Ympäristörikos on piilorikollisuutta. Ympäristörikoksia on vaikea tunnistaa ja löytää syyllisiä. Luonnonsuojeluliitto haluaa ympäristörikokset kuriin.

Ym­pä­ris­tö­ri­kos on
hiljainen ja näkymätön

Kuva: Mia Niemelä

Testaa tunnistatko ympäristörikoksen!

Kartalla on kymmenen keksittyä tapausta, jotka voivat olla ympäristörikoksia. Tämä ympäristörikosvisa pyrkii herättämään aistisi kuvitteellisten rikospaikkojen äärellä. Tunnistaisitko rikoksen lähiympäristössäsi? Huomaa, että tapaukset ja vastaukset ovat yksinkertaistettuja.


Lataa pdf

Tarkista vastaus klikkaamalla

1. Rannalla on kuolleita lokkeja, tarkemmin katseltuasi tunnistat ne harmaalokeiksi. Kaikki linnut ovat kuolleita.

Vastaus: Rauhoittamattoman eläimen ampuminen (harmaalokki) loppukesästä, ei pesimäkautena, maanomistajan tai muun metsästysoikeuden haltijan luvalla on sallittua. Ampujalla on oltava kuitenkin metsästyslupa.

2. Huomaat järven pinnassa öljyistä vettä, mutta järvessä ei näy ketään uimassa.

Vastaus: Tämä on rikos, sillä öljy pilaa vesistöä ja haittaa sen virkistyskäyttöä. Öljy voi olla peräisin ajoneuvosta, jätevesistä tms. Öljy on voinut joutua vesistöön tahallisesti tai huolimattomuudesta. Kannattaa varmistaa kepillä, että öljyinen kalvo ei ole bakteerikerros vaan öljyä.

3. Joku on tuonut metsään loukkuja, mutta et tiedä, mitä eläimiä niillä on tarkoitus pyytää.

Vastaus: Loukkujen käyttö on laillista vain metsästysasetuksessa määriteltyjen lajien metsästykseen, mutta loukut eivät saa vahingoittaa eläimiä. Metsään jätetyt loukut eivät valikoi pyyntiään ja vahingoittavat loukkuun joutuneita eläimiä. Tapaus on siis ympäristörikos. Kannattaa kysyä maanomistajalta, onko hän antanut luvan loukun pitoon.

4. Näet joen vieressä kaivinkoneen ja vieressä on kasattu maa-ainesta. On hyvin todennäköistä, että maa on kaivettu joesta.

Vastaus: Ruoppaus on laaja, koska se on tehty kaivinkoneella. Ruoppaaminen muuttaa joen uomaa, veden virtausta, samentaa vettä ja pilaa ympäristöä. Tällaisessa tapauksessa hankkeella pitäisi olla ympäristölupa. Ruoppauksen luvallisuuden voi tarkistaa kunnan ympäristöviranomaiselta tai paikallisesta ELY-keskuksesta.

5. Syrjäisen metsätien varteen on jätetty jätesäkkejä, joissa on kotitalousjätteitä. Yksi säkeistä on rikki ja huomaat sisällä kuitteja vuoden 2010 päiväyksellä.

Vastaus: Kyseessä voi olla vanhentunut ympäristörikos, sillä kuitit viittaavat vuoteen 2010. Vanhojen jätteiden siivoaminen jää monesti maanomistajan vastuulle, minkä takia rikoksista tulisi ilmoittaa heti poliisille tai viranomaiselle. Lisäksi pitkän ajan jälkeen rikollista on enää vaikea jäljittää. Roskaaja on vastuussa tapahtuneesta.

6. Näet tien varressa tyhjän metallitynnyrin. Tynnyrissä ei ole mitään sisällä eikä sen kylkeen ole merkitty mitään tietoa siitä, mitä se olisi sisältänyt.

Vastaus: Jos havaittavissa ei ole merkkejä myrkyllisestä tai ympäristöä pilaavasta aineesta, tämä ei ole rikos. Roskaaminen on kuitenkin kielletty jätelaissa. Tynnyrin sijainnista riippuen voi olla kyseessä jätelain vastainen roskaaminen.

7. Huomaat metsässä liikkuessasi, että puussa olevan linnunpesän munat ovat hajonneet, mutta linnunpesä näyttää olevan paikallaan. Et tiedä, onko pesä rauhoitetun vai rauhoittamattoman lajin.

Vastaus: Kaikki linnut ovat pesimäaikana rauhoitettuja ja niiden tahallinen häirintä sekä vahingoittaminen tänä aikana on ympäristörikos.

8. Luonnonsuojelualueella on kuollut siili. Siilin pää näyttää tallautuneen jonkun alle.

Vastaus: Luonnonsuojelualueella luonnonvaraisen selkärankaisen eläimen tappaminen ja vahingoittaminen on laitonta. Lisäksi siili on luonnonsuojelulain ja luonnonsuojeluasetuksen nojalla rauhoitettu, minkä takia syyllisen olisi maksettava sakkojen ohella rauhoitetulle lajille sovittu hinta sen menettämisestä. Siilin hinnaksi on määrätty 101 euroa.

9. Metsässä huomaat kasan vanhoja akkuja ja muuta romua. Kaikki akut ovat ehjiä eikä haitallista ainetta näytä valuneen maahan.

Vastaus: Ongelmajätteiden jättäminen luontoon on rikos. Akut sisältävät myrkyllisiä ja luontoa pilaavia aineita. Pelkkä maan pilaantumisen riskin aiheuttaminen on jo ympäristörikos eli konkreettista pilaantumista ei tarvitse olla tapahtunut.

