Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueen hakkuita

Boreaalinen luonnonmetsä kuuluu Kytäjän Natura-alueella suojeltuihin luontotyyppeihin, joten kriteerit täyttäville kohteille esitetyt hakkuut olisivat luonnonsuojelulain vastaisia. Kuva: Jyri Mikkola

Prosessin vaiheet:

  • 2.6.2021 – Piiri teki Uudenmaan ELY:lle vireillepanon Hyvinkään Kytäjän Natura-alueen hakkuiden keskeyttämiseksi. Hakkuusuunnitelma oli puutteellisten luontotietojen vuoksi luonnonsuojelulain vastainen.
  • 24.9.2021 – Uudenmaan ELY-keskus teki piirin vireillepanon seurauksena päätöksen, jolla useita arvokkaita kohteita rajattiin ulos hakkuista. Päätöksessä oli kuitenkin useita puutteita, joiden vuoksi piiri valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen.
  • 23.2.2022 Myös Maatalousyhtymä Laakkonen valitti ELY:n päätöksestä oikeuteen ja vaati päätöksen kumoamista. Piiri antoi selityksen ELY:n ja Maatalousyhtymä Laakkosen lausuntoihin asiassa.
  • 13.4.2022 – Piiri antoi vastaselityksen Maatalousyhtymä Laakkosen lausuntoon piirin valituksesta. Se löytyy alta.
  • 25.1.2023 – Piiri antoi asiassa lisävastaselityksen.

VALITUS 24.9.2021

Helsingin hallinto-oikeus

Valittaja: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Päätös, josta valitetaan: UUDELY/6147/2021, 22.9.2021

ASIA: Valitus Uudenmaan ELY-keskuksen päätöksestä koskien Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueen hakkuita

Prosessiosoite
va. toiminnanjohtaja Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa@sll.fi

Vaatimus

Uudenmaan ELY-keskuksen päätös UUDELY/6147/2021, 22.9.2021 (Liite 1), koskien Hyvinkään Kytäjän-Usmin Natura-alueelle suunniteltuja metsänhakkuita, on osittain kumottava puutteellisena. Päätös perustuu puutteellisiin tietoihin alueen suojeltavista luontotyypeistä ja luonnonsuojelulain päätöksen perustaksi edellyttämä riittävä Natura-arviointi toimenpiteiden vaikutuksista puuttuu. Korjaustoimenpiteitä vaativat päätöksen puutteet on eritelty ja perusteltu jäljempänä tässä valituksessa.

Lisäksi vaadimme, että hallinto-oikeus asettaa valituksen kohteena olevalle alueelle toimenpidekiellon oikeuskäsittelyn ajaksi sillä perusteella, että toteutuessaan hakkuut hävittäisivät peruuttamattomasti valituksen kohteena olevat, Kytäjän Natura-alueen suojeluperusteisiin kuuluviin Natura-luontotyyppeihin liittyvät luontoarvot ja tekisivät siten muutoksenhakuoikeuden tyhjäksi.

Taustaa

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n (myöh. piiri) tietoon tuli, että Kytäjän-Usmin metsäalueet (FI0100051) -Natura-alueen läheisyydessä oli käynnissä hakkuut (maastohavainto 26.5.2021). Metsänkäyttöilmoitusten mukaan hakkuita oli suunniteltu myös Natura-alueelle (24.9.2021 ajankohtainen metsänkäyttöilmoitustilanne Liitteessä 6). Useat hakkuisiin suunnitellut kohteet täyttivät piirin saamien maastotietojen mukaan Kytäjän Natura-alueen Natura-tietolomakkeessa joidenkin alueen suojeluperusteeksi mainittujen Natura-luontotyyppien (boreaaliset luonnonmetsät, puustoiset suot) kriteerit, ELY-keskukselta saadun tiedon mukaan (sähköposti, I. Kämäri 1.6.2021) useita näistä kohteista ei oltu tunnistettu ympäristöhallinnon Natura-luontotyyppitietokannassa tai muissa ELY-keskuksen luontotiedoissa suojeltaviksi luontotyypeiksi.

Piiri teki asiasta luonnonsuojelulain 57 §:n mukaisen vireillepanon Uudenmaan ELY-keskukselle 2.6.2021 (Liite 2). Vireillepanossa pyydettiin ELY-keskusta keskeyttämään hakkuut, korjaamaan puutteelliset luontotiedot alueella ja varmistamaan, että mahdolliset tulevat hakkuut perustuvat riittävään Natura-arviointiin eivätkä vaaranna suojeltavia luontotyyppejä.

Piiri toimitti vireillepanon liitteenä karttoja ja muistion, joissa osoitetaan alueet, joilla suunnitellut hakkuut vaarantavat tai saattavat vaarantaa Natura-alueen suojelun perusteena olevia luontotyyppejä. Luontojärjestöjen keräämät maastotiedot olivat tuoreita, vuodelta 2021. Piirin saaman sähköpostin mukaan ELY:n maastotiedot olivat vuosilta 2016-2019. Jopa viisi vuotta vanhat tiedot ovat voineet vanhentua mm. lahopuun määrän lisääntymisen ja metsän muiden rakennepiirteiden kehittymisen myötä.

