Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Siuntion kunnan lausuntoon Pikkalanrinteen ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta jätettyyn valitukseen

Pikkalanrinteen asemakaavamuutos -alue yleiskaavakartalla
Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksella muutettaisiin loma-asuntorakentamiseen varattu alue (RA) vakituisten asuntojen alueeksi yleiskaavan vastaisesti. Kuvassa asemakaava-alue ympyröity punaisella yleiskaavakartalle.

Piiri antoi vastaselityksen Siuntion kunnan lausuntoon Pikkalanrinteen asemakaavamuutosta koskevassa valitusasiassa. Kunta kiisti piirin valitusoikeuden ja valituksen perusteet, mutta piirillä on laillinen valitusoikeus kaava-asioissa. Piiri pitää kaavamuutosta edelleen lainvastaisena, koska se on ylempien kaavatasojen vastainen ja sellaisena vaarallinen kaavahierarkiaa heikentävä ennakkotapaus.

VASTASELITYS 26.4.2021

Helsingin hallinto-oikeus

Viite: Vastaselityspyyntö 25.3.2021

Diaarinumero: 20256/03.04.04.04.16/2021

Vastineen antaja: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Prosessiosoite
va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa@sll.fi

ASIA: Vastaselitys Siuntion kunnan lausuntoon Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta jätettyyn valitukseen

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry (jatkossa SLL Uusimaa) toteaa, että Siuntion kunnan Pikkalanrinteen asemakaavamuutosta koskevassa asiassa antamasta lausunnosta ei ilmene mitään sellaista uutta, jonka perusteella olisi syytä muuttaa piirin valituksessa aikaisemmin esitettyjä vaatimuksia.

Valitusoikeudesta

Siuntion kunta kiistää lausunnossaan piirin valitusoikeuden. Siuntion kunnan lausunnossa piiriä kutsutaan virheellisesti liitoksi. SLL Uusimaa on yksi Suomen luonnonsuojeluliiton alueellisista piirijärjestöistä, jonka jäseniä ovat 22 paikallisyhdistystä ja jonka toimialueeseen myös Siuntion kunta kuuluu. Piirin sääntöjen mukaisena tarkoituksena on mm. monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön sekä kulttuuri- ja rakennusperinnön suojeleminen ja hoitaminen. Yksi keskeisimmistä keinoista piirin tarkoituksen toteuttamisessa on hyvän kaavoitustavan ja lain mukaisen kaavoituksen puolustaminen. Tämän vuoksi lainmukaista kaavahierarkiaa romuttavista kaavahankkeista valittaminen kuuluu kiinteästi piirin toimialaan.

Elinkelpoisen ympäristön ja monimuotoisen luonnon vaalimisen yksi vaikutuskeino on yhdyskuntarakenteen tarpeettoman hajautumisen ehkäiseminen, joka on kirjattu maankäytön suunnittelun tavoitteeksi myös valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Pikkalanrinteen kaavamuutoshanke edistää tällaista hajautumista. Lisäksi kaavahanke sijoittuu luonnonsuojelualueen läheisyyteen ja lisääntyvä ympärivuotinen asutus lisäisi hyvin todennäköisesti tähän suojelualueeseen kohdistuvan häiriön määrää. SLL Uusimaa on siis valittaessaan kaavamuutoksesta valittanut oman toimialansa puitteissa.

Kaavahierarkian vastaisuus

Kaavahierarkian vastaisuuden suhteen nojaudumme sekä kaavoitusta että yleistä etua valvovan viranomaisen Uudenmaan ELY-keskuksen kaavan valmistelua koskevassa lausunnossaan ja viranomisneuvottelussa asiasta ilmaisemaan kantaan (toimitettu valituksen liitteenä).

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun tarpeesta nousevat mahdolliset laajemmat vaikutukset

Valituksessamme on todettu, että osa asemakaavamuutoksen laillisuuden ongelmallisuudesta johtuu siitä, että se luo vastaavassa asemassa oleville muille maanomistajille perusteen vaatia jatkossa vastaavaa käyttötarkoituksen muutosta omille kiinteistöilleen. Siuntion kunnan lausunnossa väitetään, että tällaista uhkaa ei ole, koska jokaisen uuden kaavamuutoshankkeen toteuttamiskelpoisuus arvioidaan erikseen.

Siuntion kunnan lausunnossa kuitenkin todetaan: ”Kaavamuutosalueen välittömässä läheisyydessä on 11 omakotitaloa, jotka on rakennettu voimassa olevan asemakaavan RM-alueelle. Omakotitalot perustuvat v. 1993 myönnettyyn käyttötarkoitusta koskevaan poikkeuslupaan. Asemakaavan RM-alueen ja yleiskaavan RA-alueen käyttötarkoituksen muutosta koskeva linjaratkaisu on siten tehty jo v.1993, niin kuin kaavaselostuksen kohdassa 3.132 on todettu. Lähiympäristössä on myös muuta ympärivuotista asutusta.”

Edellä siteerattu osoittaa, että Siuntion kunta vetoaa jo nyt aikaisempiin käyttötarkoituksen muutoksiin perustellessaan valituksen alaista uutta asemakaavamuutosta. Tämä osoittaa, että käyttötarkoituksen muuttaminen loma-asunnosta pysyvään asumiseen on alueella laajeneva ilmiö ja siten sen vaikutukset tulee arvioida yleiskaavallisesti eikä pieniä osa-alueita koskevilla ylempien kaavojen vastaisilla asemakaavamuutoksilla. Tämä laajenemistrendi myös osoittaa, että kyse on todellisuudessa maakuntakaavan vastaisesta kehitysprosessista vaikka tämän yksittäisen asemakaavamuutoksen suora vaikutus katsottaisiinkin paikalliseksi.

Helsingissä 26.4.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

AIEMMAT VAIHEET:

Piirin alkuperäinen valitus 15.1.2021