10. Asuinalueen viereisestä kuusimetsästä on äskettäin kaadettu puita sähkölinjan kohdalta. Alueella ei näy mitään kylttiä hakkuun tarkemmista tiedoista.

Vastaus: Tämä on laillinen hakkuu, sillä tavallinen kuusimetsä ei ole metsälaissa luokiteltu metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi elinympäristöksi. Lisäksi hakkuulle ei tarvita lupaa, kun se tehdään metsälain mukaan esim. tie-, oja-, vesijohto-, sähkö- tai muussa vastaavassa linjassa tai, kun hakkuu tehdään kotitarvekäyttöön eikä puutavaran myymiseksi.

Mitä ympäristörikokset ovat?

  • Ympäristörikkomukset: vähäisemmät teot, joista rangaistukseksi sakkoa erityislainsäädännön mukaan (ympäristönsuojelulaki, luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, vesilaki, jätelaki, kaivoslaki yms.)
  • Ympäristörikokset: vakavammat teot, joista vähintään sakkoa ja enintään vankeutta rikoslain mukaan

Sekä ympäristörikokset että –rikkomukset voivat olla tahallisia tai johtua huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. Usein ne liittyvät talousrikollisuuteen: esim. roskia dumppaamalla metsään vältetään jätemaksut. Ympäristörikokset voivat pilata ja vahingoittaa ilmaa, pintavesiä, pohjavesiä, maaperää, kasvillisuutta ja ympäristöä. Lisäksi ympäristörikollisuus voi pilata luontoa ja uhata viihtyvyyttä, elinoloja, terveyttä sekä haitata luonnonvarojen käyttöä. Aiheuttamatta vielä mitään suoranaista vahinkoa se voi myös aiheuttaa riskin edellä mainittuihin. Ympäristörikollisuus voi kohdistua esimerkiksi luonnonsuojelualueeseen, luontotyyppiin, uhanalaiseen lajiin tai muuhun ympäristöön.

Mitä sinun tulisi tehdä havaitessasi ympäristörikoksen?

1. Tapahtumapaikalla

  • Soita heti poliisille 112, jos toiminta vielä meneillään (kuka olet, kuka tekee, mitä, missä, milloin)

tai

  • Havainnoi – tee muistiinpanoja, ota valokuvia ja näytteitä pilaantuneesta vedestä, maaperästä tms.

2. Asian vireillepano

Havainnoinnin jälkeen suorin tie on:

  • Tutkintapyynnön tekeminen poliisille kirjeitse tai sähköisesti poliisin nettisivujen kautta. Yhdistyksen kannattaa tehdä kirjeitse, sillä sähköisen tutkintapyynnön tekemiseen tarvitaan toistaiseksi pankkitunnukset.

ja/tai

  • Hallintopakon vireillepano valvontaviranomaiselle

Voit ilmoittaa asiasta myös valvontaviranomaiselle (ELY-keskukselle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle).

 

Tutkintapyynnön tekeminen

Ilmoituksen voit tehdä, vaikket tiedä teon aiheuttajaa.

Lataa lomake ja ohjeet

Huom! Sinun ei tarvitse pelätä, että teet tutkintapyynnön poliisille väärin perustein, se on vain pyyntö selvittää onko lakia rikottu. Rikosilmoitus kohdistuu suoremmin epäiltyyn, siksi on parempi otsikoida ilmoituksesi poliisille tutkintapyyntönä eikä rikosilmoituksena.

Vireillepano hallintopakkoasiassa

Joissakin ympäristölaeissa oleva hallintopakko on hallinnollinen keino, jolla pyritään saamaan toiminta jälleen lailliseksi ja ehkäistä ympäristön pilaantuminen. Sitä käytetään vasta, kun muut lievemmät keinot (kehotus, selvityspyyntö, valvontakäynti) eivät ole tehonneet. Hallintopakkokeinoja ovat keskeyttämisuhka, teettämisuhka, uhkasakko ja toiminnan välitön keskeyttäminen. Hallintopakon päättämisestä määrää kyseisen lain valvontaviranomainen, mutta se voi tulla vireille yksityishenkilön, yhdistyksen tai järjestön aloitteesta. ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset antavat tarvittaessa apua hakemuksen tekemisessä.

Lataa lomake ja ohjeet

Valvontaviranomaisten yhteystiedot:

3. Jos asiasi ei etene

Viranomaisen ja poliisin aktivoiminen voi joskus olla tarpeen, jos ilmoittamasi asia ei etene. Voit soittaa poliisille tai valvontaviranomaisille hallintopakkoon tai rikosprosessiin liittyen tai lähettää kiirehtimispyynnön. Voit myös viime kädessä kannella viranomaisia valvovalle eduskunnan oikeusasiamiehelle tai valtioneuvoston oikeuskanslerille.

Huom! Viranomaisille on määrätty laissa ilmoitusvelvollisuus ja poliisille esitutkintavelvollisuus, kun lakia on rikottu. Lisäksi viranomaisen tulee neuvoa kansalaisia ja siirtää asia oikeaan paikkaan, jos se ei kuulu heille.

Luonnonsuojelijan juttu Näkymätön rikos

Ympäristörikos on piilorikollisuutta. Se on näkymätön. Ei hajuton tai mauton, mutta vaikea havaita tai tunnistaa – saati löytää syyllistä. Mutta miksi? Rikostarkasta Janne Järvinen Keskusrikospoliisista vastaa.

Lue lehtijuttu

Ympäristöoikeus

Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista välineistä vaikuttaa ympäristön tilaan ja kohteluun, oli sitten kyse omasta mökkirannasta, uhanalaisten lajien säilyttämisestä tai ilmastomuutoksen torjunnasta.

Lue lisää ympäristöoikeudesta