Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus KHO:lle Siuntion Pikkalanrinteen ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

Pikkalanrinteen asemakaavamuutos -alue yleiskaavakartalla
Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksella muutettaisiin loma-asuntorakentamiseen varattu alue (RA) vakituisten asuntojen alueeksi yleiskaavan vastaisesti. Kuvassa asemakaava-alue ympyröity punaisella yleiskaavakartalle.

Piiri valitti Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksesta Helsingin hallinto-oikeuteen (valitus 15.1.2021 ja vastaselitys 27.4.2021). Asemakaavan muutoksella muutettaisiin matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM-1) ympärivuotisen asumisen (AO) korttelialueeksi. Muutos on yleiskaavan vastainen ja vaarantaa yhdenvertaisen kohtelun. Se olisi mielestämme vaarallinen kaavahierarkiaa heikentävä ennakkotapaus. Siksi kaavapäätös tulee kumota. Hallinto-oikeus hylkäsi piirin valituksen. Piiri pitää hallinto-oikeuden perusteluja puutteellisina ja hakee siksi jatkovalituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

-> KHO:n päätös 31.5.2022: valituslupaa ei myönnetty ja kaavamuutos jäi siten voimaan.

VALITUS 10.1.2022

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Asia: Valitusluvan hakeminen ja valitus sekä toimeenpanokiellon hakeminen

Valituksenalainen päätös (liite 1): Helsingin hallinto-oikeuden päätös H6248/2021. Antopäivä 10.12.2021.

Päätöksen diaarinumero: 20256/03.04.04.04.16/2021

Päätös, jota valituksenalainen Helsingin hallinto-oikeuden päätös koski (liite 2): Siuntion kunnanvaltuuston päätös Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä 7.12.2020 (86 §)

Muutoksenhakija: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

Prosessiosoite
Erityisasiantuntija Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa(a)sll.fi

Vaatimukset

1) Haemme valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

2) Helsingin hallinto-oikeuden päätös H6248/2021 kumotaan.

3) Siuntion kunnanvaltuuston päätös Pikkalanrinteen asemakaavamuutoksen hyväksymisestä 7.12.2020 (86 §) kumotaan.

4) Päätöksen täytäntöönpano kielletään KHO:n päätökseen asti.

Perustelut

Siuntion Pikkalanrinteen asemakaavamuutos on yleiskaavan vastaisena maankäyttö- ja rakennuslain vastainen ja siksi kumottava. Lisäksi asemakaava vaarantaa maanomistajien tasapuolisen kohtelun ja edistää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastaista kehitystä. Olemme tuoneet valitusperusteemme esiin alkuperäisessä valituksessamme Helsingin hallinto-oikeudelle (liite 3) sekä antamassamme vastaselityksessä (liite 4).

Haemme valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä (liite 1) korkeimmalta hallinto-oikeudelta seuraavalla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 111 §:n mukaisella perusteella:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi”.

Erityisen heikosti perusteltuna pidämme hallinto-oikeuden päätöksen seuraavaa kohtaa [lihavointi lisätty]:

Hallinto-oikeus toteaa, että kaavahankkeen vaikutusta yhdenvertaisuuteen on selvitetty eikä pelkästään tämän jo rakennetun, kunnallistekniikkaan liittyvän ja luonteeltaan vaihtelevan rakentamisen keskelle sijoittuvan asemakaavan muutoksen perusteella voida arvioida, että maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun vaatimus osayleiskaavan alueella tai laajemminkaan vaarantuisi. Kun mahdollisten muiden vastaavien asemakaavan muutosten edellytykset ja alueiden soveltuvuus asuinrakentamiseen tulee joka tapauksessa arvioida myös erikseen, valituksenalainen päätös ei ole lainvastainen myöskään yhdenvertaisuuteen liittyvillä valitusperusteilla, vaikka edellä mainitut laajempaa aluetta koskevat muutospaineet tulisikin ensisijaisesti ratkaista laajempaa aluetta koskevalla kaavallisella tarkastelulla.

