Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ylikulutus ovat aikamme suuria haasteita, jotka pakottavat tarkastelemaan elämäntapaamme uusin silmin. Muutoksia täytyy tehdä yhteiskunnan tasolla. Jokainen voi tehdä valintoja myös omassa elämässään.

Talous ei voi kasvaa loputtomasti

Viimeisten 30 vuoden aikana maailman talous on tuplaantunut, mutta samalla maapallon ekologisen kantokyvyn rajat on ylitetty. Maapallon säilyminen elinkelpoisena edellyttää luonnonvarojen kulututuksemme pienentämistä murto-osaan nykyisestä.

Lue lisää kohtuutaloudesta

Maapallon säilyminen elinkelpoisena edellyttää luonnonvarojen kulutuksen pienentämistä murto-osaan nykyisestä. Luonnonsuojeluliiton tavoitteena on tämän muutoksen toteutuminen mahdollisimman nopeasti ja hallitusti – ei ympäristökatastrofien kautta.

Tavoitteenamme on tukea kulutuksen vähentämistä sekä sellaista tuotantoa, kulutusta ja jätehuoltoa, joka vähentää energian ja luonnonvarojen käyttöä sekä ilman, vesien ja maaperän saastumista. Materiaalitalouden on perustuttava uusiutuviin luonnonvaroihin, joita käytetään ekologisesti kestävästi.

Tavoitteemme

Kohtuutaloutta jatkuvan kasvun sijaan

Luonnonsuojeluliitto pyrkii edistämään toimillaan kestävää taloutta. Liitto haluaa tuoda julkiseen keskusteluun talouden ja ympäristöongelmien riippuvuussuhteita. Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja ja puuttumista talouden toimintamalleihin. Kohtuutalous on maapallon kantokyvyn rajoissa toimivaa ja oikeudenmukaista taloutta.

Kestävän kehityksen tavoitteilla eteenpäin

Kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n perusoivalluksena on, että kaikki tärkeät asiat ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa. Sen lähtökohtina ovat planeetan kantokyvyn rajat, ihmisoikeudet ja yleismaailmallisuus eli se asettaa vaatimuksia sekä rikkaille että köyhille maille. Ilmastonmuutos iskee pahiten kaikkein köyhimpiin ja uhkaa mm. vedensaantia ja ravinnontuotantoa. Näin ollen äärimmäistä köyhyyttä ei voida poistaa, jollemme puutu ilmastonmuutokseen. Tämä puolestaan edellyttää muutoksia kasvuun perustuvassa talousjärjestelmässämme ja tuhlaavissa kulutus- ja tuotantotavoissamme etenkin rikkaissa maissa.

Jätteen synnyn ehkäiseminen

Niin EU:n jätepolitiikka kuin Suomen jätelaki perustuvat jätetavoitteiden hierarkiaan eli arvojärjestykseen. Sen mukaan ensisijaista on ehkäistä jätteiden syntymistä. Vasta toissijaista on kierrättää jätteet uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Jätteen polttaminen tulee kyseeseen vasta, jos jätettä ei voi ehkäistä eikä kierrättää. Luonnonsuojeluliiton tavoitteet menevät saman hierarkia mukaisesti, mutta koska Suomessa pääosa huomiosta on jätteen käsittelyssä, keskittyy Luonnonsuojeluliitto työssään jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja ekotehokkuuden edistämiseen.

Asumisen, liikenteen ja ruoan ympäristövaikutuksiin vaikuttaminen

Asuminen, liikenne ja ruoka ovat ympäristövaikutuksiltaan kolme merkittävintä kulutussektoria. Nämä aiheuttavat yhteensä 70–80 prosenttia kaikista kulutuksen ympäristövaikutuksista sekä käyttävät 65 prosenttia luonnonvaroista. Luonnonsuojeluliitto vahvistaa muutosta kohti ekologisesti kestäväviä ruoan tuotanto- ja kulutustapoja. Asumisessa keskitytään siihen, miten taloyhtiöt sekä kerros- ja rivitaloissa asuvat ihmiset voivat edistää asumisen kestävyyttä. Liikenteen osalta peräänkuullutamme ennen kaikkea moottoriajoneuvoilla tapahtuvan liikenteen vähentämistä.

Kulutuskulttuuriin ja luontosuhteeseen vaikuttaminen

Luontokasvatuksen tavoitteena on kasvattaa niin lapsista, nuorista kuin aikuisistakin luontoa rakastavia ja elintavoiltaan vastuullisia ihmisiä. Luontokasvatuksella luodaan läheinen suhde luontoon. Rakkaus luontoa kohtaan johtaa oman elinympäristön huolenpitoon ja suojeluun. Luonnonsuojeluliiton luontokasvatuksessa ei ole kyse vain lasten ja nuorten toiminnasta vaan teemme sitä mielessämme motto ”vauvasta vaariin”.

Askelia eteenpäin

Globaalien ympäristöongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön tekoja monella tasolla ja muutosta kulutuskulttuuriin. Luonnonsuojeluliiton työ keskittyy yhteiskunnallisten rakenteiden muuttamiseen ja luontokasvatukseen.

Tutustu toimintaamme

Tee kestäviä valintoja

Kaikki lähtee siitä, miten me asumme, mitä me syömme ja miten me liikumme. Tee ne ekotoimet, joihin voit omassa elämässäsi vaikuttaa. Lähde mukaan paikallistoimintaan edistämään kestävää elämäntapaa omalla kotiseudullasi.

Tee kestäviä valintoja