Luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos, talous- ja velkakriisit sekä kasvava eriarvoisuus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan taloutta uusin silmin.

Mikä on kohtuutalous?

Kohtuutalouden peruslähtökohtana on, että maapallon kantokyky luo reunaehdot, joihin talouden on sopeuduttava. Tavoitteena on talousjärjestelmä, joka tuottaa oikeudenmukaista hyvinvointia ympäristön asettamissa rajoissa.

Kohtuutalous suhtautuu kriittisesti talouskasvun ideologiaan ja kyseenalaistaa talouden kulttuurisen ylivallan. Se tavoittelee järjestelmää, jossa hyvinvointi pystytään turvaamaan talouskasvusta ja globaalista kilpailukyvystä riippumatta.

Lue lisää

Suuri osa aikamme ympäristöongelmista juontaa juurensa markkinatalouden perusajatukseen, jonka mukaan talouden tulee kasvaa äärettömästi, jotta yhteiskunta ei romahda. Viimeisten 30 vuoden aikana maailman talous on tuplaantunut, mutta samalla maapallon ekologisen kantokyvyn rajat on ylitetty monelta osin. Maailmanlaajuisesti kulutamme jo nyt puolitoista kertaa niin paljon kuin ympäristö pystyy kestävästi kantamaan. Samaan aikaan myös taloudellinen eriarvoisuus on lisääntynyt, ja vauraus on yhä harvempien käsissä.

Kohtuutalouden edistämisessä keskeistä on kokonaisvaltainen ajattelu ja uudenlaisten talouden toimintamallien rakentaminen. Esimerkiksi ekotehokkuus on toistaiseksi nähty ratkaisuna rajallisen maapallon ongelmaan. Tuotannon ja kulutuksen kasvun on kuitenkin huomattu syövän ekotehokkuuden hyödyt – tasaisesta ekotehostumisesta huolimatta luonnonvarojen absoluuttinen kulutus on lisääntynyt. Vaikka ekotehostaminen on tärkeää, pelkkä teknologiaan panostaminen ei riitä: muutoksen on oltava kokonaisvaltainen.

Kohtuullisempaa taloutta edistävien toimintamallien ja poliittisten päätösten lisäksi kohtuuden saavuttaminen vaatii myös arvojen ja asenteiden muutosta. Kulutuksen, materialismin ja kasvun korostamisen tilalle tarvitaan hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vaaliva kohtuuden kulttuuri. Talous on palautettava aidosti välineen asemaan. On myös huomattava, että itse asiassa merkittävä osa hyvinvointiamme luovista tekijöistä jää rahatalouden ulkopuolelle – hyvät ystävät, puhdas luonto, harrastukset ja henkinen kehitys.

Mitä me teemme?

Suomen luonnonsuojeluliitto tarttuu kohtuutalouskysymyksiin ratkaisukeskeisellä otteella. Ympäristö- ja hyvinvointihaasteisiin vastaaminen edellyttää pureutumista ongelmien alkulähteille. On pohdittava, voiko ratkaisuja ylipäätään yhdistää talouden jatkuvaan kasvuun. Miten talouskasvu ja ekosysteemin rajat ovat sovitettavissa yhteen? Millaisin keinoin voidaan luoda hyvinvoivaa elämää ilman ylikulutusta?

Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia ja seminaareja kohtuutaloudesta, teemme aiheeseen liittyvää vaikuttamistyötä ja tuotamme erilaisia julkaisuja ja tekstejä. Pureuduimme kohtuutalouskysymyksiin myös Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa Polkuja kohtuutalouteen. Osana hanketta tuotimme julkaisun Kohtuutalouden ratkaisut.

Opas kohtuutalouteen

Kohtuutalouden ratkaisut -julkaisu tarkastelee talouden ja ympäristökysymysten kytköksiä sekä kertoo havainnollisesti, mistä kohtuutaloudessa on kyse. Tiivis tietopaketti tarjoaa ratkaisuja ja havainnollistaa esimerkein, miten ajattelumallit ja toimintatavat muuttuvat maapallon rajat huomioiviksi. Julkaisu myös antaa tavalliselle ihmiselle työkaluja puhua taloudesta ja kannustaa kestävien ratkaisujen etsimiseen.

Kestävä elämäntapa

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään.

Lue lisää