On itsestään selvää, että mahdollisten tulevien asemakaavan muutosten edellytyksiä tutkitaan niiden kaavaprosessien yhteydessä. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että valituksenalainen Pikkalanrinteen asemakaavamuutos toimii alueella ennakkotapauksena ja luo tasapuolisen kohtelun nimissä edellytykset vaatia vastaavia yleiskaavan vastaisia käyttötarkoituksen muutoksia muillekin alueen vapaa-ajan rakentamiseen tarkoitetuille tonteille, jolloin alueen kehitys tulisi poikkeamaan merkittävästi hyväksytystä osayleiskaavasta. Mikäli taas jonkin tulevan hankkeen kohdalla katsottaisiin, että Pikkalanrinteen kaltaisten aiempien kaavamuutosten seurauksena edellytykset uudelle kaavamuutokselle ovat poistuneet, tontinomistajien tasapuolinen kohtelu ei toteutuisi. Kaikkien vastaavassa asemassa olevien vapaa-ajantonttien muuttaminen vakinaisen asumisen mahdollistaviksi rakennuspaikoiksi muuttaisi alueen hyväksytyn osayleiskaavan mitoitusta olennaisesti. Siksi muutokset on tehtävä suunnitelmallisesti yleiskaavaa muuttamalla, jolloin taataan asianmukaiset selvitykset ja osallistaminen.

Uudenmaan ELY-keskus on todennut nämä ongelmat lausunnossan kaavaehdotuksesta (liite 5, lihavoinnit lisätty):

ELY-keskus katsoi lausunnossaan (luonnoksesta) myös, että kaavamuutosta ei ollut arvioitu yhdenvertaisen kohtelun ja sen seurausvaikutusten näkökulmasta.

ELY-keskus toi lausunnossaan edelleen esiin, että yksittäisen korttelin käyttötarkoituksen muutoksen vaikutukset, sekä uuden maankäytön toteutusedellytykset liikenteen osalta on mahdollista selvittää ainoastaan osana laajempaa koko yleiskaava-alueen kattavaa tarkastelua. Tällöin tulee käsitellä vastaavat käyttötarkoitusten muutosten toteutusedellytykset myös liikenteellisten vaikutusselvitysten perusteella Störsvikin osayleiskaavan asemakaavoitetulla alueella.

[…]

ELY-keskus katsoo, että asemakaavamuutoksessa ei ole riittävästi arvioitu liikennevaikutuksia. Liikenneselvitys on puutteellinen. ELY-keskus katsoo, että tulee tehdä yleiskaavatason liikenneselvitykset ja määrittellä myös nyt muutettavan asemakaavan nykyiset liikenneolosuhteet sekä parantamistarpeet.

ELY-keskus toteaa edelleen, että asemakaavamuutosehdotus on yleiskaavan vastainen. Yleiskaava ei ole ollut riittävästi ohjeena asemakaavan muutoshankkeelle. ELY-keskus katsoo, että asemakaavamuutoshanke ei myöskään muodosta tarkoituksenmukaista kokonaisuutta tutkia ympärivuotisen asutuksen lisäämistä yleiskaavan RM alueelle. ELY-keskus uudistaa luonnosvaiheessa esittämänsä.

Asiaa on käsitelty myös kaavaehdotusvaiheen viranomaisneuvottelussa (liite 6).

Siuntio sijaitsee Helsingin metropolialueen kasvupainealueella ja siksi siellä on erityinen tarve suunnitelmalliselle aluekehitykselle. Tätä osoittaa osaltaan se, että Siuntio on mukana MAL 2019 -suunnittelussa liikennejärjestelmäsuunnitelman osalta. Siuntio on kuulunut vuoden 2018 alusta myös HSL:n lippualueen D-vyöhykkeeseen. Siuntion kunta toteaa itse strategiansa visiossa vuodelle 2030 [lihavointi lisätty]: ”Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Siuntion kunnanhallitus on myös ottanut kantaa MAL-yhteistyön laajentamisen puolesta: http://kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6/159/55319/e7c05fcb00

Huonosti palveluiden ja joukkoliikenteen piiriin liittyvien alueiden yhdyskuntarakennetta hajauttava vaikutus on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan tavoitteiden vastaista kehitystä, eikä sitä pidä varsinkaan Helsinkiä ympäröivällä kasvupainealueella edistää yleiskaavojen vastaisilla MRL:n mukaisen kaavahierarkian sivuuttavilla asemakaavamuutoksilla.

Hallinto-oikeuden päätös tulee kumota, koska siinä ei ole huomioitu Siuntion roolia kasvupainealueella ja kaavamuutos mahdollistaisi ennakkotapauksena joko lainvastaisen kehityksen (mikäli vastaavat muutokset hyväksytään myös muualla, jolloin yleiskaavan ja maakuntakaavan ohjausvaikutus ei toteudu) tai vaihtoehtoisesti maanomistajien epätasarvoisen kohtelun (mikäli vastaavia muutoksia ei hyväksytä muualla).

Toimeenpanokielto

Vaadimme päätöksen toimeenpanon kieltämistä kunnes KHO on antanut asiassa ratkaisunsa. Päätöksen toimeenpano olisi peruuttamaton ja tekisi muutoksenhakuoikeuden tyhjäksi.

Helsingissä 10.1.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

LIITTEET