Ympäristölainsäädännön avulla perustetaan luonnonsuojelualueita, suojellaan eläinlajeja, rajoitetaan metsästystä, suunnitellaan maankäyttöä ja ohjataan energiantuotantoa. Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista välineistä vaikuttaa ympäristön tilaan ja kohteluun, oli sitten kyse omasta mökkirannasta, uhanalaisten lajien säilyttämisestä tai ilmastomuutoksen torjunnasta .Voisi jopa sanoa, että kaikki ympäristötyö lähtee lainsäädännöstä. Luonnonsuojeluliitto osallistuu tiiviisti lakien valmisteluun ja kehittämiseen.

Mitä ympäristöoikeus on?

Ympäristöoikeus on osa ympäristöpolitiikan keinovalikoimaa. Sen ytimen muodostaa lainsäädäntö, mutta siihen kuuluu myös politiikkaa, periaatteita, ohjauskeinoja ja lainkäyttöä. Kyse on moninaisesta kokonaisuudesta, joka ohjaa ympäristön tilaan vaikuttavia toimenpiteitä. Toisin sanoen, ympäristöoikeudella säännellään ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Sääntelyn tavoitteena on tarjota oikeudellisia välineitä ympäristön käytön ja suojelun välisten jännitteiden ratkaisemiseen.

Käytännössä kyse voi olla luonnonsuojelualueiden perustamisesta, eläinlajien suojelusta, metsästyksen rajoittamisesta, maankäytön suunnittelusta, vesistöjen puhtaudesta, kaivostoiminnan sallittavuudesta tai vaikkapa energiatuotannon ohjaamisesta. Lainsäädäntö asettaa ympäristöön vaikuttavan ja sitä muuttavan toiminnan reunaehdot, joiden sisällä tulisi pysyä. Näin ei kuitenkaan aina ole.

Lainsäädäntö on yksi tehokkaimmista välineistä vaikuttaa ympäristön tilaan ja kohteluun. Suomessa ympäristösääntely on lähtökohdiltaan kattavaa ja tarjoaa sekä kansalaisille että yhdistyksille välineitä osallistua ympäristöä muuttavaan päätöksentekoon. Näitä ympäristöoikeuden välineitä kannattaa myös käyttää, sillä niiden avulla voi joskus pelastaa vaikkapa arvokkaan lähimetsän, säilyttää paikallisesti tärkeän virkistyskohteen, estää ympäristölle haitallisen kaivoksen perustamisen tai turvata vaelluskalojen elinolosuhteet.

Luonnonsuojeluliitto on perinteisesti osallistunut tiiviisti ympäristöhallinnon kehittämiseen, lainsäädännön valmisteluun ja myös käyttänyt osallistumisoikeuttaan mm. lausuntojen, muistutusten ja mielipiteiden sekä tarvittaessa myös valitusten avulla. Valitukset eivät ole itseisarvo, vaan niiden tarkoituksena on viime kädessä valvoa olemassa olevan ympäristösääntelyn noudattamista. Valitamme, koska välitämme.

Mitä minä voin tehdä?

 1. Tutustu lainsäädäntöön ja käytä oikeuttasi kansalaisena osallistua päätöksentekoon.
 2. Pyydä apua Luonnonsuojeluliiton piiristä tai yhdistyksestä. Liittyessäsi Luonnonsuojeluliiton jäseneksi liityt samalla oman paikallisyhdistyksesi jäseneksi. Liity jäseneksi.
 3. Tue Luonnonsuojeluliiton toimintaa lahjoittamalla. Tarvitsemme tukeasi. Lahjoita luonnolle.

Miten voi toimia?

Ympäristölainsäädäntö tarjoaa kansalaisille ja järjestöille monia keinoja osallistua ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Nykyisin lähes kaikki keskeiset ympäristölait sisältävät määräyksiä erilaisten suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamisen edellyttämistä osallistumismenettelyistä ja ne usein mahdollistavat myös muutoksenhaun tehdyistä päätöksistä. Ympäristölainsäädäntö ei ole erityisen helppoa, mutta lakeihin kannattaa tutustua, sillä niistä saa usein hyvän peruskäsityksen.

Käytännössä Luonnonsuojeluliitto on Suomen ainoa ympäristöjärjestö, joka osallistuu käytännön päätöksentekoon niin paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Jos haluat vaikuttaa ympäristön tilaan, kauttamme löydät siihen sopivan tason ja myös keinot. Luonnonsuojeluliiton perusajatuksena on pyrkiä edistämään ekologisesti kestävää toimintaa ja siihen pyritään vaikuttamalla sekä valmisteltavaan lainsäädäntöön että sen soveltamiseen, jotta ympäristö tulisi otetuksi päätöksenteossa paremmin huomioon. Olemme saaneet myös tuloksia aikaan, kuten voit esimerkiksi täältä tarkemmin katsoa.  

