Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus ELY-keskuksen päätöksestä hylätä Kirkkonummen Vuohimäen louhimohankkeita koskenut keskeytyspyyntö

Lahokaviosammal (Buxbaumia viridis) Vuohimäessä (Kuva: Olli Manninen 2019)

Piiri valitti Helsingin hallinto-oikeuteen ELY-keskuksen päätöksestä hylätä piirin 19.2.2021 tekemä vireillepano luonnonsuojelulain mukaisten luontoarvojen turvaamiseksi. Vireillepanossa vaadittiin Kirkkonummen Vuohimäen alueelle sijoittuvien kolmen kiviaineshankkeen toiminnan keskeyttämistä, kunnes alueelta on laadittu riittävät selvitykset lahokaviosammalen osalta, ELY-keskus on tehnyt lajille rajauspäätökset ja toiminnanharjoittajat ovat saaneet asianmukaiset poikkeusluvat. Vaadimme hallinto-oikeudelta myös toiminnan keskeyttämistä oikeuskäsittelyn ajaksi.

VALITUS 21.5.2021

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS
helsinki.hao@oikeus.fi

Asia: Valitus ja toimeenpanokieltohakemus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä sallia Kirkkonummen Vuohimäen alueella kolmen louhimon toiminta ja hakkuut, jotka hävittäisivät ja heikentäisivät lahokaviosammaleen esiintymispaikkoja.

Päätös, josta valitetaan: Uudenmaan ELY-keskuksen päätös 20.5.2021, jolla se hylkäsi vaatimuksemme luonnonsuojelulain (1096/1996) 57 §:n mukaisten pakkokeinojen käyttämisestä (UUDELY/2031/2021).

Valittaja: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Prosessiosoite
Lauri Kajander, va. toiminnanjohtaja
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A
00210 HELSINKI
Puhelin 045 114 0088
Sähköposti: uusimaa (a) sll.fi

Vaatimukset

1 Piiri pyytää hallinto-oikeutta keskeyttämään kolmen louhimon toiminnan valituksen käsittelyn ajaksi, koska muutoin muutoksenhaku tulee merkityksettömäksi ja lain tarkoittamat tärkeät esiintymispaikat hävitetään.

2 Vaadimme ELY-keskuksen päätöksen kumoamista ja asian palauttamista uudelleen ELY-keskuksen käsiteltäväksi.

Asian kuvaus

Kirkkonummen rakennus- ja ympäristölautakunta on 22.4.2016 antamillaan päätöksillä myöntänyt Destia Oy:lle, Lemminkäinen Infra Oy:lle ja Oy Göran Hagelberg Ab:lle ympäristöluvat kallion louhintaan ja kiviaineksen murskaukseen Kirkkonummen kunnan Vuohimäen/Överbyn alueella.

Vaasan hallinto-oikeus on päätöksellään 23.3.2017 valitukset muutoin hyläten, muuttanut ympäristöluvan määräaikaiseksi ja rajannut pienemmäksi alueen, jolla ympäristöluvan tarkoittamaa toimintaa saa harjoittaa.

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 13.7.2018 valitukset muutoin hyläten, muuttanut lupamääräyksiä.

Toiminnanharjoittajien kiviaineshankkeiden lupahakemuksien yhteydessä esittämissä luontoselvityksissä ei lahokaviosammalta oltu mainittu ollenkaan, joten lajin esiintymisestä alueella ei ole ollut lupaharkinnassa tietoa.

Lupien myöntämisen jälkeen osasta louhimoaluetta on laadittu yksityishenkilöiden toimesta luontokartoitus 12.10.2019, jonka mukaan alueella esiintyy erittäin uhanalaista lahokaviosammalta (Liite 4.) Tämän jälkeen Kirkkonummen kunta teetti Vuohimäen alueelta luontotyyppi- ja kasvillisuusselvityksen (Faunatica 2020, Liite 3.). Selvitys kattoi Vuohimäen louhimoalueista Destian alueen. Selvityksessä todetaan seuraavasti (s.6): “Selvitysalueella havaittiin runsaasti erittäin uhanalaisen (EN), erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan, rauhoitetun sekä luontodirektiivin liitteen II lajeihin kuuluvan lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) itujyväsryhmiä ja itiöpesäkkeitä lahokannoilla ja -rungoilla (kuvat 2–5). Lahokaviosammalta ei havainnoitu tässä selvityksessä systemaattisesti, joten on mahdollista, että lajia esiintyy alueella enemmänkin, sillä alueella on laajalti lajille sopivaa lahopuuta.” [kursivoinnit lisätty]

Destian alueelta ei ole tehty Faunatican esittämää lajin varsinaista esiintymisselvitystä. Hagelbergin tai Lemminkäisen ottamisalueelta ei ole tehty lainkaan lajin esiintymisselvitystä. Lajin esiintymistä näillä alueilla on havainnoitu ainoastaan vuonna 2019 yksityishenkilöiden toimesta.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry teki 19.2.2021 Uudenmaan ELY-keskukselle luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen vireillepanon luonnonsuojelulain mukaisten luontoarvojen turvaamiseksi. Kyseessä olivat luonnonsuojelulain 49 §:n mukaiset erittäin uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymät. Vireillepanossa vaadittiin Kirkkonummen Vuohimäen alueelle sijoittuvien kolmen kiviaineshankeen toiminnan keskeyttämistä, kunnes alueelta on laadittu riittävät selvitykset lahokaviosammalen osalta, ELY-keskus on tehnyt lajille rajauspäätökset ja toiminnanharjoittajat ovat saaneet asianmukaiset poikkeusluvat.

Uudenmaan ELY-keskus hylkäsi päätöksellään 20.5.2021 vireillepanon.

