Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Kirkkonummen liito-ora­va­poik­keus­lu­paa koskevassa asiassa Kirkkonummen kunnan selitykseen

Kirkkonummi, Suvimäki, koojakadun uhkaama liito-oravan lisääntymispaikka. Kuva: Laura Räsänen
Kirkkonummi, Suvimäki, koojakadun uhkaama liito-oravan lisääntymispaikka, taustalla häämöttää hakkuuaukko. Kuva: Laura Räsänen

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Uudenmaan piiri ovat 6.5.2019 valittaneet poikkeusluvasta, jonka ELY-keskus antoi liito-oravan suojelusta Majvikin kaavoitukseen. Asiassa on aiemmin annettu vastaselitys ja nyt vastataan Kirkkonummen kunnan selitykseen.

12.1.2021

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Viitaten vastaselityspyyntöönne 15.12.2020 02777/19/5402

VASTASELITYS KIRKKONUMMEN LIITO-ORAVAPOIKKEUSLUPAA KOSKEVASSA ASIASSA KIRKKONUMMEN KUNNAN SELITYKSEEN

VASTINEEN ANTAJAT

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry, Kirkkonummi

PROSESSIOSOITE

Erityisasiantuntija Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa@sll.fi

VASTASELITYS

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiittävät vastaselityspyynnöstä ja toteavat asiasta seuraavaa.

Kirkkonummen kunnan selityksessä ei ilmene mitään olennaista uutta asiassa, joten viittaamme asiasta tekemäämme valitukseen ja vastaamme tässä vain lyhyesti joihinkin selityksessä esitettyihin väitteisiin. Tärkeimmät valituksessa esitetyt perustelut ovat:

Kyseisen katulinjauksen tarvitseva Suvimäen ja Majvikin alueen kaavoittaminen ei ole MAL-tavoitteiden saavuttamisen kannalta välttämätöntä ja hankkeelle on kaavallisia vaihtoehtoja. Kirkkonummen MAL-tavoitteiden saavuttamiselle sekä ko. kaavassa esitettyä vastaavan laatuiselle ja määrälliselle uudisrakentamiselle on olemassa muita tyydyttäviä ratkaisuja.

Poikkeus voi haitata liito-oravan suotuisan suojelun tasoa ja varovaisuusperiaatetta tulee noudattaa.

Suvimäen ja Majvikin alueelle asemakaavassa suunniteltu rakentamisen määrä ja laatu tai MAL-sopimuksessa Kirkkonummelle asetetut kaavoitustavoitteet eivät ole luontodirektiivin artiklan 16 (1) c tarkoittama erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy.

Kirkkonummen kunnan (jäljempänä kunnan) selityksessä esitetään, että tämä kokoojakadun sijainti on vaihtoehdoista paras, eikä sille ole käytännössä vaihtoehtoista reittiä. Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että samat syyt, jotka estävät kokoojakadun kaavoittamisen ja rakentamisen muualle, pätevät myös ko. vähiten huonoon kokoojakadun linjaukseen ja koko keskeisen Suvimäki-Majvikin rakentamiseen. Näidenkin toteuttaminen vähentäisi liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, haittaisi liito-oravan suotuisan suojelun tasoa, häiritsisi suojeltujen huvilarakennusten ympäristöä, kohtaisi haastavat maasto-olosuhteet sekä olisi haitaksi muille luontoarvoille, joita on mm. suojeltu Espoonlahden Natura-alueella.

Kunnan selityksistä liito-oravan huomioinnista Suvimäki-Majvikin kaavaluonnoksessa

Kunnan selityksessä annetaan ymmärtää, että liito-oravien elinympäristön suojelu on otettu huomioon kaavaa valmistellessa ensisijaisena asiana ja vain tässä yhdessä kohdin niistä halutaan tinkiä. Valitettavasti tämä ei pidä paikkaansa. Kaavaluonnoksessa ehdotetaan rakentamista useille alueille, joilla on havaittu liito-oravien aktiivisuutta. Kaikki nämä heikentäisivät alueen arvoa liito-oravien elinympäristönä, vaikkeivät välttämättä täytäkään lain tarkoittamia kriteereitä lisääntymis- ja levähdyspaikoista.

Esimerkiksi kunnan omassa liito-oravakartoituksessa 2020 (kuva 1) on alueelta löytynyt kolopuita kaavaluonnoskartassa Hagabackantieksi kutsutun tien ja rannan väliltä. Eli myöskään osa tonteista kortteleissa 2081 ja 2082 ei ole rakennettavissa. Ko. alueella on havaittu liito-oravan aktiivisuutta aikaisemminkin, joten mikään suuri yllätys tämä ei ole. Liito-oravan aktiivisuutta on havaittu myös muualla kaavaluonnoksessa rakennettaviksi esitetyillä alueilla ainakin kortteleissa 2084 ja 2044, jossa ainakin kahdella eri alueella ja s-1-alueen ja sen välittömän läheisyyden lisäksi. Näin poikkeuslupahakemuksessa esitetty rakennustehokkuus ei ole tämän kaavaluonnoksen mukaisesti mahdollista. Kunnan omasta liito-oravakartoituksesta 2020 ei ole mainintaa vastineessa, vaan annetaan ymmärtää, että kaikki kaavaluonnoksessa olevat alueet voidaan rakentaa MRL:n asema- ja yleiskaavojen sisältövaatimusten ja luonnonsuojelulain estämättä.

Kirkkonummen kunnan ympäristöyksikön kolopuuhavainnot Suvimäki-Majvikissa kesällä 2020
Kuva 1: Kirkkonummen kunnan ympäristöyksikön kolopuuhavainnot Suvimäki-Majvikissa kesällä 2020. Aluetta ei käyty kattavasti läpi. 

Kunta esittää ikäänkuin se, että [kunnan] ympäristönsuojelun osallistuminen Masalan osayleiskaavaehdotuksen valmisteluun tarkoittaisi sitä, että osayleiskaavaehdotus toteutuu ympäristönsuojelun näkemyksen mukaisena liito-oravien elinympäristövaatimusten ja yhteystarpeiden osalta. Kunnan ympäristönsuojeluhan on muistuttanut Suvimäen ja Majvikin asemakaavaluonnoksesta antamassa lausunnossaan, “ettei asemakaavoitus saa johtaa tilanteeseen, jossa liito-orava ei pysty liikkumaan ydinalueiden välillä ja yhteydet muille liito-oravan elinpiireille katkeavat.” Kolopuista ja liito-oravan aktiivisuudesta on käytännössä havaintoja ympäri aluetta pitkältä ajalta. Liito-oravan elinolosuhteiden säilyttäminen varovaisuusperiaatteen mukaisesti ei voi toteutua, mikäli rakentaminen kaava-alueen keskiosiin on muuta kuin vähäistä täydennysrakentamista.

Kunnan selityksen mukaan: ”Alueen erityiset vetovoimatekijät ovat hyvän saavutettavuuden lisäksi merellisyys, Espoonlahden luontoalue ja Majvikin kulttuuriympäristö… Kaavaluonnoksen maankäyttöratkaisu huomioi mahdollisimman hyvin alueen luontoarvot sekä virkistys- ja viheryhteydet ympäröivään kaupunkirakenteeseen.” Käytännössä nämä kaikki kärsivät rakentamisesta, mahdollisesti jopa MRL 54 § vastaisesti. Luontoarvoja uhkaa myös kaavassa esitetty liito-oravametsien muuttaminen lähivirkistysalueiksi, jossa mm. uusia kevyenliikenteen reittejä on esitetty liito-oravien elinpiireiksi varatuille s-1-alueille. Tällainen muutos lisäisi alueen kulumista ja myös ulkoilijoiden turvallisuuden takia tehtäviä hakkuita heikentäen näin metsien laatua liito-oravan kannalta. Alueen arvo kuntalaisille tulee parhaiten hyödynnettyä, kun alueen saavutettavuutta kehitetään alueen omilla ehdoilla ja olemassa olevia reittejä hyödyntäen, jolloin kasvavan Masalan väestö voi nauttia sen nykyisestä rikkaasta luonnosta ja kulttuurihistoriasta.