Voit toimia itse osallistumalla vaikkapa kuntasi kaavoitukseen tai esittämällä mielipiteitä erilaisissa ympäristölupaprosesseissa. Voit myös kääntyä paikallisyhdistyksemme tai piirimme puoleen tai tukea toimintaamme. Osallistuminen vaatii osaamista, aikaa ja välillä myös rahaa, sillä esimerkiksi valitukset hallinto-oikeuteen maksavat 250 euroa. Siksi kaikenlainen tuki on tarpeen ja jokainen lahjoitettu euro on meille ja ympäristölle arvokas.

Lainsäädäntö ja muu aineisto

Ympäristöoikeuden ytimessä on lainsäädäntö. Lakeja tarvitaan, oli sitten kyse yleiskaavan tekemisestä, metsän hakkuusta, liito-oravan suojelusta, suden metsästyksestä, turvetuotannon sallimisesta, vesivoimalan rakentamisesta, maa-ainesten ottamisesta tai vaikkapa laiturin rakentamisesta. Lainsäädäntö osoittaa toiminnan lähtökohdat, edellytykset ja reunaehdot. Lait vaativat tietenkin tulkintaa, mutta ne määrittävät lopulta sen, mitä voi tehdä ja mitä ei. On tärkeää myös ymmärtää, että yhden hankkeen tai toimenpiteen toteuttamiseen vaaditaan usein enemmän kuin yhden lain soveltamista. Siksi lainsäädäntöön kannattaa tutustua.

Tästä osiosta löytyvät suorat linkit keskeiseen lainsäädäntöön ja myös oikeuskäytäntöön. 

Ympäristölainsäädäntö

 • Finlex

  Yleinen hakupalvelu, josta löytyy voimassa oleva lainsäädäntö, oikeuskäytäntöä ja paljon muuta.

 • Luonnonsuojelulaki

  Luonnonsuojelijan tärkein laki, joka koskee mm. luonnonsuojelualueiden perustamista, eläin- ja kasvilajien suojelua ja Natura 2000-alueita.

 • Ympäristönsuojelulaki

  Ympäristön pilaantumista koskeva yleislaki, joka koskee mm. tehtaita, eläinsuojia, turvetuotantoa, kivenmurskausta ym.

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki

  Maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen ja rakentamisen tärkein väline, jonka merkitys on huomattavan laaja ja vaikuttaa monenlaiseen toimintaan.

 • Kaivoslaki

  Koskee yleisesti malminetsintää ja kaivostoimintaa.

 • Vesilaki

  Laissa säännellään vesistöjen käyttöä, joka voi liittyä mm. vesien puhtauteen, vaelluskalojen suojeluun, vesivoiman edellytyksiin, laiturien rakentamiseen ym.

 • Maa-aineslaki

  Lain tarkoituksena on maa-ainesten, kuten hiekan, soran ja kiven ottamisen sääntely. Liittyy mm. kivenlouhintaan ja harjujen suojeluun.

 • Metsälaki

  Metsien käyttöä, lähinnä hakkuiden suorittamista koskevat säännökset.

 • Metsästyslaki

  Metsästyslakiin sisältyy mm. riistalajien ja suurpetojen metsästystä ja rajoituksia koskevia säännöksiä.

 • Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

  Sisältää yleensä alueellisesti ja vaikutuksiltaan laajojen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset.

Oikeuskäytäntö

 • Yleinen
 • Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

  Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä on ympäristöoikeudessa keskeinen rooli, sillä KHO:n päätöksissä on yleensä esitetty lopulliset ratkaisut ja niissä luodaan ympäristöoikeuden keskeisiä tulkintalinjoja.

Testaa tunnistatko ympäristörikoksen

Kartalla on kymmenen keksittyä tapausta, jotka voivat olla ympäristörikoksia. Tämä ympäristörikosvisa pyrkii herättämään aistisi kuvitteellisten rikospaikkojen äärellä. Tunnistaisitko rikoksen lähiympäristössäsi?

Tee testi ja lue lisää

Näkymätön rikos

Ympäristörikos on piilorikollisuutta. Se on näkymätön. Ei hajuton tai mauton, mutta vaikea havaita tai tunnistaa – saati löytää syyllistä. Mutta miksi? Rikostarkasta Janne Järvinen Keskusrikospoliisista vastaa.

Lue lehtijuttu

Näin toimimme

Luonnonsuojeluliitto on ollut keskeisenä rakentamassa – ja myöhemmin taas puolustamassa – Suomen ympäristöhallintoa. Osallistumme aktiivisesti ympäristölainsäädännön kehittämiseen ja pidämme luonnon puolia päätöksenteossa.

Tutustu toimintaamme