Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Hyvinkään Kytäjän Kettumäen louhoshanketta koskevassa valitusasiassa

Kettumäen suunniteltu louhosalue (punainen) sijaitsee Kytäjän-Usmin Natura-alueen (laaja tummennus) ja useiden luonnonsuojelualueiden (vihreä) läheisyydessä.

[Alkuperäinen valitus 7.1.2022.]

VASTASELITYS 14.10.2022

Vaasan hallinto-oikeus
vaasa.hao(a)oikeus.fi

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Vastaselitys Hyvinkään Kytäjän Kettumäen louhoshanketta koskevassa valitusasiassa

Viite: Vastaselityspyyntö 19.9.2022

Diaarinumero: 26/2022

Muutoksenhaunalainen päätös: Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunta 25.11.2021 § 71 (Maa-ainesten otto, kallion louhinta ja murskaus tilalla Kytäjä Hyvinkään Kytäjänjärven kylässä. Luvan hakijana Maatalousyhtymä Laakkonen)

Prosessiosoite:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
uusimaa(a)sll.fi
p. 045 114 0088
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry kiittää vastaselityspyynnöstä. Hakijan vastineessa ei ole tuotu esiin sellaista uutta tietoa, jonka johdosta olisi tarpeen muuttaa alkuperäisen valituksemme vaatimuksia tai perusteluja. Hakijan vastineen johdosta haluamme todeta lisäksi seuraavaa.

Melu

Valituksessamme on perusteltu, miksi lupapäätös tulee kumota melun ohjearvojen ylittymisen ja melun riittämättömän seurantavelvoitteen vuoksi.

Mikäli päätöstä ei kumota kokonaisuudessaan, on valituksessa esitetty toissijainen vaatimuksemme melua aiheuttavien työvaiheiden ajallisesta rajoittamisesta keväällä lintujen pesimäkaudella edelleen tarpeen.

ELY-keskuksen antama vastine 30.5.2022 tukee vaatimustamme vaikka ELY-keskus onkin päättänyt olla käyttämättä asiassa valitusoikeuttaan:

ELY-keskus on katsonut, ettei valitusoikeuden käyttämisen kynnys ylittynyt nyt valituksen alaisen päätöksen osalta.

ELY-keskus katsoo kuitenkin, että lupamääräysten muuttaminen toiminta-aikojen osalta on tehokas keino rajoittaa toiminnan ympäristövaikutuksia ja häiritsevyyttä, mikäli hallinto-oikeus katsoo sen aiheelliseksi.

Liikenteen aiheuttamien haittojen osalta hakijan vastineessa vedotaan siihen, että lupamääräys 6 varmistaa, ettei läheisellä Sikopesänmäen louhinta-alueella toimita yhtäaikaisesti Kettumäen louhoksen kanssa.

Lupamääräys 6: ”Kettumäen louhinta-aluetta ei saa hyödyntää yhtäaikaisesti Sikopesänmäen louhinta-alueen kanssa, vaan ottamisalueiden hyödyntäminen tulee porrastaa siten, että toiminta Kettumäen alueella voidaan aloittaa vasta, kun Sikopesänmäen alueella kiviaines on hyödynnetty ja toiminta on päättynyt.

Sikopesänmäellä on kuitenkin louhinnan lisäksi tarkoitus harjoittaa myös maankaatopaikkatoimintaa. Koska lupamääräys koskee vain Sikopesänmäen louhinnan päättymistä, arvioidut yhteisvaikutukset tulevat kasvamaan kun Kettumäen louhos ja Sikopesänmäen maankaatopaikka toimivat samanaikaisesti. Lupamääräystä on muutettava siten, että louhinnan lisäksi myös Sikopesänmäen maankaatopaikan toiminta pitää lopettaa ennen Kettumäen avaamista. Vaihtoehtoisesti on päivitettävä yhteisvaikutusten arviointia, mikäli toimintaa on kuitenkin lupamääräyksestä huolimatta tosiasiassa tarkoitus harjoittaa samanaikaisesti kahdella eri alueella.

Natura-arvio

Hakija esittää vastineessaan, että luotettava linnustovaikutusten arviointi voidaan tehdä vasta vuosien päästä hankkeen toiminta-aikana. Vaikutuksia linnustoon ei voida kuitenkaan arvioida ilman ajantasaista tietoa lähtötilanteesta ennen hanketta. Hankealuetta ympäröivältä Natura-alueelta ei ole ollut käytettävissä ajantasaista linnustoselvitystä ja siten ei voida riittävällä varmuudella sulkea pois suojeltaville lajeille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Hakijan vastineessa todetaan, että ELY-keskus on ”tältäkin osin tyytynyt lupapäätökseen”. Kuten edellä kohdassa Melu sekä valituksessamme on todettu, ELY-keskuksen Natura-lausunnossaan edellyttämiä lieventämistoimia ei ole riittävästi huomioitu lupapäätöksessä.

Helsingissä 14.10.2022,

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija