Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto lii­ken­ne­polt­toai­nei­den ener­gia­si­säl­tö­ve­ron alentamiseen

Luonnos Petteri Orpon hallituksen esitykseksi alentaa liikennepolttoaineiden energiasisältöveroa lähes 156 miljoonalla eurolla vuoden 2024 alusta hidastaa päästövähennystahtia, liikenteen sähköistymistä ja vaarantaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Lausunnossaan valtiovarainministeriölle Luonnonsuojeluliitto vastustaa esityksen eteenpäin viemistä.

VN/23866/2023
Suojeluasiantuntija Hanna Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
VM 13.9.2023

Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

Liikennepolttoaineverotus on keskeinen keino vauhdittaa liikenteen päästövähennyksiä ja luopumista fossiilisista polttoaineista. Luonnos Petteri Orpon hallituksen esitykseksi alentaa liikennepolttoaineiden energiasisältöveroa lähes 156 miljoonalla eurolla vuoden 2024 alusta hidastaa päästövähennystahtia, liikenteen sähköistymistä ja vaikeuttaa Suomea tekemään oman osaansa ilmastokriisin pysäyttämiseksi.

Kansliapäälliköiden yhtenä viestinä hallituksenvaihdokseen oli suunnataan ympäristölle haitallisia tai muutosta estäviä tukia uudelleen vihreää siirtymää ja sosiaalista kestävyyttä tukeviksi, mutta tämä esitys päinvastoin kasvattaa haitallisia tukia. Toteutuessaan lakimuutos myös syventää Suomen päästövelkaa, jota hallitusohjelman mukaan tulisi pienentää. Esitys vaikeuttaa kansallisen ilmastolain mukaisten tavoitteiden ja EU:n taakanjakoasetuksen mukaisten päästövähennysten saavuttamista ja luo näin taloudellisen riskin valtiolle. Riski taakanjakosektorin päästökiintiön ylityksestä kasvaa, kun esitys yhdistyy hallitusohjelman aikomukseen alentaa jakeluvelvoitetta, heikentää liikennepolttoaineiden CO2-komponenttia 100 miljoonalla eurolla ja vähentää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen rahoitusta.

Esitys on sosiaalisesti epäoikeudenmukainen, sillä se rasittaa julkista taloutta, palkitsee saastuttamisesta ja hyödyttää enemmän paljon ajavia hyvätuloisia kuin pienituloisia autollisia kotitalouksia, joissa ajamisen kustannukset ovat suuremmat suhteessa asuntokunnan tuloihin. Kotitalouksille jaettava tasapalautus olisi polttoaineverotuksen alentamista parempi tapa kompensoida jakeluvelvoitteen korottamisesta kansalaisille aiheutuvia kustannuksia, kuten 2035Legitimacy-tutkimushankkeessa on arvioitu. Tasapalautus kohdistuisi selkeämmin pienituloisille kotitalouksille eikä kannustaisi ajamaan enemmän fossiilikäyttöisillä ajoneuvoilla ja näin vesittäisi liikenteen päästövähennystavoitteita.

Suomen tulisi valmistella hiiliosingon kaltaista mekanismia, jonka avulla ilmastopolitiikan vuoksi koituvia kohtuuttomiksi koettuja taloudellisia seurauksia voidaan kompensoida vaarantamatta päästövähennyksiä.

Luonnonsuojeluliitto pitää esityksen perusteluita heikkona, sillä hallituksen esityksen luonnoksen mukaan bensiinin reaalinen verotaso laskisi edelleen vuoteen 2027 mennessä ilman polttoaineveron alennustakin. Lisäksi veromuutoksen etupainotteisuus suhteessa jakeluvelvoitteen tason muutokseen on perusteeton.

Yhtenvetona Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että ehdotusta ei tule viedä eteenpäin.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa