Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

LVM teki kyselyn liikennealan kestävän kasvun ohjelmaan. Siihen ruksittiin ympäristörasteja.

Sahkoautonlataus
Sähköauton lataus

Kysely oli lausuntopalvelun lomake, jossa oli monivalintakohtia. Sen täytti ympäristöjuristi Matt Kattainen.

 

Lausunto

31.12.2020

Asia: VN/10156/2019

Liikennealan kestävän kasvun ohjelma

Lausunnonantajan lausunto

1. Onko ohjelman tavoitteet tunnistettu oikein? Jos ei niin, miten tulisi muuttaa?

Kyllä

2. Kuinka realistisena pidät esitettyjä tavoitteita?

Tavoitteet ovat liian vaatimattomat.

Toimintaympäristö   Luvussa 2 on kuvattu liikennealan keskeisiä muutosvoimia sekä liikenteen toimialaa ja markkinoita ja esitetty toimialan SWOT-analyysi. Näkökulma on erityisesti kestävän liiketoiminnan kehittämisessä.  ää väliotsikko

3. Mahdolliset kommentit toimintaympäristökuvaukseen.

Kestävä yritysvetoinen kasvu ja ekosysteeminen ajattelu   Luvussa 3 on kuvattu ekosysteemisen kehityksen merkitystä liikennetoimialan innovaatioiden ja viennin edistämiseksi sekä kuvattu vireillä olevaa ekosysteemikehitystä.


4. Puuttuuko tunnistettujen ekosysteemien joukosta jokin vireillä oleva ekosysteemi tai mahdollinen ekosysteemiaihio?

5. Miten muuten haluaisit kommentoida liikennetoimialan ekosysteemistä kehittämistä?

Tiekartta 2021 – 2023   Tiekarttaan valikoituneiden toimenpiteiden määrittämisen lähtökohtana on ollut niiden välitön tai välillinen vaikuttavuus ekosysteemien kehittymiseen ja kestävään yritysvetoiseen kasvuun.   Tiekartta on päivitetty vuosina 2018 – 2020 Liikennealan kansallisen kasvuohjelman tiekartan täytäntöönpanosta saatujen kokemusten sekä laajapohjaisen sidosryhmien kanssa tehdyn valmistelun pohjalta.   Tiekarttaan on valittu ohjelman tavoitteisiin peilaten vaikutuksiltaan merkittävimmät toimenpiteet. Fokus on ollut nimenomaan kestävään liikenteeseen liittyvän liiketoiminnan syntymistä edistävissä toimenpiteissä.   Ohjelman nimenomaisten toimenpiteiden lisäksi on tunnistettu hankkeita, joiden eteenpäin viennissä on tärkeää ottaa huomioon liikennealan kestävän kasvun edistämisen näkökulma.   Vuosien 2021-2023 tiekartan keskeisiksi toimenpiteiksi on määritelty:   1.     Toimintaympäristö kestävälle kasvulle                 i.         Yhteinen tahtotila ja mahdollistava hallinto uudistumisen perustana                ii.         Monipuolisella rahoituksella vipua kehittämiseen               iii.         Tutkimuksella ja osaamisella kilpailuetua               iv.          Vahva yhteinen EU- ja kansainvälinen vaikuttaminen 2.     Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille                 v.         Kaupungit edelläkävijämarkkinoiden alustana                vi.         Kokeiluilla kehityksen kärkeen                vii.        Julkisilla hankinnoilla markkinareferenssejä ja skaalautumista                iix.        Digitaalinen tieto hyötykäyttöön 3.     Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö                  ix.        Yritysvetoisen kasvuekosysteemit viennin vetureiksi                x.        Yhteinen kansainvälinen näkyvyys   Läpileikkaavina ajureina kaikissa toimenpidekokonaisuuksissa näkyvät ilmastonmuutos, kaupungistuminen, digitalisaatio sekä eri sektorirajat ylittävät ratkaisut. Ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen globaaleihin haasteisiin vastaavat ratkaisut luovat mahdollisuuksia toimialan kestävälle kehitykselle. Digitalisaatio kaikissa liikkumisen ja kuljettamisen muodoissa ja eri sekrorirajojen (kuten liikenne, energia ja rakennettu ympäristö) rajapinnoista löytyvät ratkaisut puolestaan antavat keinoja ratkaisujen kehittämiseen ja uusiin innovaatioihin.

