023

+ HHAO Neljä uutta valitusta Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöksistä 7.3.2022

+ HHAO Kolme valitusta Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupapäätöksistä 24.1.2022

+ HHAO Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueen hakkuita 24.9.2021

– HHAO Valitus Vihdin Etelä-Nummelan osayleiskaavasta 21.3.2022

  • HHAO hylkäsi valituksen 19.1.2023

– HHAO Valitus Vihdin Etelä-Nummelan työpaikka-alue I -asemakaavasta 21.3.2022

  • HHAO hylkäsi valituksen 28.12.2022

+ HHAO Valitus Karkkilan Katlakosken hakkuiden maisematyöluvasta 14.1.2022

  • HHAO hyväksyi valituksen ja kumosi maisematyöluvan 23.12.2022
  • Piirin osalta oikeus totesi, ettei piirillä ole valitusoikeutta asiassa, koska maisematyöluvista on valitusoikeus vain kunnan jäsenellä (kunnan jäsenyys määräytyy yhdistyksen rekisteröidyn kotipaikan mukaan). Siten piirin ja paikallisyhdistyksen valitus tutkittiin vain Karkkilan paikallisyhdistyksen tekemänä.

+ HHAO Valitus Sipoon rakennusjärjestyksestä (KHO:ssa 2020 piirin valituksesta kumotun määräyksen uusi versio) 27.7.2021

– HHAO Valitus Vantaan yleiskaava 2020:stä 12.3.2021

  • vastaselitys 4.8.2021
  • HHAO hylkäsi valituksen 28.6.2022
  • piiri ja Vantaan yhdistys hakivat jatkovalituslupaa KHO:sta 28.7.2022
  • KHO hylkäsi valituslupahakemuksen 8.12.2022 ja HHAO:n päätös jäi voimaan

– HHAO Valitus Espoon Miilukorpi II -asemakaavasta 9.3.2021

  • vastaselitys 4.8.2021
  • HHAO hylkäsi piirin ja Espyyn valituksen 8.6.2022
  • piiri ja Espyy hakivat jatkovalituslupaa KHO:sta 8.7.2022
  • KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 11.11.2022

– HHAO Valitus ELY-keskuksen päätöksestä hylätä Kirkkonummen Vuohimäen louhimohankkeita koskenut keskeytyspyyntö 21.5.2021

  • Vastaselitys annettu 25.11.2021
  • HHAO hylkäsi piirin valituksen 13.5.2022

– HHAO Valitus Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta 15.1.2021

  • vastaselitys 27.4.2021
  • Hallinto-oikeus hylkäsi piirin valituksen 10.12.2021. Piiri haki valituslupaa KHO:lta.
  • KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 31.5.2022

+ HHAO Muutoksenhaku Vantaan Kivistöntähden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymisestä 8.1.2021

  • vastaselitys 23.4.2021
  • HHAO hyväksyi piirin valituksen ja kumosi kaavan 26.11.2021 puutteellista lepakkoselvitystä sekä lahokaviosammalta koskevilla perusteilla lainvastaisena.

– HHAO Valitus Kirkkonummen Veikkolanpuron hakkuista 24.4.2020. HHaO keskeytti hakkuut 29.4.2020.

  • vastaselitys Uudenmaan ELY:n lausuntoon 7.7.2020
  • vastaselitys Monecon oy:n lausuntoihin 16.3.2021
  • HHAO hylkäsi valituksen päätöksellään 19.4.2021

– HHAO Valitus Vantaan Puu-Kivistön asemakaavasta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 29.1.2020 – vastaselitys annettu.

  • HHAO hylkäsi piirin valituksen 26.11.2021

– HHAO Valitus lahokaviosammalen poikkeusluvasta Vantaalla 16.5.2019

  • Vastaselitys 19.9.2019
  • Täydennys uusilla lahokaviosammalesiintymiä koskevilla tiedoilla annettu 8.5.2020
  • HHAO hylkäsi piirin valituksen 26.11.2021

+/- HHAO Valitus Uusimaa 2050 -maakuntakaavasta 9.10.2020

  • valituksen täydennys 14.10.2020
  • vastaselitys 25.3.2021
  • HHaO hyväksyi 24.9.2021 piirin valituksen maakuntakaavan poistettujen suojelualuevarausten osalta ja kumosi kaavan tältä osin. Valituksemme kuitenkin hylättiin viheryhteysmerkintöjen, Espoon Mynttilän taajamavarauksen ja Luoman/Mankin junavarikon osalta
  • KHO otti käsiteltäväksi piirin jatkovalituksen viheryhteysmerkintöjen ja junavarikon osalta, mutta ei Espoon Mynttilän osalta

+ HHAO Valitus liito-oravan poikkeuslupapäätöksestä Kirkkonummella (Suvimäki-Majvik) yhdessä Kirkkonummen ympäristöyhdistyksen kanssa 6.5.2019.

  • Vastaselitys annettu 15.7.2019
  • Vastaselitys Kirkkonummen kunnan selitykseen annettu 12.1.2021
  • hallinto-oikeus hylkäsi luvan piirin valituksen perusteella, HHAO:n päätös [pdf] 22.2.2021
  • Kirkkonummen kunta valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
  • piirin vastine kunnan valitukseen KHO:lle, 11.6.2021
  • Kirkkonummen kunta päätti vetää valituksensa pois KHO:sta 16.8.2021, joten piirin valituksen hyväksynyt HHAO:n päätös jäi voimaan

+ HHAO Valitus Vantaan Lehmustontien asemakaavasta (yhdessä Vantaan yhdistyksen kanssa) 29.1.2020

  • Vastaselitys annettu 15.5.2020.
  • Hallinto-oikeus kumosi 12.2.2021 päätöksellään kaavasta piirin valituksen mukaisesti kaksi korttelialuetta ja yhden katu-yhteyden.

+ HHAO Valitus Kirkkonummen rakennusjärjestyksestä 20.5.2019. Vastaselitys annettu 22.1.2020. Kirkkonummi muutti prosessin aikana rakennusjärjestystä ja hallinto-oikeus totesi asian rauenneeksi 8.4.2020.

+ Muutoksenhaku Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 16.1.2019, vastaselitys 9.5.2019 – kaava kumottiin kokonaan ELYn, meidän ja Tringan valituksesta 29.11.2019. Östersundom-toimikunta valitti päätöksestä KHO:oon, joka 10.5.2021 hylkäsi toimikunnan valituksen, piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi yleiskaavan lopullisesti vuosikirjapäätöksellään.

– Valitus Östersundomin vaihemaakuntakaavasta 21.7.2018, vastaselitys 14.12.2018, kaikki valitukset hylättiin 29.11.2019.

+ HHAO Valitus poikkeamispäätöksestä Mäntsälässä 17.1.2019, vastaselitys annettu keväällä 2019. Valitus hyväksyttiin 28.8.2019 eli kunnan päätös hylättiin

– Valituslupahakemus ja valitus Espoon Kalajärvenkallioiden asemakaavaa koskevassa asiassa (Espyyn kanssa) 6.6.2018 – KHO ei antanut valituslupaa 21.5.2019

Muutoksenhaku Inkoon ja Raaseporin alueelle annetusta suden tappoluvasta 5.7.2018. Valitus vedettiin pois 20.3.2019, koska voittokaan ei olisi muuttanut oikeuskäytäntöä, mutta tappio olisi voinut heikentää sitä. Susikin pääsi metsästäjiä karkuun.

– Muutoksenhaku Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 30.6.2017 hylättiin 20.12.2018. Piiri valitti alle 5 ha SL-alueiden poistosta, Bastukärrin LOG-alueesta ja Porvoon Söderskärin seudulle pistetystä merituulivoimakentästä. Asiaa jatkettiin KHO:oon.

+ Sipoon rakennusjärjestys 24.1.2018 – hallinto-oikeus kumosi valituksestamme yhden määräyksen lainvastaisena 14.12.2018. – Kunta valitti KHO:oon, sai valitusluvan mutta hävisi. Tuloksena vuosikirjapäätös KHO:2020:1

– Espoon Kalajärvenkallion asemakaavan valitus (yhdessä Espyyn kanssa) 21.7.2017, valitus hylättiin 7.5.2018.

+ Helsingin Vartiosaaren osayleiskaava 4.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin tammikuussa 2018!
+ Helsingin yleiskaava 5.12.2016, vastaselitys 15.8.2017 – valitus hyväksyttiin osin (mm. Vartiosaari, Keskuspuisto, Melkki, kaupunkibulevardien uhkaamat luontokohteet) tammikuussa 2018.

Helsyn kanssa tehty Kruunusiltojen valitus hylättiin 12.10.2016 emmekä jatkaneet KHO:oon

– Espoon Gumböle golfin juttu hävittiin eikä siitä jatkettu KHOoon.

+ Valitus poikkeusluvasta, joka koskee lintutornin rakentamista luonnonsuojelualueelle Helsingin Torpvikenillä 19.11.2012. HHaO hyväksyi valituksemme eli hylkäsi luvan kaupungin peruttua hakemuksen 30.4.2013.

– Kirkkonummi Porkkala Kalbådan liikkumislupa 20.6.2012. Valituksemme hylättiin äänestyspäätöksellä syksyllä 2013. Siitä ei jatkovalitettu koska lupa-aikakin oli jo päättynyt ajat sitten.

Turun hallinto-oikeus

+ THAO Valitus poikkeusluvasta sudenpyyntiin yhdessä SLL:n Varsinais-Suomen piirin sekä Salon seudun ja Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistysten kanssa 21.1.2022

  • Turun HAO asetti metsästysluvan toimeenpanokieltoon välipäätöksellään 28.1.2022
  • Piiri ym. antoivat asiassa vastaselityksen 27.4.2022
  • Turun HAO hyväksyi valituksen ja kumosi myönnetyt tappoluvat 30.9.2022

Vaasan hallinto-oikeus

– VHAO Valitus Peab Industri oy:n Vantaan Kiilan louhinta- ja murskaushankkeen luvista 17.6.2021

  • vastaselitys 15.11.2022
  • VaHAO hylkäsi valitukset 3.7.2023

– VHAO Valitus Hyvinkään Kytäjän Kettumäen louhoshankkeen luvista 7.1.2022

  • vastaselitys 14.10.2022
  • VaHAO hylkäsi valitukset 21.6.2023

+ VHAO Valitus Mäntsälän lentopaikkaa, kallion louhintaa, betonijätteen murskausta ja hyödyntämistä ym. koskevasta ympäristöluvasta 15.1.2021

  • VaHAO kumosi AVI:n myöntämän ympäristöluvan piirin ym. valitusten perusteella 29.12.2022
  • KHO hylkäsi hakijan valituslupahakemuksen 16.10.2023, joten VaHAO:n päätös jäi voimaan

– VaHAO Valitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä ESAVI/19508/2019, jossa on myönnetty ympäristölupa Vantaan jätevoimalan toiminnan olennaiselle muuttamiselle 14.4.2020

  • VaHAO hylkäsi piirin valituksen 15.12.2021. Piiri haki valituslupaa KHO:sta yhdessä asukasyhdistysten kanssa 21.1.2022. KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 24.5.2022.

+ VaHAO Valitus polttoaineen jakeluasemalle myönnetystä toiminnan aloitusluvasta Hangossa 3.3.2021

  • VaHAO:n kielsi välipäätöksellä luvan toimeenpanon 9.3.2021
  • VaHAO hyväksyi valituksen ja kumosi luvan päätöksellään 28.1.2022

VaHAO Vantaan Energian turvetta sivupolttoaineena polttavan kattilan ympäristöluvasta yhdessä Maan Ystävien kanssa 22.9.2017, valitus hylätty syyskuussa 2018.

+ VaHAO rajoitti Helsingin allimatalikkojen Koirasaarenluotojen meriläjitysalueen läjityksiä ja tiukensi lupaehtoja ELY:n ja piirin valituksen perusteella 8.11.2016.

Ympäristöministeriö

(+) Muutoksenhaku Uudenmaan 2 vaihemaakuntakaavasta 3.6.2013 johti osittaiseen menestykseen lokakuussa 2014: Helsingin Kivinokka poistettiin rakentamisesta, mutta muuten valitus hylättiin.

Kanta-Hämeen maakuntakaavasta tehty valitus hylättiin, eikä sitä jatkettu eteenpäin.

Korkein hallinto-oikeus

– KHO Valituslupahakemus ja valitus KHO:lle Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta (POKE) 27.2.2023

  • KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 21.2.2024
  • HHAO hylkäsi piirin ja Espyyn valituksen päätöksellään 27.1.2023
  • HHAO Valitus Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta 22.7.2021
  • Uudenmaan ELY-keskus teki lainvastaiseksi toteamastaan kaavasta oikaisukehotuksen 8.7.2021
  • Espoon valtuusto hyväksyi kaavan vähäisin muutoksin uudelleen 15.11.2021
  • Piiri yhtyi Espyyn antamaan valituksen täydennykseen, joka löytyy täältä 11.4.2022
  • Piiri ja Espyy antoivat vastaselityksen 1.8.2022

– KHO Valitus KHO:lle Uusimaa 2050 -maakuntakaavaa koskevista Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä 25.10.2021

  • KHO kumosi 13.3.2023 HHAO:n päätöksen maakuntakaavan poistettujen suojeluvarausten osalta eli piirin 24.9.2021 hallinto-oikeudessa saama voitto kumoutui maakuntaliiton valituksesta KHO:ssa ja maakuntakaavat tulivat tältä osin voimaan alkuperäisessä muodossaan. Myös muut valitusperusteemme hylättiin.
  • HHaO hyväksyi 24.9.2021 piirin valituksen maakuntakaavan poistettujen suojelualuevarausten osalta ja kumosi kaavan tältä osin. Valituksemme kuitenkin hylättiin viheryhteysmerkintöjen, Espoon Mynttilän taajamavarauksen ja Luoman/Mankin junavarikon osalta, joten piiri hakee jatkovalituslupaa KHO:lta.
  • 22.2.2022 KHO myönsi välipäätöksellään valitusluvan Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan viheryhteyksien ja junavarikon sekä Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan viheryhteyksien osalta. Espoon Mynttilä taajamavarauksen osalta valituslupaa ei myönnetty. Toimeenpanokieltovaatimuksemme hylättiin, mutta sellaisiin täytäntöönpanotoimiin ryhtyminen, joiden seurauksena valitukset kävisivät hyödyttömiksi, on suoraan lain nojalla kiellettyä.
  • 20.4.2022 Myös Uudenmaan liitto valitti KHO:een HHaO:n Uusimaa 2050 -päätöksistä. Piiri antoi lausuman Uudenmaan liiton valituksista.
  • 24.5.2022 Piiri antoi vastaselityksen Uudenmaan liiton lausumiin piirin valituksista. Lausumat eivät antaneet aihetta muuttaa tai täydentää valitusta.

– KHO Valitus Vantaan yleiskaava 2020:stä 28.7.2022 – KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 8.12.2022

– KHO Valitus Espoon Miilukorven asemakaavasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 8.7.2022 – KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 11.11.2022

– KHO Valituslupahakemus ja valitus Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta 10.1.2022 – KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 31.5.2022

– KHO Valituslupahakemus ja valitus Vantaan jätevoimalan toiminnan muuttamisen ympäristölupapäätöksesta 21.1.2022 – KHO ei myöntänyt valituslupaa, päätös 24.5.2022

– KHO kumosi HHAO:n päätöksen piirin muutoksenhausta Espoon Tiistinlaakson asemakaavaa koskevasta liito-oravan poikkeusluvasta. HHAO hyväksyi piirin valituksen, mutta ELY valitti KHO:oon, joka kumosi HHAO:n päätöksen. Lopputuloksena siis piirin valitus hylättiin ja liito-oravaa koskeva poikkeuslupa jäi voimaan. KHO:n päätös 24.5.2021 – Piiri valitti yhdessä Espyyn kanssa – valitus HHAO 6.6.2018, vastaselitys 15.11.2018, valitus hyväksytty HHAO:ssa 13.9.2019 – vastine KHO:lle 4.8.2020