Valituksen perustelut

Lahokaviosammal on maamme uusimmassa uhanalaisarvioinnissa luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Hyvärinen E. ym.: Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. YM & SYKE 2019.) Se on myös luonnonsuojelulain 46 §:n uhanalainen laji, luonnonsuojeluasetuksen liitteen 3 a mukaisesti koko maassa rauhoitettu laji sekä luonnonsuojelulain 47 §:n ja luonnonsuojeluasetuksen liitteen 4 mukainen erityisesti suojeltava laji. Tämän lisäksi lahokaviosammal kuuluu luontodirektiivin liitteen II lajeihin, ja sen suojelutaso on maassamme epäsuotuisa.

Hallintolain 31 §:n ensimmäisen momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

ELY-keskus perusti päätöksensä yhteen maastokäyntiin alueella, joka on yli 20 hehtaarin kokoinen. Maastokäynti tehtiin 12.5.2021. ELY-keskus esittää päätöksen perusteena, että: “Lahokaviosammalen kasvualustaksi lahoasteeltaan soveltuvaa lahopuuta esiintyy kaikilla ottoalueilla melko vähän ja lähinnä yksittäisinä kantoina aikaisempien hakkuiden jäljiltä.” [kursivoinnit lisätty]

ELY-keskuksen päätöksessään esittämä on ristiriidassa alueella toteutun luontoselvityksen kanssa, jossa nimenomaisesti todetaan, että alueella on laajalti lajille sopivaa lahopuuta ja että lahokaviosammalta esiintyy alueella runsaasti.

ELY-keskuksen maastokäynnin johtopäätökset ja alueelta tehtyjen luontoselvityksien huomattavat eroavaisuudet osoittavat, että ELY-keskuksen laajalle alueelle yhden päivän aikana tekemä maastokäynti ei täytä hallintolain 31 §:n tarkoittamaa riittävää ja asianmukaista selvittämisvelvollisuutta. Tarkemman selvittämisen tärkeyttä osoittaa myös se, että Faunatican selvityksessä todetaan lajin esiintymisselvityksen olevan tarpeellinen: “Lahokaviosammalta voi esiintyä selvitysalueella muuallakin, joten suosittelemme lajin esiintymisselvitystä, jotta lajin elinympäristö voidaan tarvittaessa rajata ja suojella.”

ELY-keskus on päätöstä tehdessään jättänyt täysin huomiotta ne kriteerit, joilla lajin kannalta tärkeä esiintymispaikka määritetään. Lahokaviosammalesiintymien vertailemiseksi keskenään on luotu pisteytysjärjestelmä, jossa oleellisia kriteerejä ovat itse esiintymien ohella myös alueiden koko, muut lähistöllä sijaitsevat esiintymisalueet ja luonnonsuojelualueen läheisyys (Esa Lammi & Marko Vauhkonen: Uudenmaan lahokaviosammalesiintymien luokittelu ja priorisointi, 2019. Liite 5.). On erittäin todennäköistä, että pisteytyksen mukaan arvioituna kyseessä olisi erittäin merkittävä esiintymä ja näin ollen lain tarkoittama tärkeä esiintymispaikka, sillä alueella on havaittu runsaasti kasvupaikkoja, alueen koko on laaja, heti alueen läheisyydessä on useampia muita pienempiä esiintymiä ja Destian alueelta alle 50 metrin etäisyydellä on luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue.

ELY-keskus on päätöksensä oikeudellisessa arvioinnissa viitannut valmistelussa olevaan luonnonsuojelulain lajiliitteen päivittämiseen. Muutoksenhakija tähdentää, että tällä mahdollisella muutoksella ei ole oikeudellista merkitystä arvioitaessa nyt käsiteltävänä olevaa asiaa, eikä se olisi saanut olla päätöksen oikeudellisen arvioinnin perusteena. Päätös tulee perustaa voimassa olevaan lainsäädäntöön.

Asiaa kokonaisuutena arvioitaessa on otettava huomioon myös se, että toiminnanharjoittajien olisi tullut jo lupahakemuksien yhteydessä esittämissään luontoselvityksissä tuoda ilmi lajin esiintyminen alueella. Toiminnanharjoittajilla on selvilläolovelvollisuus toimintansa vaikutuksista. Lisäksi maa-aineslain mukaista lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään.

Lisäksi, koska nyt tiedossa olevista merkittävistä esiintymistä osa sijoittuu ottoalueiden laidalle, olisi tärkeät lajin esiintymispaikat suojeltavissa ilman, että kiviainesottohankkeet estyisivät kokonaan.

Yhteenveto

ELY-keskuksen päätös pitää kumota, sillä päätös ei täytä hallintolain 31 §:n tarkoittamalla tavalla selvittämisvelvollisuutta. Lisäksi ELY-keskuksen päätöksen perusteet ovat huomattavassa ristiriidassa alueelta laadittujen luontoselvitysten kanssa. Päätös ei perustu lajin esiintymispaikan tärkeyttä arvioitaessa käytettäviin kriteereihin. Asia tulee palauttaa uudelleen ELY-keskuksen käsiteltäväksi. Louhimoiden toiminta on keskeytettävä valituksen käsittelyn ajaksi, koska muutoin valitus tulee merkityksettömäksi. Keskeyttämisvaatimusta tukee se, että Hagelberg toteutti ottoalueen itäisellä osalla avohakkuun keväällä 2021 asian ollessa jo vireillä ELY-keskuksessa. Tämä avohakattu alue mainitaan myös ELY-keskuksen päätöksessä.

Valitusaika

Päätös on annettu 20.5.2021. Tämä valitus lähetettiin jo seuraavana päivänä.

Päivämäärä

Helsingissä 21. toukokuuta 2021

Vakuudeksi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtaja

Liitteet