”(HSL) saatu myönteinen palaute liittyy kaavaluonnoksen tehokkuuteen, joka mahdollistaa uuden HSL:n bussilinjan toteuttamisen alueelle.” Olisi tarpeen nähdä mitä tämä myönteinen palaute todellisuudessa on. Muutama vuoro ruuhka-aikoihin vai jotain muuta, minkälainen syöttöliikenne juna-asemalle saataisiin, kun tiet ohjasivat kauemmas asemasta. Tässä yhteydessä on myös muistettava mitä edellä kerrotaan liito-oravien elinpiireistä useilla kaavaluonnoksessa rakentamiseen osoitetuilla alueilla, jolloin tämäkään HSL:n palaute ei pohjaudu realistisiin arvioihin rakentamismahdollisuuksista.

”Kirkkonummen kunta kuten myös Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että poikkeamisella ei ole heikentävää vaikutusta liito-oravan suotuisan suojelun tasoon.” Kunnan osalta tämä ei ole asiantuntijalausunto, sillä kunnassa ainoastaan ympäristönsuojelulla on asiantuntemusta lausua suojelun tasosta, mutta selityksessä ei ainakaan mainita, että siltä olisi pyydetty asiasta näkemystä tai lausuntoa.

Muu tyydyttävä ratkaisu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta on 16.6.2020 päätöksellään rajannut kaavan asuinrakentamistavoitteen enintään 75 000 k-m2:iin (liite 1). Tämä vastaa MAL-sopimuksessa hieman alle kahden vuoden tavoitetta (40 000 k-m2 per vuosi). Joka tapauksessa kunnan olisi tämän jälkeen löydettävä uusia kaavoitettavia alueita sopimuksen tavoitteisiin päästäkseen, eikä kahden vuoden rakentamistavoitetta voida pitää poikkeusluvalta edellytettynä yleisen edun kannalta erityisen tärkeänä pakottavana syynä.

Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelmasta selviää, että lähivuosina valmistelussa on useita kaava-hankkeita MAL-sopimuksen tarkoittamille alueille (liite 2). Runsaiden vireillä olevia asemakaavojen ja rakentuvien alueiden lisäksi Kirkkonummella asemakaavoittamatonta aluetta MAL-sopimuksen tarkoittamilla alueilla, joihin kunnan on mahdollista suunnata tarpeelliseksi katsomansa määrä uutta asuinrakentamista. Esimerkiksi 500 m Kirkkonummen asemalta länteen on asemakaavoittamatonta rakennuskelpoista aluetta aina 2 km etäisyydelle asti, joka voitaisiin nostaa kaavoitusohjelmaan (kuva 2). Myös esimerkiksi Jorvaksen aseman eteläpuolen kaavoitustavoitteet ovat vaatimattomia alueen potentiaaliin nähden (kuva 3).

Kuva 2.
Kuva 3.

Poikkeusluvassa eikä selityksessä myöskään perustella uskottavasti, että juuri Suvimäen ja Majvikin alueen rakentamista vaadittaisiin, jotta Kirkkonummella voitaisiin rakentaa riittävästi, hyvien kulkuyhteyksien ja palveluiden lähelle tai saavuttaa MAL-tavoitteet. Kirkkonummen ympäristöyhdistys viittaa Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaukseen 2018-2019 (liite 3), jonka mukaan Kirkkonummi on saavuttanut MAL-tavoitteet vuonna 2018 ja tulee saavuttamaan ne vuonna 2019, siitä huolimatta että Suvimäen ja Majvikin kaava ei valmistu MAL-sopimuksen voimassaoloaikana 2016-2019.

Kolmanneksi, Kirkkonummen on täysin mahdollista päivittää nyt kaavoitusohjelmassa olevien alueiden kaavoitustavoitteita asuinrakentamisen osalta, jotta ne täyttävät MAL-sopimuksen ehdot myös ilman Suvimäki-Majvikin aluetta. Kirkkonummen kaavoitustavoitteet keskeisten taajama-alueiden asemakaavoissa ovat rakennusoikeuden osalta edelleen maltilliset ja rakenusoikeutta olisi monin paikoin mahdollista nostaa. Esimerkiksi Jorvaksen aseman välittömässä läheisyydessä maankäyttöä olisi mahdollista huomattavasti tehostaa (ei kuitenkaan Keskusmetsän alueella).

Neljänneksi, Kirkkonummi on maankäytön kehityskuvassa linjannut, että kunta tähtää kahden raideliikenteen aseman avaamiseen uudelleen, sekä keskustan länsipuolisen Vuohimäen aseman, että Luoman aseman. Näiden alueiden kaavoituspotentiaali asuin- ja yritysrakentamiseen tulee olemaan lähivuosina merkittävä. Esimerkikksi Luoman seisakkeen läheiseen Majvikin pohjoispäähän voisi osoittaa moninkertaisesti suurempaa rakentamista kuin luonnoksessa on nyt osoitettu, luonnonarvojen heikkenemättä. Mikäli Luoman seisake avattaisiin uudelleen, olisivat nämä asunnot myös muutaman sadan metrin etäisyydellä juna-asemalta. Vaihtoehto tälle olisi HSL:n bussireitti Kehä III:a pitkin.

Liito-oravan suotuisa suojelutaso

Koska kunnan selitys vetoaa suotuisan suojelutason osalta suoraan Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoon, emme toista siihen vastaselityksessä lausumaamme.

Aikaisemmin sanomamme lisäksi huomautamme, että Suvimäki-Majvikissä on oma eriytynyt liito-orava populaationsa, jonka yhteydet ympäröiviin alueisiin ovat Luoman seisakkeen kohdalla heikentyneet muutama vuosi sitten. Siellä ja muuallakin ympäristössä on mahdollista kehittyä tai tietoisesti kehittää liito-oravan liikkumiselle parempia yhteyksiä. Mikäli nämä yhteydet muodostuvat elävistä puista, vie ko. puiden kasvaminen oman aikansa. Ainakin niin kauan, kun alueen populaatio elää poikkeuksellisen eristettynä, on jokaisen yksilön perimä erityisen tärkeä sen geneettiselle monimuotoisuudelle. Lisäksi eristyneen pienen populaation edelleen pienentäminen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hävittämällä vaarantaa populaation säilymisen.

Poikkeamisen peruste

Toisin kuin Kirkkonummen kunta esittää asemaakaavassa suunniteltu rakentamisen määrä ja laatu eivät ole luontodirektiivin artiklan 16 (1) c tarkoittama erittäin tärkeä yleisen edun kannalta pakottava syy. On huomattava, ettei myöskään MAL-sopimus ole tällainen, se perustuu kuntien väliseen vapaaehtoisuuteen.

Oletamme, että kunta viittaa lausuntonsa kohdassa poikkeamisen peruste ”laatu”-sanalla sijaintiin suhteessa liikenneyhteyksiin ja palveluihin eli samaan asiaan kuin MAL-sopimuksen tarkoittamat alueet (liite 2), koska muista laatuun viittaavista asioista lausunnossa ei ole mainintaa. Näitä käsittelemme edellä kappaleessa Muu tyydyttävä ratkaisu.

Lisätietoja:

– puheenjohtaja Laura Räsänen, puhelin 050 4389 795, laura.rasanen@sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Ursula Immonen
toimminnanjohtaja

KIRKKONUMMEN YMPÄRISTÖYHDISTYS RY

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Riitta Hukkanen
sihteeri

Liitteet 1 – 3 alla linkkeinä

Liite 1: Yhdyskuntatekniikan lautakunnan 16.6.2020 päätös

Liite 2: Kirkkonummen kunnan kaavoitusohjelma 2019-2023

Liite 3: Kirkkonummen kunnan kaavoituskatsaus 2018-2019