Kuvionumerointi

Alueen hakkuita koskevissa dokumenteissa on käytetty useaa erilaista luontotyyppikuvionumerointia. Vireillepanossa käytetty kuvionumerointi vastaa Metsäkeskuksen alueelle aikoinaan tekemän luontotyyppikartoituksen mukaista kuvionumerointia, ja poikkeaa ELY-keskuksen päätöksensä liitekartassa käyttämästä kuvionumeroinnista. Itse päätöksen tekstissä ELY-keskus käyttää (milloin ei toisin mainitse) vireillepanon mukaista kuvionumerointia. Näiden vertailu vaatii huolellisuutta, minkä vuoksi tämän valituksen liitteessä 5 esitellyille kymmenelle esimerkkikohteelle on ilmoitettu sekä vireillepanon että ELY-keskuksen järjestelmän mukaiset luontotyyppikuvioiden kuvionumerot.

Valituksenalainen ELY-keskuksen päätös

ELY-keskuksen päätös asiassa kuuluu:

Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n vaatimuksen kuvioiden 292 ja 757 sekä kahden kuviosta 797 erotetun uuden luontotyyppikuvion osalta. Kyseiset kuviot, joilla hakkuut kielletään, on merkitty päätöksen liitteenä olevaan karttaan numeroin 267 (boreaalinen lehto), 190 (boreaalinen luonnonmetsä), 284 (puustoinen suo) ja 285 (boreaalinen luonnonmetsä).

Hakkuukielto koskee myös niitä aiemmin rajattuja kuvioita, jotka kuuluvat Natura 2000 -luontotyyppeihin boreaaliset luonnonmetsät, boreaaliset lehdot ja puustoiset suot. Muiden kuvioiden osalta metsänkäyttöä rajoitetaan lisäksi siten, että edellä mainittujen Natura 2000 -luontotyyppien ympärille on hakkuiden yhteydessä jätettävä 30 metrin suojavyöhyke.

Muilta osin vaatimus hylätään.

ELY-keskuksen päätöksen puutteet ja valituksen perustelut

  • Puutteet suojeltujen luontotyyppien rajaamisessa

Luonnonsuojelulain 64 a §:n heikentämiskiellon mukaan Natura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja ei saa merkittävästi heikentää. Kytäjän-Usmin metsäalueet -Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit on lueteltu Natura-tietolomakkeessa (Liite 3).

Jotta luonnonsuojelulain heikentämiskieltoa voitaisiin noudattaa, päätösten on perustuttava ajantasaiseen ja kattavaan, oikein tulkittuun maastotietoon alueelta. ELY-keskuksen päätöksen luontotyyppitiedoissa on useita puutteita; tiedossa olevia esimerkkitapauksia on eritelty ja dokumentoitu tämän valituksen liitteissä 4 ja 5. Liitteiden listaus ei ole kattava; piirin saamien tietojen mukaan vastaavia kohteita saattaa olla jonkin verran enemmänkin, mutta näitä ei ole ehditty tätä valitusta jätettäessä piirin toimesta varmentaa maastossa.

  • Natura-arviointi

ELY-keskuksen päätös ei perustu luonnonsuojelulain ja mm. KHO 2020:3 -päätöksen edellyttämällä tavalla riittävään Natura-arviointiin, jonka avulla voitaisiin varmistua siitä, ettei hakkuista aiheudu Natura-alueen suojelluille luontotyypeille luonnonsuojelulain 64 a § vastaisella tavalla haittaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä 2020:3 Oulujärven saarten Natura-alueiden hakkuista KHO totesi, että hakkuille ei olisi tullut myöntää viranomaisen lupaa, koska riittävää Natura-arviota ei ollut tehty. (https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1579161739031.html)

Korkein hallinto-oikeus totesi, että Natura-arviointia koskevan velvollisuuden edellytyksenä ei ollut, että toimenpiteet kohdistuisivat Natura-alueen suojelun perusteena olevan ensisijaisesti suojellun luontotyypin boreaaliset luonnonmetsät alueelle. Natura-arvioinnin tarveharkinnan kannalta merkitystä oli hakkuiden kohdentumisen lisäksi hakkuiden laajuudella sekä myös luontotyypin edustavuudella, hakkuiden etäisyydellä luontotyypistä ja hakkuiden toteuttamistavalla. Nämä tiedot eivät olleet käyneet kaikilta osin ilmi metsänkäyttöilmoituksista.

Asianmukainen arviointi ja sitä varten tarvittavien tietojen kokoaminen tapahtuu luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisessa arviointimenettelyssä. Kun olemassa olevien tietojen perusteella ei ollut voitu sulkea pois sitä, että metsänhakkuut vaikuttavat merkittävästi Natura 2000 -alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen olisi tullut luonnonsuojelulain 65 a §:n mukaisesti kieltää hakkuut, kunnes Natura-arviointi on suoritettu.

  • Muut puutteet vireillepanoon vastaamisessa

ELY-keskus ei ole päätöksessään ottanut lainkaan kantaa vireillepanon kuvion 799 tilaan, ja päätös on tältä osin puutteellinen. Edelleen, ELY-keskus on ottanut päätöksessään kantaa vireillepanon kuvion 292 tilaan vain siltä osin kuin se on pieneltä osin päällekkäinen ELY-keskuksen kuvion 267 kanssa, ja päätös on siis tältäkin osin puutteellinen.Helsingissä 24.9.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
va. toiminnanjohtajaLIITTEET