Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

“Meille ei riitä se, että lajit kiikkuvat sukupuuton tai uhanalaisuuden kynnyksellä. Kaikilla lajeilla ja elinympäristöillä on oltava turvattu tulevaisuus.”

Paloma Hannonen , Suojeluasiantuntija (metsät ja suot)

Kuva: Ville Heikkinen

Johdanto

Suomen luonnonsuojeluliiton tavoite on sama, johon Suomi kokonaisuudessaan on sitoutunut niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin: pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Meille ei riitä se, että lajit kiikkuvat sukupuuton tai uhanalaisuuden kynnyksellä. Kaikilla lajeilla ja elinympäristöillä on oltava turvattu tulevaisuus. Tämä tarkoittaa elinympäristöjen kykyä kohdata muutos (resilienssi) ja lajien kykyä sopeutua muutoksiin (adaptiivisuus).

Metsien suojelu on elämän suojelua

Metsiä suojellaan vähintään 17% kaikilla kasvillisuusvyöhykkeillä ekologisesti edustavan ja hyvin kytkeytyneen suojelualueverkoston avulla. Metsäelinympäristöjen tilaa parannetaan ennallistamalla vähintään 15% heikentyneistä elinympäristöistä. Luonnonsuojelualueiden perustamista, elinympäristöjen kartoittamista ja ennallistamista rahoitetaan paitsi valtion budjetista myös perustamalla aiheuttaja maksaa -periaatteen mukainen luonnonsuojelumaksu.

Avohakkuista kohti monimuotoisia metsiä

Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on avohakkuiden määrän merkittävä ja nopea vähentäminen. Metsätalouden tuet uudistetaan siten, että tuet ohjataan metsien ympäristöpalveluihin ja avainbiotooppien suojeluun. Järeiden runkopuiden, lahopuiden ja kantojen korjaaminen hakkuilta energiaksi lopetetaan.

Lainsäädäntö luo perustan kestävälle metsätaloudelle

Metsälaki uudistetaan ottamaan paremmin huomioon metsälajien ja -elinympäristöjen tilanne sekä hiili- ja ilmastovaikutukset. Luonnonsuojelulain tulkinnanvarainen poikkeusmahdollisuus häiritä lintuja niiden pesimäaikana poistetaan metsätalouden osalta huhtikuun ja heinäkuun väliseltä ajalta. Metsähallituslaissa määritellään Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelmien tärkein tehtävä, joka on päättää yhteisten metsien käytöstä.

Metsätalous on avainasemassa kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan

Metsien maaperän hiilivarastojen vahvistamiseksi laaditaan toimenpideohjelma. Heikkotuottoisten ojitettujen soiden vesitalous tulee järjestelmällisesti ennallistaa. Ilmastolain mukaisissa suunnitelmissa metsien hiilinielujen ja -varastojen on sidottava tasaisesti kasvava määrä hiiltä jo lähivuosina.

Monimuotoinen metsä on retkeilyä ja terveyttä

Kuntien ja seurakuntien metsäisten virkistysalueiden hoidossa päätavoitteeksi asetetaan monimuotoisuuden ja virkistysmahdollisuuksien parantaminen. Luonnon hyvinvointivaikutukset otetaan osaksi kuntien terveydenedistämistoimia. Resurssitehokkuus ja kulutuksen vähentäminen ovat oleellinen osa kestävää metsien käyttöä.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Bio­ta­lou­des­ta puuttuu tasapaino

Biotalous itsessään ei ole hyvä eikä paha asia, mutta siihen liittyy riskejä. Jotta biotalous olisi kestävää, täytyy sen taloudellisen kannattavuuden lisäksi edistää Suomen ilmastotavoitteita sekä tavoitetta pysäyttää luonnon köyhtyminen ja lajien katoaminen.

Lue lisää biotaloudesta Suomessa

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Toiminta ja saavutukset

Tule mukaan

Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä