Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on, että Suomi on luonnonarvot kaikissa toiminnoissaan huomioon ottava, paikallisuutta arvostava kansalaisyhteiskunta. Luonnon toimintakyky pitäisi Suomessa tiedostaa kaiken inhimillisen toiminnan lähtökohdaksi. Ympäristölainsäädäntöä on kehitettävä kunnianhimoisesti eikä ympäristöhallintoa saa heikentää. Kansalaisten perusoikeus osallistua ja vaikuttaa on säilytettävä muutostenkin keskellä.

Ympäristölainsäädännön kehittäminen

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on kunnianhimoisen ympäristölainsäädännön edistäminen, joka pyrkii turvaamaan ympäristöön vaikuttavan toiminnan ekologisen kestävyyden. Sivistys- ja oikeusvaltiona Suomen tulee kehittää yhä parempaa ympäristösääntelyä, eikä pyrkiä vain täyttämään minimitasoa. Ympäristölainsäädännön tulee myös turvata kansalaisten laajat osallistumisoikeudet perustuslain edellyttämällä tavalla.

Ympäristöhallinnon turvaaminen

Tehokas ja toimiva ympäristöllinen päätöksenteko edellyttää riippumatonta ja toimivaa ympäristöhallintoa. Tämä on ollut Suomen vahvuus, mutta sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Viime aikoina toimivaa ympäristöhallintoa on yritetty horjuttaa, viimeisimpänä valmisteilla olevan maakuntauudistuksen myötä ehdotettu ympäristöhallinnon rakenteellinen uudistus. Sen myötä myös ympäristöviranomaisten tehtäviin ja toimivaltaan on ehdotettu merkittäviä muutoksia. Luonnonsuojeluliitto vastustaa näitä muutoksia ja pyrkii siihen, että jatkossakin Suomessa on toimiva ja tehokas ympäristöhallinto.

Kansalaisten on saatava osallistua

Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen on demokraattisen oikeusvaltion kulmakivi. Suomessa tämä on vahvistettu myös perustuslaissa, sen 20 §:ssä. Sen mukaan ”vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille”. Tämän lisäksi ”julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Perustuslain vaatimus korostaa eri tahojen keskinäisen ja laaja-alaisen yhteistyön tarvetta ympäristöasioissa, ja Luonnonsuojeluliitto pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään sekä ympäristövastuun että vaikutusmahdollisuuksien toteutumista. Käytännössä tämä tapahtuu mm. valistamisen, koulutuksen, päätöksentekoon osallistumisen sekä viime kädessä valitusten kautta. Osallistumalla toimintaamme edistät osaltasi perusoikeuksien toteuttamista ja vaikutat ympäristöösi.

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme

Tule mukaan

Ole aktiivinen kansalainen: äänestä vaaleissa ja vaadi kansanedustajilta ja kuntapoliitikoilta vastauksia ja toimia. Lähde mukaan Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaan ja tue järjestöjen työtä.

Katso mitä sinä voit tehdä