Freshabit LIFE -hankkeella parannetaan vesistöjen tilaa Suomessa

Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia ovat mukana Suomen EU-historian suurimmassa LIFE-rahaston hankkeessa vuosina 2016-2022. Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien, jokien ja pienvesien ekologista tilaa. Luonnonsuojeluliitto ja EKOenergia tuovat hankkeeseen muun muassa vesistölähettiläitä, virtavesien kunnostusta sekä kampanjointia vesivoiman ympäristöhaittojen vähentämiseksi.

Lue lisää Freshabit-hankkeesta

Kuva: Kimmo Rampanen

Autamme vaelluskaloja

Suomen vaelluskalat ovat uhanalaistuneet vahvasti. Luonnonsuojeluliitto vaatii aktiivisesti kalan kulun ja ympäristövirtaaman palauttamista. Patojen purkamista ja kalateiden rakentamista rakennettuihin vesistöihin tuetaan aloittein, kannanotoin ja lausunnoin.

Lue lisää vaelluskaloista

Vapaan Kemijoen puolesta

Rovaniemelle suunniteltu Sierilän vesivoimalaitos uhkaa Suomen pisimmän joen viimeistä luonnontilaista osuutta. Voimalaitos vaarantaisi useiden uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja estäisi kalojen vaelluksen. Rakennetun Kemijoen viimeiset vapaat kosket ovat myös merkittävä virkistys- ja kalastuskohde.

Lue lisää Sierilästä

Vesivoiman luonto

Yleistajuisella vesivoimanluonto.org -sivustolla havainnollistetaan piirroskuvin, miten vesivoima vaikuttaa jokiluontoon. Esittelyssä ovat myös vesivoima Suomessa sekä keinoja vaikutusten korjaamiseksi. EKOenergia julkaisi sivut osana Freshabit-hanketta.

Tutustu sivustoon

Kunnostamme pienvesiä

Virtavesien tila on heikko, koska pienvedet ovat olleet vuosikymmenten ajan alttiita ihmisen toiminnan aiheuttamille vaurioille. Monet pienvesien lajit ovat taantuneet ja luonnontilaiset pienvedet ovat lähes hävinneet.

Lue lisää pienvesistä

Suojelemme soita turpeenotolta

Turpeen nostaminen soilta ja soiden ojittaminen kuormittavat vesistöjä. Soilta huuhtoutuu veden mukana aina jonkinverran ravinteita, kiinto-ainesta, humusta ja rautaa. Tämä kiihdyttää vesistöjen rehevöitymistä.

Lue lisää turpeenotosta

Koskisodista patojen purkamiseen

Luonnonsuojeluliiton rooli oli merkittävä 1960-luvulla alkaneissa koskisodissa. Ne johtivat 1980-luvulla koskiensuojelulakeihin, joiden pohjaksi otettiin liiton työryhmässä jättämä eriävä mielipide. Liitto on puolustanut virtavesiä menestyksellisesti, muun muassa Vuotoksen ja Kollajan tekoaltaat on torjuttu. Olemme olleet mukana valmistelemassa kalatiestrategiaa, jonka ansiosta nyt puretaan patoja ja tehdään kalateitä.

Kuva: Tero Laakso (Flickr / CC BY 2.0)

Tavoitteena puhtaat vedet

Luonnonsuojeluliitossa tehdään töitä sen eteen, että myös seuraavilla sukupolvilla on mahdollisuus nauttia puhtaista vesistämme. Luonnonsuojeluliitto suojelee monin tavoin tuhansia järviämme, monimuotoista pienvesiluontoa ja erityislaatuista Itämertamme.

Lue lisää vesitavoitteistamme

Näin voit suojella vesiä

Vesi on yksi elämämme perusedellytyksistä: kaikki tarvitsevat puhdasta vettä. Jokainen voi itse omassa elämässään vaikuttaa vesiympäristön hyvään tilaan ja vaikuttaa veden laadun parantamiseksi. Luonnonsuojeluliitto tuo tunnetuksi kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa lähivesiensä suojeluun.

Katso mitä sinä voit tehdä