Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus – Tuusulan yleiskaava 2040

Tuusulan yleiskaava 2040. Valituskohteet on rajattu sinisellä.

VALITUS 27.12.2022

Helsingin hallinto-oikeus
helsinki.hao(a)oikeus.fi

Muutoksenhakija: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

ASIA: Valitus kunnanvaltuuston päätöksestä hyväksyä Tuusulan yleiskaava 2040

Päätös, josta valitetaan: Tuusulan kunnanvaltuusto §133 14.11.2022 (ote pöytäkirjasta, Liite 1)

Prosessiosoite:
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
erityisasiantuntija Lauri Kajander
Itälahdenkatu 22 bA 00210 Helsinki
uusimaa(a)sll.fi
p. 045 114 0088
Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

Vaatimukset ja perustelut

Vaadimme lainvastaisina kumottaviksi seuraavat, liitteessä 2 rajatut, kaavavaraukset:

Kohteet 1-4: Kaavassa esitettyjen sl-varausten kanssa päällekkäiset rakentamisen reservialueiden varaukset.

Perustelu: sl-kaavamerkinnän kaavamääräys edellyttää merkinnän kattaman alueen luonnonarvojen säilyttämistä ja turvaamista niin aluetta koskevan suunnittelun kuin mahdollisten toimenpiteiden yhteydessä. Kaavamerkinnöillä osoitetaan kunkin alueen aiottu päämaankäyttömuoto, eikä mainittuja kohteita ole sl-merkintää koskeva kaavamäärys huomioon ottaen mahdollista käyttää rakentamiseen. Reservialueen varaus tulee siten kumota sl-merkinnän kanssa ristiriitaisena.

Kohde 5: Kaavassa esitetyn sl-varauksen kanssa päällekkäiset rakentamisen varaukset (AK-1, AP-1).

Perustelu: sl-kaavamerkinnän kaavamääräys edellyttää merkinnän kattaman alueen luonnonarvojen säilyttämistä ja turvaamista niin aluetta koskevan suunnittelun kuin mahdollisten toimenpiteiden yhteydessä. Kaavamerkinnöillä osoitetaan kunkin alueen aiottu päämaankäyttömuoto, eikä mainittua kohdetta ole sl-merkintää koskeva kaavamäärys huomioon ottaen mahdollista käyttää rakentamiseen. Rakentamisvaraukset tulee siten kumota sl-merkinnän kanssa ristiriitaisina.

Kohde 6: Kaavassa esitetyn sl-varauksen kanssa päällekkäinen rakentamisen varaus (AE).

Perustelu: sl-kaavamerkinnän kaavamääräys edellyttää merkinnän kattaman alueen luonnonarvojen säilyttämistä ja turvaamista niin aluetta koskevan suunnittelun kuin mahdollisten toimenpiteiden yhteydessä. Kaavamerkinnöillä osoitetaan kunkin alueen aiottu päämaankäyttömuoto, eikä mainittua kohdetta ole sl-merkintää koskeva kaavamäärys huomioon ottaen mahdollista käyttää rakentamiseen. Rakentamisvaraus tulee siten kumota sl-merkinnän kanssa ristiriitaisena. Kyseinen kohde on myös lainvoimaisen maakuntakaavan SL-varausta (liite 2). Lain mukaan maakuntakaavan tulee toimia ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Kyseessä olevalla kohteella edellä mainittu ohjausvaikutus saattaisi toteutua jos kohteelle olisi yleiskaavassa osoitettu pelkkä sl-merkintä, mutta koska kohteelle on yleiskaavassa osoitettu myös sl-merkinnän kanssa ristiriidassa oleva rakentamisvaraus, lain vaatima makuntakaavan ohjausvaikutus ei toteudu, ja rakentamisvaraus on siten kumottava myös maakuntakaavan vastaisena.

Kohde 7: Kaavassa esitetty liikenteen yhteystarvevaraus. Varaus on kumottava siltä osin kun se sijoittuu kaavassa esitetyn SL-varauksen alueelle.

Perustelu: Varaus on ristiriidassa SL-varauksen kaavamääräyksen kanssa, ja tulee kumota jo tällä perusteella. Yleiskaavan SL-varaus on myös osa lainvoimaisen maakuntakaavan SL-varausta (liite 2), joten yhteystarvevaraus tulee kumota myös maakuntakaavan vastaisena. Tuusulan kunnan kaavaehdotusmuistutuksiin antamissa vastineissa myös esitetään, että yhteystarvevaraus olisi kaavaehdotusvaiheen jälkeen siirretty maakuntakaavan SL-varauksen eteläpuolelle. Kaavakartan perusteella näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Valitusoikeudesta

Rekisteröidyllä paikallisella ja alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä (MRL 191 §). Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n sääntöjen mukaisena tarkoituksena on monimuotoisen luonnon, elinkelpoisen ympäristön, kulttuuri- ja rakennusperinteen ja kulttuuriperinnön säilyttäminen, suojeleminen ja hoitaminen sekä samassa tarkoituksessa toimivien paikallisten ja alueellisten yhteisöjen tukeminen. Piirin toimialue kattaa Tuusulan kunnan alueen.

Helsingissä 27.12.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

LIITTEET: