New Yorkissa lyötiin syyskuussa 2015 lukkoon YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet, joilla pyritään vähentämään eriarvoisuutta ja luonnonvarojen ylikulutusta kaikkialla maailmassa. Tavoitteet koskevat myös Suomea, mutta olemmeko oikealla tiellä?

Agenda 2030

Luonnonsuojeluliitto on mukana edistämässä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja kestävän kehityksen toimintaohjelmaa 2030.

Agenda 2030 -sivut

Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG) suunniteltiin jatkoksi YK:n vuosituhattavoitteille, joiden viidentoista vuoden määräaika umpeutui tuolloin. Kestävän kehityksen tavoitteet tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä.

Toisin kuin aiemmin, nyt kestävää kehitystä, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteuttamista ja maapallon kantokyvyn rajoissa pysymistä tavoitellaan universaalisti eikä vain kehitysmaissa. Kestävän kehityksen tavoitteet siis koskevat kaikkia, ja jokaisen maailman valtion tulee sitoutua niihin täysimääräisesti. Uusia tavoitteita on 17 kappaletta, ja alatavoitteineen ne kattavat lähes koko inhimillisen toiminnan kirjon.

Myös Suomi on sitoutunut – osin osana Euroopan unionin yhteistä politiikkaa – siihen, että vuoteen 2030 mennessä yhteiskuntamme perustuu yhdenvertaisuudelle, puhtaalle energialle ja kestävämmille kulutustottumuksille. Mutta olemmeko oikealla polulla vai menossa metsään?

Bertelsmann Stiftung -instituutin YK:lle tekemän selvityksen mukaan Suomi on yksi vauraiden OECD-maiden parhaimmistoa, kun mitataan valtioiden valmiutta saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Joiltain osin Suomi kuitenkin on menossa aika lailla metsään. Näistä osa-alueista monet liittyvät ympäristöön ja ilmastoon.

Suomi ei ole oikealla tiellä ainakaan seuraavilla osa-alueilla: materiaalisen kulutuksen vähentäminen, luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu, energiatehokkuus sekä ilmastopäästöjen hillitseminen. Luonnonsuojeluliitolla siis riittää töitä myös seuraavaksi viideksitoista vuodeksi.

Kestävän kehityksen politiikkaan kuuluu myös esimerkiksi kohtuutalouden edistäminen, pyrkimys aitoon kiertotalouteen sekä irtautuminen kasvupakosta. Tämänhetkisillä koordinaateilla olemme eksymässä väärälle polulle.

Miten Luonnonsuojeluliitto edistää kestävän kehityksen tavoitteita?

  • Luonnonsuojeluliitto edistää erillisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista osana omaa työtään eri toiminta-alueilla.
  • Valtakunnallisella tasolla Luonnonsuojeluliitto on jäsenenä pääministerin johtamassa Suomen kestävän kehityksen toimikunnassa ja valtioneuvoston alaisessa kestävän kehityksen seurantaverkostossa.
  • Vaikutamme osaltamme YK:ssa käytävään keskusteluun kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta osallistumalla YK:n ympäristöohjelman (UN Environment) valmistelutyöhön ja parin vuoden välein pidettäviin YK:n ympäristökokouksiin (United Nations Environment Assembly, UNEA).

Ilmastonmuutos on myös turvallisuuskysymys

Kun puhumme kestävästä kehityksestä, puhumme paitsi ympäristöstä ja kehityksestä myös taloudesta, turvallisuudesta ja ilmastonmuutoksesta. Jopa ulkoministeri Timo Soini on myöntänyt, että ”biodiversiteetti on myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys” (vastaus Luonnonsuojeluliiton Titta Lassilan kommenttiin ilmastopakolaisuudesta ulkoministeriön tilaisuudessa 15.9.2015, juuri ennen YK:n kestävän kehityksen huippukokousta).

Suomen hallitus ja ulkoministeriö ovat erittäin tietoisia luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastonmuutoksen merkittävästä roolista globaalin siirtolaisuuden ja pakolaisuuden lisääntymisessä. Suomen tuleekin toimia aktiivisesti paitsi ilmastonmuutoksen hillitsemisen, myös sen vaikutuksiin sopeutumisen hyväksi, erityisesti maapallon haavoittuvimmilla alueilla. Kehityspolitiikkamme ytimessä täytyy olla luonnonvaroiltaan rikkaiden niin kutsuttujen kehitysmaiden resurssioikeuksien puolustaminen. Myös köyhille maille on annettava mahdollisuus edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä vaalia omaa kulttuuri- ja luonnonperintöään.

Ilmasto ajaa liikkeelle

Ilmastonmuutos muuttaa alueita elinkelvottomiksi kuivuuden ja tulvien vuoksi. Vuonna 2050 miljoonia ilmastopakolaisia lähtee ruuan ja veden perässä liikkeelle. Pakolaisuuden vaikutukset tulevat vaikuttamaan kaikkiin maihin, myös Suomeen.

Lue Luonnonsuojelijan juttu

Tavoitteena muutos

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään.

Lue lisää tavoitteistamme