– KHO kumosi HHAO:n päätöksen piirin Espoon Ruukinrannan lahokaviosammalen siirtolupaa koskeneesta muutoksenhausta. Piirin valitus hyväksyttiin HHAO:ssa, mutta ELY valitti päätöksestä KHO:oon, joka kumosi HHAO:n päätöksen. Lopputuloksena siis piirin valitus hylättiin ja lahokaviosammalen siirtolupa jäi voimaan – KHO:n päätös 24.5.2021 (piirin vastine KHO 1.7.2021, vastaselitys HHAO 15.11.2018, valitus HHAO 9.7.2018)

+ Muutoksenhaku HHAO Östersundomin yhteisestä yleiskaavasta 16.1.2019, vastaselitys 9.5.2019 – kaava kumottiin kokonaan ELYn, meidän ja Tringan valituksesta 29.11.2019. Östersundom-toimikunta valitti päätöksestä KHO:oon, joka 10.5.2021 hylkäsi toimikunnan valituksen, piti hallinto-oikeuden päätöksen voimassa ja kumosi yleiskaavan lopullisesti vuosikirjapäätöksellään.

– KHO Valitus Östersundomin 2. vaihemaakuntakaavasta 30.12.2019 – piirin, Tringan ja Uudenmaan ELY-keskuksen valitukset Östersundomin maakuntakaavasta hylättiin 10.5.2021 ja kaava jäi voimaan.

– KHO Valitus Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta 21.1.2019, KHO hylkäsi päätöksellään 15.5.2020 Söderskärin tuulivoimakentästä tehdyt valitukset koska jonkunmoinen Natura-selvitys oli kumminkin tehty ja koska tarkemmassa suunnittelussa tuulivoimaloita voi sijoitella paremmin.

+ Sipoon rakennusjärjestys 24.1.2018 – hallinto-oikeus kumosi valituksestamme yhden määräyksen lainvastaisena 14.12.2018. – Kunta valitti KHO:oon, sai valitusluvan mutta hävisi. Tuloksena vuosikirjapäätös KHO:2020:1

+ Helsingin yleiskaava. KHO poisti Viikin merkintöjä ja piti voimassa HHAO:n voittomme 8.11.2018

Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavasta 15.12.2016 tehty valitus hylättiin 28.8.2017 ilman KHOn omia perusteluja.

Valitus Helsingin hallinto-oikeuden Hyvinkään keskustaajaman osayleiskaavasta 17.10.2013 hylättiin 20.11.2014. KHO ei lausunut asiasta itse mitään uutta, se meni vain HaO:n taakse. Asia koski valtakunnallisesti tärkeän ekoyhteyden suojelua kaavalla.

– KHO Muutoksenhaku Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan vahvistamisesta 1.12.2014 hylättiin kuten nykyään useimmat maakuntavalitukset.

+ Alliluvista tehty valitus 2011 hyväksyttiin 29.11.2013.

Valitus ympäristöministeriön päätöksestä vahvistaa Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava 14.1.2013. KHO hylkäsi valituksemme 1.4.2014 lausuen: ”Nyt kysymyksessä olevalla vaihemaakuntakaavalla ei ole ratkaistu valituksessa tarkoitetun varapurkuyhteyden toteuttamistapaa eikä sen sijaintia tai suuntaa edes ohjeellisesti.” Asian seuraaminen jatkuu nyt alemmilla kaavatasoilla ja ympäristöluvassa.


Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta

— Hylkäsi kaksi ilvesvalitustamme kesällä 2013, kuten se aina tekee. Päätöksistä ei valitettu eteenpäin, koska ilvekset oli jo ammuttu. (Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta on nyttemmin lakkautettu ja metsästyslain poikkeusluvat menevät hallinto-oikeuteen.)

Kannanotot

Kannanotot v. 2021 asti

Tällä sivulla ovat ennen vuotta 2021 tehdyt lausunnot.

Lue lisää

Tekeillä olevat lausunnot

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirissä valmistelussa olevat lausunnot ym. kannanotot sekä ennuste tulevista lausuntoajoista. 13.6.2024…

Lue lisää