Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Kirkkonummen ra­ken­nus­jär­jes­tyk­ses­tä

Uudenmaan piiri valitti Kirkkonummen rakennusjärjestyksestä, joka olisi sallinut suunnittelemattoman ja lainvastaisen rakentamisen.

 

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS

ASIA Kunnallisvalitus

PÄÄTÖS JOSTA VALITETAAN

Kirkkonummen kunnanvaltuuston 8.4.2019 tekemä päätös (§ 25), jolla on hyväksytty Kirkkonummen kunnan uusi rakennusjärjestys (päätöksen § 22).

VALITTAJA

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki.

PROSESSIOSOITE

Erityisasiantuntija Tapani Veistola

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Itälahdenkatu 22 b A

00210 Helsinki

puhelin: 0400 615 530

sähköposti: uusimaa (a) sll.fi

VAATIMUS

Kirkkonummen kunnan hyväksymän rakennusjärjestyksen 22 §:n seuraava kohta on kumottava: ”Niiden yleiskaavan ja osayleiskaavojen kyläkeskusalueilla AT tai erillispientalojen alueilla, jossa rakennuspaikat ovat selkeästi yksilöity (AO, AO/1 tai AO/nro), voidaan myöntää suoria rakennuslupia, mikäli kaavamääräyksissä ei ole rajoittavia tekijöitä.”

2

PERUSTELUT

Kunnanvaltuuston päätös on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n säännöksessä säädetään seikoista, joista rakennusjärjestyksellä voidaan määrätä: ”Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.”

Kunta on määrännyt hyväksymässään rakennusjärjestyksessä kohdassa 22 § Suunnittelutarvealueet: ”Suunnittelutarvealueita ovat MRL 16 § 1 momentin mukaisten alueiden sekä 16 §:n 2 momentissa tarkoitetun rakentamisen lisäksi kaikki asemakaavoittamattomat alueet.” Tämä seikka ei ole kiistanalainen. On todettava, että Kirkkonummen kunnassa kyseiset alueet ovat myös suoraan maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n nojalla suunnittelutarvealuetta. Kuntaan kohdistuu voimakkaasti pääkaupunkiseudun rakentamispaine.

Rakennusjärjestyksessä on 22 §:n kohdalla määräys suorien rakennuslupien myöntämisestä. Määräyksen mukaan ”Niiden yleiskaavan ja osayleiskaavojen kyläkeskusalueilla AT tai erillispientalojen alueilla, jossa rakennuspaikat on selkeästi yksilöity (AO, AO/1 tai AO/nro), voidaan myöntää suoria rakennuslupia, mikäli kaavamääräyksissä ei ole rajoittavia tekijöitä.” Maankäyttö- ja rakennuslain säännökset huomioiden kyseisille alueille ei kuitenkaan voi myöntää suoria rakennuslupia.

Koska kunta asemakaavojen ulkopuolella on suunnittelutarvealuetta, niin rakennusluvan edellytykset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n perusteella.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suora rakennuslupa voidaan 137 §:n säännöksen estämättä myöntää, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa on erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan perusteena (44 §). Joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta Kirkkonummen yleiskaavoissa ei ole määrätty niiden käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Näinollen yleiskaavoja ei voida suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty tilanteet, jolloin suorien rakennuslupien myöntäminen on mahdollista. Näitä säännöksiä ei voida ohittaa rakennusjärjestyksen määräyksillä.

3

VALITUSAIKA

Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon. Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävän yleisessä tietoverkossa.

Kunnanvaltuuston päätös 8.4.2019 § 25 on julkaistu kunnan julkisessa tietoverkossa 16.4.2019. Kun siitä lasketaan 7 + 30 päivää, valitusaika loppuisi 22.5.2019. Tämä valitus jätetään 20.5.2019.

AIKA JA PAIKKA

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2019.

VAKUUDEKSI

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Laura Räsänen                                    Tapani Veistola

Piirihallituksen puheenjohtaja        Erityisasiantuntija

LIITTEET

Valtuuston päätös 8.4.2019 § 25

Rakennusjärjestys 8.4.2019