Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus polttoaineen jakeluasemalle myönnetystä toiminnan aloitusluvasta Hangossa

Hanko ABC Google Street View
Jakeluasema vaarantaa tärkeän pohjavesialueen. (Kuva: Google Street View 2021)

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Viite: Hangon Ympäristölautakunnan päätös 11.02.2021/Pykälä 34

VALITUS HANGON YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ MYÖNTÄÄ TOIMINNAN ALOITUSLUPA MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Valittaja: Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Prosessiosoite:

Erityisasiantuntija Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A, 00210 Helsinki
Puhelin 045 1140 088
uusimaa@sll.fi

Vaatimus: Päätös on kumottava.

Perustelu:

Hangon kaupungin ympäristölautakunta on päätöksellään 11.02.2021 § 34 (Liite 1) myöntänyt toiminnan aloittamisluvan muutoksenhausta huolimatta. Lupa on myönnetty Osuuskauppa Varuboden – OSLA Handelslag:lle polttonesteiden jakeluasematoiminnalle ABC-asemalla osoitteessa Santalantie 12, Hanko.

Toiminnasta aiheutuu selkeä pohjaveden pilaantumisen riski. Uudenmaan ELY-keskus on valittanut Hangon kaupungin ympäristölautakunnan päätöksestä 01.10.2020 § 142 (Liitteet 2-4). Valitus on perustunut samaan ympäristön pilaantumisen mahdollisuuteen. Valituksen perustelut ovat asialliset ja osoittavat nyt annetun toiminnan aloittamisluvan sisältävän vastaavan riskin.

Aloituslupapäätöksen esittelijä on myös esittänyt, että lupaa ei myönnettäisi. Esittelijän perustelut osoittavat, että aloitusluvan myöntämiselle ei ole perusteita (Liite 1).

Ympäristöluvassa annettavien määräysten tavoite on estää ympäristölle aiheutettavien haittojen määrää ja riskiä. Luvassa ei ole annettu määräyksia, jotka olisivat riittäviä estämään riskiä. Toiminnan aloitusluvassa ei ole annettu myöskään mitään määräyksiä, joten pilaantumisen vaaraa ei ole vähennetty edes niillä.

Kun otetaan huomioon, että varsinaisen ympäristöluvan lupapäätöksen esittelytekstissä todetaan, että luvan myöntämiselle ei ole perusteita, luvasta on valitettu (Uudenmaan ELY-keskus) ja aloittamisluvan päätösehdotuksenkin esittely ehdottaa aloittamisluvan hylkäämistä, edellä mainittujen esitysten perustelut tukevat tätä muutoksenhakua ja Hangon ympäristölautakunnan myöntämä toiminnan aloituslupa on kumottava.

VALITUSOIKEUS

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry on Ympäristönsuojelulain 191 §:n 2. momentin tarkoittama yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- ja ympäristönsuojelu. Toimialue kattaa muun muassa Hangon kaupungin alueen.

Helsingissä 3.3.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen
puheenjohtaja

Lauri Kajander
erityisasiantuntija

Liitteet:

Piirin mielipide ABC Hangon ympäristöluvasta 13.7.2020