Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri

Uusimaa
Navigaatio päälle/pois

Valitus Karkkilan Katlakosken hakkuiden mai­se­ma­työ­lu­vas­ta

Luonnontilaisen kaltaista Katlakosken rantametsää. Kuva Jyri Mikkola

Aiemmat vaiheet:

  • 19.2.2021 piiri ja Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys tekivät oikaisupyynnön Katlakosken alkuperäisestä maisematyöluvasta. [täällä]
  • 1.10.2021 hakkuille myönnettiin uusi maisematyölupa. Lupa oli edelleen puutteellisesti valmisteltu, joten piiri ja yhdistys tekivät siitä uuden oikaisuvaatimuksen 26.10.2021. [täällä]
  • 2.12.2021 Karkkilan ympäristölautakunta teki uuden päätöksen, josta piiri ja yhdistys valittivat Helsingin hallinto-oikeuteen 14.1.2022 (valitus alla).
  • 25.1.2022 Uudenmaan ELY-keskus on kieltänyt päätöksellään maisematyölupapäätöksen toimeenpanon Karkkilan luonnonsuojeluyhdistyksen tekemän LSL 57 § mukaisen vireillepanon seurauksena, koska hakkuun toteutus hävittäisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat.

VALITUS 14.1.2022

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN:
Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan kokouksessaan 2.12.2021 tekemä päätös (§ 86) maisematyöluvan (lupatunnus 21 0123 M , tila Katlakoski) hyväksymisestä oikeusvaikutteisen Karkkilan taajaman ja kaakkoisosan yleiskaavan maisemallisesti arvokkaalla metsäalueella (MM alue) ja Saavajoen Katlakosken luo alueella. (Liite 7)

MUUTOKSENHAKIJAT:
Suomen luonnonsuojeluliiton Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry, Karkkila
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki

SELVITYS TIEDOKSISAANNISTA:
Päätös on saatu tiedoksi 7 päivän kuluessa siitä, kun se on asetettu saataville Karkkilan kaupungin nettisivuille 10.12.2021. Tästä 30 päivän määräaika on sunnuntaina 16.1.2022 , joten 14.1.2022 jätetty valitus on saapunut määräajassa Helsingin hallinto oikeuteen.

PROSESSIOSOITE:
Tina Mattsson
Suomen luonnonsuojeluliiton Karkkilan yhdistys ry
tinam(a)luukku.com

erityisasiantuntija Lauri Kajander
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
Itälahdenkatu 22 b A 00210 Helsinki
p. 045 114 0088
uusimaa@sll.fi

Toivomme ensisijaisesti sähköistä asiointia.

VAATIMUKSET

  1. Vaadimme Karkkilan kaupungin ympäristölautakunnan kokouksessaan 2.12.2021 tekemän päätöksen § 86 kumoamista.
  2. Vaadimme valituksen kohteena olevan maisematyöluvan täytäntöönpanoa kiellettäväksi, kunnes hallinto-oikeus on antanut asiassa ratkaisun.


PERUSTELUT

Maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lakisääteisen suojelun kanssa

Uudenmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan ”Maisematyölupaa koskevalla kiinteistöllä on useita liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Nyt havaittujen kohteiden länsipuolella jatkuu liito-oraville soveltuva elinympäristö, josta on selvitettävä mahdolliset muut lisääntymis- ja levähdyspaikat. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että ilmi tulleiden havaintojen perusteella maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan lisääntymispaikkojen suojelun suhteen.” (Liite 1).

Liito-oravahavainnot helmi-lokakuu 2021

Metsätalousinsinööri, luontokartoittaja Jyri Mikkola on etsinyt liito-oravan jätöksiä maisematyölupamenettelyssä olevan Katlakosken hakkuuleimikon alueelta 17.2.2021 ja 6.10.2021 (Liitteet 3 ja 4). Maastokäynnit tuottivat useita uusia liito-oravan papanahavaintoja vaikka vuodenaika kummankin maastokäynnin aikaan on ollut mahdollisimman epäedullinen papanoiden löytymisen kannalta, ja siten sopimaton varsinaisen kattavan liito-oravakartoituksen tekemiseen. Mikkolan lausunnon mukaan ”on enemmän kuin todennäköistä että ideaalivuodenaikaan tehdyssä ammattitaitoisessa kartoituksessa niitä löytyisi vielä näitä nyt löydettyjäkin selvästi enemmän.

Luvanhakijan tilaamalla, hakkuuoikeuden haltijan Versowoodin suorittamalla maastokäynnillä 23.6.2021 tunnistettiin vain yksi liito-oravan papanapuu (Liite 2). Lisäksi Versowoodin selvityksen karttaliite on puutteellinen; mm. jo ennen Versowoodin maastokäyntiä tiedossa olleita liito-oravahavaintoja ei kartalta löydy. Siitä puuttuvat esimerkiksi helmikuussa 2021 Uudenmaan ELY-keskukselle ilmoitetut ja rakennusvalvonnankin tiedossa olleet papanahavainnot (Liitteet 3 ja 4). Näitä havaintoja sijoittuu sekä hakkuukuvio 1:n että hakkuukuvio 2:n alueelle.

Versowoodin lisäselvitys ei ole ELY-keskuksen maisematyölupahakemuksesta antaman lausunnon edellyttämä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen oikea-aikainen, systemaattinen kartoitus. Versowoodin lisäselvityksessä kyse on vain maastokäyntiraportista, jossa kuvataan suppeasti maastokäynnin havainnot ja niistä tehdyt johtopäätökset.

Luvanhakijan esittämä liito-oravatilanteen tarkastaminen ennen hakkuisiin ryhtymistä suunniteltuna ajankohtana tammikuussa olisi toki hyvin tarpeellinen ja suositeltava toimenpide, mutta lumisena aikana tehtynä sillä ei voi kuitenkaan korvata oikeaan vuodenaikaan tehtyä lisääntymis- ja levähdyspaikkojen kartoitusta.

Saukko

Luvanhakija/maanomistaja ei ole lainkaan selvittänyt EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain tiukasti suojeleman saukon mahdollisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja hakkuuleimikon alueella, vaikka tieto (Liite 5) saukon esiintymisestä kohteella on sisältynyt aiempaan maisematyölupaan jättämäämme oikaisuvaatimukseen.

Lupahakemuksen ja -päätöksen puutteet

Päätöksen perusteeksi ei ole selvitetty riittävällä ja uskottavalla tavalla EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulain tiukasti suojelemien liito-oravan ja saukon esiintymistä ja lisääntymis- ja levähdyspaikkoja suunnitellulla hakkuualueella. Päätöksessä on viitattu uudistettuun hakkuusuunnitelmaan, mutta siihen ei ole liitetty kirjallisena sellaista uutta hakkuusuunnitelmaa, josta voitaisiin todeta, että siinä on otettu huomioon liito-oravien liikkuminen ja lisääntymis- ja levähdyspuut tarvittavine suojapuustoineen.

Kirjallisen hakkuusuunnitelman puuttumisesta huolimatta lupapäätöksessä todetaan: ”Hakkuusuunnitelmiin on lisätty selvät rajaukset, joilla liito-oravien liikkuminen ja lisääntymis- ja levähdyspuut turvataan.” (Liite 6)

Saukkoselvityksen puuttumista ei ole lainkaan huomioitu maisematyölupakäsittelyssä.

Katsomme että sekä päätöksen valmistelu että päätös ovat perustuneet puutteellisiin tietoihin ja riittämättömiin selvityksiin päätöksen merkittävyys huomioon ottaen. (Hallintolaki 31 §, Selvittämisvelvollisuus. ”Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset”).

Liito-oravaselvityksen riittävyys – hallinto-oikeuden ratkaisu

Viittaamme ennakkotapauksena Helsingin Patterimäkeä koskevaan Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen: hallinto-oikeus on 18.2.2020 ratkaissut luontoselvitysten riittävyyteen liittyvän asian ”Liito-oravista saadut selvitykset eivät olleet riittäviä Patterimäen puiden kaatamiseksi” [linkki päätökseen].

YHTEENVETO

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsovat, että ympäristölautakunnan päätös maisematyölupapäätöksen hyväksymisestä tulee kumota riittämättömien luontoselvitysten (liito-orava ja saukko) perusteella.

Maisematyölupapäätös ei noudata luonnonsuojelulain 49 §:n suojeluvaatimuksia. Luonnonsuojelulain 49 §:n 1 momentin (1587/2009) mukaan luontodirektiivin liitteessä IV (a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainitaan muun muassa liito-orava ja saukko.

Maisematyölupa on ristiriidassa liito-oravan ja saukon lisääntymis- ja levähdyspaikkojen suojelun kanssa. On ilmiselvää, että hankkeen vaikutuksia liito-oravien elinoloihin ei ole riittävästi selvitetty, ja saukon osalta selvitystä ei ole tehty lainkaan. On vahvat perusteet olettaa, että suunnitellut toimenpiteet voivat lainvastaisesti hävittää tai heikentää luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja.

Luvanhakijan esittämien liito-oravatietojen ja luontokartoittajan tekemien, Uudenmaan Ely-keskuksen tiedossa olevien liito-oravahavaintojen välillä on niin suuri ristiriita ettei sitä voi ohittaa. Nämä liito-oravahavainnot ovat olleet myös Karkkilan ympäristölautakunnan tiedossa päätöstä tehtäessä, mutta niitä ei ole huomioitu.

Saukkoon luonnonsuojelulain perusteella kohdistuvat suojeluvelvoitteet on maisematyölupakäsittelyssä sivuutettu.

Toteamme, että Uudenmaan ELY-keskus on todennut suojeluperusteiden täyttyvän Katlakosken alueella ja tarjoutunut maksamaan maanomistajalle alueen suojelusta METSO-ohjelman mukaisesti täyden korvauksen.

Toimeenpanokielto

Avohakkuiden käynnistäminen ilman riittävää selvitystä alueen liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikoista hävittäisi tai heikentäisi suojellun liito-oravan elinympäristöä EU:n luontodirektiivin ja luonnonsuojelulan vastaisesti. Avohakkuutoimenpiteiden toteuttaminen tekisi tämän valituksen tarkoituksettomaksi ja estäisi siten muutoksenhakuoikeuden toteutumisen.

Pyydämme saada antaa vastaselityksen Karkkilan kaupungin vastineisiin.

Karkkilassa 14.1.2022

Karkkilan luonnonsuojeluyhdistys ry.

Tina Mattsson, pj

Anna Kytömäki, sihteeri

Helsingissä 14.1.2022

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry.

Laura Räsänen, pj

Lauri Kajander, erityisasiantuntija

LIITTEET (osaa liitteistä ei julkaista netissä henkilötietojen vuoksi):

Liite2 – Selvitys_liitoorava_havainnoista-Katlakoski-VersoWood-HeikkiRautiainen-23062021

Liite 6 – Virallisesti oikeaksi todistettu jäljennös maisematyölupapäätöksestä 21-023-M