Jokainen voi toimia metsäluonnon puolesta. Voit tukea Luonnonsuojeluliiton metsätyötä lahjoituksella. Voit tulla mukaan esimerkiksi kampanjoimaan avohakkuita historiaan. Voit suojella ja käyttää omia metsiäsi luontoa huomioiden tai vaikuttaa kotikuntasi päätöksentekoon ja lähimetsiesi kohtaloon.

Lahjoita metsiensuojelutyöhön

Metsissä elävät lajit tarvitsevat metsiä selvitäkseen. Tukemalla Luonnonsuojeluliiton metsätyötä olet mukana suojelemassa arvokkaita metsiämme. Lahjoituksilla muun muassa kampanjoimme avohakkuita historiaan, kartoitamme metsäluontoa ja neuvottelemme arvokkaiden metsien säilymisestä, tuotamme metsiin liittyvää tietoa ja viemme sitä päättäjille niin ministeriöihin, eduskuntaan kuin kuntiinkin

Oletko metsänomistaja? Näin voit auttaa metsäluontoa

Suomen luonnonsuojeluliitto edistää parempaa metsätaloutta myös yksityisten metsänomistajien metsissä. Jokainen metsänomistaja voi halutessaan suojella arvokkaita metsiään ja käyttää niitä luonnolle paremmilla tavoilla avohakkuiden sijaan. Jatkuvan kasvatuksen menetelmä tuo apua monille uhanalaisille metsälajeille ja vesistöille sekä auttaa säilyttämään metsämme hiilinielut apuna ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa.

Käsittele metsiä liito-oravalle ystävällisesti

Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi syksyllä 2015 ohjeen, jolla metsänomistaja voi paremmin huomioida liito-oravan elinympäristöt metsähakkuiden yhteydessä. Ohjetta noudattamalla liito-oravan suojelua voidaan parantaa ja metsiä käyttää säilyttäen paremmin lajin lisääntymis- ja levähdyspaikat ja selviytymismahdollisuus myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Suojele metsää METSO-ohjelmalla

Voit myös suojella metsäsi yksityisenä suojelualueena tai METSO-ohjelmassa. Useat luonnonsuojelupiirimme auttavat metsien suojeluarvojen selvittämisessä ja neuvovat METSO-ohjelman mahdollisuuksissa.

Luonnonsuojelupiirien yhteystiedot

Vinkkejä metsänomistajalle

Tasapainoiselle metsäluonnolle tärkeää olisi säilyttää metsäluontoa myös taloustoiminnan ulkopuolelle. Suojelu auttaa estämään lajiston monimuotoisuuden köyhtymistä maassamme. Monimuotoinen metsäluonto ja lajisto ovat olennaisia, mikäli haluamme säilyttää metsämme hyvinvoivana myös ilmastonmuutoksen tuomien muutosten jälkeen lähitulevaisuudessa. Tässä myös vinkkejä siirtymiseksi avohakkuista jatkuvan kasvatuksen menetelmään.

Lue vinkit metsänomistajalle

Perusta lahopuutarha

Lahopuu ei ole rumaa ja poistettavaa, vaan kaunista ja hyödyllistä! Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tärkeää, että lahopuuta säilytetään ja lisätään pihojen, puistojen ja puutarhojen hoidossa.

Ilmoita uhanalaislajien havainnoista

Kuukkeli ja liito-orava ovat uhanalaisia metsälajejamme, joiden levinneisyys ja pesintätiedot ovat arvokkaita. Suomella on EU:ssa erityisvastuu näistä lajeista. Mikäli teet havaintoja liito-oravista tai kuukkeleista, ne on hyvä ilmoittaa ELY-keskuksille, joko ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle tai Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskukseen (ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi)

Kuluta kestävää ja vastuullista puuta

Esimerkkejä FSC-sertifioinnin mukaisen metsien käytön ekologisista eduista tavanomaiseen suomalaiseen metsätalouteen verrattuna ovat nykyistä laajemmat vesistöjen suojavyöhykkeet, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten lajien elinolosuhteiden säilyttäminen, suometsien ja lehtojen laaja-alaisempi huomioiminen sekä kesähakkuiden rajoittaminen eräillä tärkeillä lintualueilla. FSC-sertifioiduissa metsissä tunnustetaan nykyistä huomattavasti paremmin poroelinkeinon oikeudet saamelaisten kotiseutualueella, jota kautta myös suojelullisesti arvokkaita metsiä säästynee jatkossa hakkuilta. Kuluttajana voit valita tuotteita, joissa on FSC-merkki, esimerkiksi puutarhakalusteiden tai paperitarvikkeiden osalta.

Tee kunnastasi avohakkuuton

Oletko kunnallisvaltuutettu? Tee aloite kotikuntasi metsien avohakkuuttoman käsittelyn puolesta. Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa valtuutettuja eri puolilla Suomea esittämään kunnistaan avohakkuuttomia ja jakaa valmiin aloitepohjan.

Metsätavoitteemme

Meille ei riitä, että lajit kiikkuvat uhanalaisuuden rajoilla. Suomen uhanalaisista lajeista noin 36 prosenttia elää ensisijaisesti metsissä. Metsätalous on kestävää vasta, kun lajien ja metsien tilanne on hyvä. Metsä on paikka, jossa ihminen lepää ja virkistyy. Metsä on puhdasta ilmaa ja vettä.

Lue lisää tavoitteistamme

Näin puolustamme metsiä

Luonnonsuojeluliitto haluaa lisätä metsien suojelua sekä vaikuttaa siihen kuinka metsiä käytetään. Vaikutamme muun muassa metsiä koskevan lainsäädännön valmisteluun, vaikutamme suojelua tarvitsevien metsien kohtaloon sekä kampanjoimme avohakkuita historiaan.

Tutustu toimintaamme