6. Mikä toimenpidekokonaisuus on tärkein toimialan kestävän liiketoiminnan vauhdittamista ajatellen?

Kaikki ovat yhtä tärkeitä

Toimintaympäristö kestävälle kasvulle   Toimenpidekokonaisuuden toimilla pyritään  luomaan yrityksille pitkän jänteen näkymä politiikka- ja lainsäädäntökehitykseen ja vahvistamaan yhteistä tahtotilaa liikenteen toimialan kestävän kasvun edistämiseen,tarjoamaan innovaatioita ja kansainvälistä kasvua tukevia rahoitusmahdollisuuksia sekä kehittämään mekanismit kansallisen ja EU-rahoituksen täysimääräiseen hyödyntämiseen,vahvistamaan kotimaista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä sekä tutkimustulosten hyödyntämistä liiketoiminnan pohjan javahvistamaan vaikuttamista EU- ja kansainvälisellä tasolla mahdollistavan kansainvälisen toimintaympäristön ja verkostojen kehittämiseksi.  

7. Mitä alla olevista toimenpiteistä pidät vaikuttavimpina? Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin ohjelmaluonnoksessa. 

Tunnistetaan lähivuosien keskeiset EU-hankkeet sekä yhteistyöfoorumit, joilla on suuri merkitys liikennealan kasvuedellytyksille Suomessa. 

Skaalautuvia kestäviä ratkaisuja vientimarkkinoille   Toimenpidekokonaisuuden toimilla pyritään  luomaan kaupunkien toimilla kotimarkkina kestäville asiakaslähtöisille ratkaisuille,rakentamaan vaikuttavuudeltaan ja skaalautuvuudeltaan nykyistä suurempia kokeiluja,tukemaan julkisilla hankinnoilla innovaatioiden syntymistä ja rakentamaan Suomeen toimiva ekosysteemi liikenteen ja liikkumisen sekä toimialarajat ylittävälle tiedon hyödyntämiselle. 

8. Mitä alla olevista toimenpiteistä pidät vaikuttavimpina? Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin ohjelmaluonnoksessa.

Edistetään kestävän ja hiilineutraalin liikenteen ja liikkumisen liiketoimintaratkaisujen ja ekosysteemien syntymistä kaupunkiseuduilla.  

Jatkuva ekosysteeminen yhteistyö   Toimenpidekokonaisuuden toimilla pyritäänKiihdyttämään liikennealalla jo käynnistynyttä ekosysteemistä yhteistyötä liiketoimintaekosysteemien syntymiseksi sekä kansainvälistämiseksi.Rakentamaan yhtenäistä liikennealan kasvutarinaa kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseksi sekä kansainvälisten kumppaneiden ja investoreiden houkuttelemiseksi

9. Mitä alla olevista toimenpiteistä pidät vaikuttavimpina? Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin ohjelmaluonnoksessa. 

10. Miten ehdotettuja toimenpiteitä pitäisi kehittää? Mitä muita toimenpiteitä ehdottaisit? 

Liikennealan kestävän kasvun ohjelman hajanaisen kokonaisuuden vuoksi tulisi koko ohjelmalle ja eri toimenpiteille määritellä kasvun ympäristölliset rajat. Ilman mitattavia tavoitteena on vaara, että ohjelman kokonaistavoite kestävästä kasvusta ei toteudu.

11. Onko organisaatiosi kiinnostunut olemaan mukana jonkin toimenpiteen/toimenpiteiden eteenpäin viennissä, minkä? 

Niiden toimenpiteiden eteenpäin viennissä, joiden tavoitteena on liikenteen vähähiilisyyden lisääminen ja kokonais liikennesuoritteiden vähentäminen esimerkiksi digitalisaation avulla tai muuten fyysisiä liikennesuoritteita vähentämällä.

12. Muu mahdollinen palaute.

Kattainen Matti

Suomen luonnonsuojeluliitto

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa