Suomen luonnonsuojeluliitolla on unelma: yhdessä voimme suojella suomalaisen luonnon.

Toimintamme tavoitteet

Suomen luonnonsuojeluliitto on luonnonystävien yhteinen ääni. Vain yhdessä voimme suojella suomalaisen luonnon. Työskentelemme sen eteen, ettei yksikään laji kuole sukupuuttoon ihmisen toimien vuoksi. Haluamme palauttaa luonnon monimuotoisuuden ja kasvattaa tietoisuutta siitä, että luonto ymmärretään kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi.

Tapamme toimia on avoin, demokraattinen ja riippumattomaton. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ovat tervetulleita mukaan. Liiton luottamushenkilöt valitaan demokraattisesti äänestämällä. Luonnonsuojeluliitto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Toimintaamme ohjaa luonnon etu.

Luonnonsuojeluliitto on toiminut suunnannäyttäjänä jo vuodesta 1938. Pidämme edelleen rohkeasti luonnon puolia ja innostamme ihmisiä muuttamaan ympäristöahdistuksen toiminnaksi. Haluamme kaikille terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön.

Arvot ja toiminta

Ihminen on eettisesti tietoinen osa luonnon kokonaisuutta, joten meillä on vastuu suojella muuta luontoa ihmisen vaikutukselta. Oman luontosuhteen kautta ymmärtää, millainen on hyvä elinympäristö. Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö toteutuu vaalimalla puhdasta maaperää, vettä ja ilmaa sekä maisemallisia ja rakennetun ympäristön arvoja.

Arvostamme osaamista, joten kannanotot perustellaan huolellisesti tutkitun tiedon valossa. Riippumattomuus puolueista ja eturyhmistä takaa, että luonto on toiminnassa aina etusijalla. Avoimuus ja demokraattinen päätöksenteko on itsestäänselvyys. Se sisältyy järjestörakenteeseen, demokraatiseen päätöksentekoon ja viestintään. Olemme rohkeasti aloitteellisia ja edelläkävijöitä ympäristöongelmien ennaltaehkäisyssä ja niiden ratkaisuissa.

Luonnonsuojeluliiton suojelutyön arvot

Luonnon kunniottaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää yhteiskunnassa luonnon ja sen monimuotoisuuden kunnioittamista ja suojelua. Ihminen on osa luontoa ja yksi laji miljoonien joukossa. Eettisesti tietoisena olentona ihmisellä on velvollisuus suojella luontoa.

Ihmisen luontosuhteen säilyttäminen ja vahvistaminen

Suomen luonnonsuojeluliitto lisää toiminnallaan ymmärrystä siitä, että luonnon keskeisten elementtien ja toimintojen suojelu on välttämätöntä ja pitkällä tähtäimellä myös ihmisen suojelua. Tarjoamalla ihmisille luonnon kokemiseen liittyviä elämyksiä annamme heille aineksia muodostaa oma käsityksensä siitä, millainen on hyvä ympäristö.

Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön vaaliminen

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on ihmisen terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö. Toimimme sen puolesta edistämällä maaperän, ilman ja vesien suojelua sekä vaalimalla maisemallisia ja rakennetun ympäristön arvoja.

Luonnonsuojeluliiton toiminnan arvot

Liiton toimijoiden osaamisen arvostaminen

Vapaaehtoisten ja palkattujen työ muodostaa perustan Suomen luonnonsuojeluliiton tulokselliselle toiminnalle. Liitossa arvostetaan jokaista ihmistä tehtävästä riippumatta ja kannustetaan oman osaamisensa kehittämiseen. Jokaisella on oikeus saada rakentavaa palautetta työstään. Luonnonsuojeluliitossa voi kokea kuuluvansa luontoa arvostavaan joukkoon.

Riippumattomuus ja luotettavuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa lausunnot ja kannanotot perustellaan huolellisesti ja niissä käytetään tutkittua tietoa. Perusteluissa nostetaan esille ekologisten arvojen lisäksi myös inhimilliset ja yhteiskunnalliset arvot, talouttakaan unohtamatta. Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua.

Avoimuus ja demokraattisuus

Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta on avointa: päätöksenteossa pyritään edistämään demokraattisuutta, tasa-arvoa, avoimuutta ja jäsenten osallistumista. Tiedottaminen on avointa. Toiminnassa pyritään siihen, että kaikkien luonnon- ja ympäristönsuojelusta kiinnostuneiden kansalaisten on helppo tulla mukaan toimintaan.

Rohkeus ja aloitteellisuus

Suomen luonnonsuojeluliitossa seurataan aktiivisesti ympäristömuutoksia ja alan tieteellistä tutkimusta. Liiton piirissä toimivat henkilöt tekevät aloitteellisesti ehdotuksia ympäristöongelmien ennaltaehkäisystä ja ratkaisumalleista.

Luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma ja toimintakertomus

  • Suomen luonnonsuojeluliiton toimintasuunnitelma (2022)

    Luonnonsuojeluliiton päätavoitteena vuonna 2022 ovat ilmastokriisin ja luontokadon pysäyttäminen sekä huomion kiinnittäminen kaivostoiminnan ympäristövaikutuksiin.

  • Toimintakertomus (2020)

    Luonnonsuojeluliitto kampanjoi menestyksellisesti turpeen energiakäytön lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi pidimme esillä virtavesien tilaa sekä ilmastokriisin ja luontokadon torjuntaa. Koronapandemian myötä korostunut lähiluonnon merkitys sai kansalaiset puolustamaan lähimetsiään hakkuita vastaan, ja moni metsä onnistuttiinkin pelastamaan.

Vaikuttajan tarina

Kuten moni tärkeä tarina, myös Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta lähti liikkeelle päättäväisestä ja muutosta kaipaavasta joukosta ihmisiä. Vuosikymmenten varrella tie vei järjestön pienestä ryhmästä yhdeksi Suomen vaikuttavimmista järjestöistä.

Historia ja tarinamme

Voittoa luonnolle

Luonnonsuojeluliitto on avoin ja demokraattinen kansalaisjärjestö. Riippumattomuus poliittisista puolueista ja eturyhmistä varmistaa sen, että suojelutyössä voidaan ajaa ensisijaisesti luonnon ja ympäristön etua. Luonnonsuojeluliitto tuottaa voittoa vain luonnolle.

Talous ja päätöksenteko