Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Avohakkuut historiaan -kan­sa­lais­aloi­te

Luonnonsuojeluliitto yhteistyössä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa on nostanut nykyisen avohakkuumenetelmän tuhoisat luontovaikutukset valtakunnan tietoisuuteen kansalaisaloitteella valtion avohakkuiden kieltämiseksi. Allekirjoitusaikaa on 17.11. saakka. Aloite toimitetaan keväällä 2019 valittavalle uudelle eduskunnalle.

Allekirjoita kansalaisaloite

Kuva: Kari Leo

Uhatut metsät samalla
kartalla

Luonnonsuojeluliitto yhdessä muiden ympäristöjärjestöjen kanssa on koonnut Suomen arvokkaita ja suojelua tarvitsevia metsiä samalle kartalle. Näihin metsiin sisältyy valtion, yritysten ja kuntien omistamia kohteita. Teemme työtä, jotta nämä metsät säilyisivät.

Suomen uhatut metsät

Liito-oravien suojelu

Liito-orava tarvitsee selviytyäkseen varttunutta metsää, jotka hupenevat Suomessa kovaa vauhtia.

Tutustu liito-oravaan

Kuukkelin suojelu

Kuukkelia kutsutaan kansantaruissa sielujen linnuksi. Kuukkelille sopivia vanhoja pesämetsiä ja -puita on koko ajan vähemmän.

Tutustu kuukkeliin

Suurpetotyö

Teemme työtä ihmisen ja suurpetojen kestävän yhteiselon puolesta neuvottelemalla, uusilla hankkeilla sekä salametsästystä vastustaen.

Tutustu suurpetotyöhömme

Vaalimme
METSO-suo­je­luoh­jel­man
rahoitusta

Metsiensuojelun kehittäminen METSO-ohjelman (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) pohjalta kuuluu Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteisiin. Luonnonsuojeluliitto on osallistunut valtioneuvoston METSO-ohjelman laadintaan, suunnitteluun ja toteutukseen. Vuodesta 2008 toiminut ohjelma sisältää lähes kaikki nykyiset toimenpiteet metsien monimuotoisuuden hyväksi tutkimuksesta suojelualueiden perustamiseen. METSOn tavoitteena on suojella 96 000 ha vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman rahoitus on turvattava ja sen toimintaa jatkettava koko Suomessa toimikauden ajan. Tavoitteena on, että suojelualueista syntyy mahdollisimman toimivia ja tarkoituksenmukaisia suojelukokonaisuuksia. Erityisesti yksityismetsien suojeluun tarkoitetusta ohjelmasta ja sen mahdollisuuksista on oltava riittävästi tietoa tarjolla metsänomistajille. Luonnonsuojeluliiton paikallistoimijat kartoittavat METSO-ohjelmaan soveltuvia metsiä.

Lue lisää METSO-ohjelmasta

Kuva: Jukka-Pekka Ronkainen

Lain voimalla metsien
suojelua

Lainsäädännön on luotava selkeät raamit metsätaloudelle ja uhanalaisten lajien kohtelulle. Luonnonsuojeluliitto osallistuu aktiivisesti metsiin liittyvän lainsäädännön uudistamiseen.

Isoja lainsäädäntökokonaisuuksia, joiden sisältöön olemme vaikuttaneet viime vuosina ovat esimerkiksi metsälain ja niin sanotun metsätuholain uudistaminen, metsähallituslain muutokset ja valtion metsätaloustoimien yhtiöittäminen, niin sanotun metsätietolain uudistaminen sekä metsätalouden tukia määrittävän kestävän metsätalouden rahoituslain sisältö.

Kaikessa lainsäädäntötyössä sisällön lisäksi oleellisia arvoja Luonnonsuojeluliitolle ovat tiedon avoimuuden sekä ihmisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen.

Piirit ja
yhdistykset
ahkeroivat metsien
puolesta
ympäri maata

Luonnonsuojeluliiton piirit ja yhdistykset muun muassa järjestävät paljon retkiä metsiin, kampanjoivat lähimetsien säilyttämiseksi, keräävät tietoa metsistä sekä järjestävät keskustelutilaisuuksia ja seminaareja ajankohtaisista metsäaiheista.

Tutustu piirien ja yhdistysten sivuihin

Kuva: Suvi Elo

Met­sä­ta­voit­teem­me

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Tule mukaan

okainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Katso mitä sinä voit tehdä