Finlands naturskyddsförbund (FNF) är den största självständiga miljö- och naturskyddsorganisationen i Finland. FNF förespråkar hållbarhet i produktion och konsumtion och arbetar för att skydda biodiversiteten.

Finlands na­turs­kyddsför­bund

Följande områden ingår i FNFs insatser för uppnående av dessa mål:

FNF tar initiativ, ställer förslag och utfärdar rekommendationer, uttalar sig i aktuella miljöfrågor och påverkar beslutsfattare för att förmå dem att beakta miljösynpunkter i alla samhällsfrågor.

FNF främjar allmänhetens medvetenhet om miljöfrågor och arbetar för miljöfostran. Förbundet ger varje månad ut en tidskrift som heter Suomen Luonto (Finlands natur) och sex gånger årligen ett medlemsblad, Luonnonsuojelija (naturskyddaren). Likaså publicerar förbundet annat material med miljöanknytning som böcker, broschyrer, reklamtryck och kalendrar. Som fristående organisation, obunden av språklagen, har FNF valt att publicera sitt material nästan uteslutande på finska. Förbundet anordnar därtill kurser, seminarier, utflykter, läger och allmänna möten.

FNF anordnar kampanjer på riks- och lokalnivå samt driver varierande temaprojekt. Sådana är bl.a. offentliga åtgärder som miljöskatter, minskande av avfallsmängden, förespråkande av förnybara energiformer genom ekomärkning av el, fridlysning av skogar i södra Finland samt aktivitet för heltäckande skydd av vattendragen.

En avsevärd del av förbundets verksamhet bedrivs med frivilliga krafter men FNF har också över 30 anställda, på förbundsbyrån, olika regionalkontor och i redaktionen för Suomen Luonto. FNF har omkring 30 000 personmedlemmar i 180 lokalavdelningar, organiserade i 15 distrikt. En separat sektion av FNF är ungdomsförbundet Luonto-Liitto, med ca 4 000 medlemmar.

FNF samarbetar aktivt på det internationella planet, särskilt med icke-statliga miljöorganisationer i Östersjöregionen och inom EU. Huvudinriktningen har varit att stärka det allmänna medvetandet om de globala miljöproblemen och – efter att Finland år 1995 gick med i EU – påverkan av unionens miljöpolicy.

FNF är medlem i Coalition Clean Baltic CCB (ett samarbetsorgan för miljöorganisationer i Östersjöregionen), European Environmental Bureau EEB (en sammanslutning av 132 folkrörelser för miljön), Internationella naturvårdsunionen IUCN, miljörörelsens paraplyorganisation i klimatfrågor Climate Action Network CAN samt Taiga Rescue Network TRN (ett nätverk av icke-statliga organ, urbefolkning och nationer för bevarande  och hållbart bruk av skog i det norra barrskogsbältet). Till de inhemska organisationerna som är av stor betydelse för FNFs internationella arbete i miljö- och utvecklingsfrågor hör Föreningen för främjandet av rättvis handel samt stiftelsen Siemenpuu för miljörelaterat utvecklingssamarbete. Både dessa organisationer grundades år 1998, med FNF bland de konstituerande medlemmarna.

Finlands naturskyddsförbund rf
Itälahdenkatu 22 b A
00210 Helsingfors
Finland

Personalens email-addresser är förnamn.efternamn@sll.fi