Seuraamme Suomen kaivostoimintaa tarkasti ja puolustamme ympäristöä kaivostoiminnan haittavaikutuksilta. Luonnonsuojeluliitto lausuu ja viestii aktiivisesti kaivoshankkeista sekä tarvittaessa tekee valituksia ja vaikuttaa muita demokraattisia keinoja hyödyntäen.

Toimimme kaivoshaittojen saamiseksi kuriin

Useat metallikaivokset eivät ole pystyneet noudattamaan ympäristölupaansa. Esimerkiksi Raahen Laivakankaan ja Oriveden kultakaivoksilla on ollut huolestuttavia jätevesiongelmia. Syksyllä 2015 Kittilän kultakaivos joutui turvautumaan ylimääräisiin juoksutuksiin, kun rikastushiekka-altaan vesimäärä kasvoi suuremmaksi kuin yhtiö oli arvioinut.

Lähtökohtaisesti kaivostoiminta muuttaa aina ympäristöä. Kaivostoiminnan vaikutukset ovat moninaiset, mutta vaikutusten laajuus riippuu sekä louhittavan malmin että sivukiven ominaisuuksista. Näkyvimpänä muutoksena voidaan pitää muutosta maisemaan. Kaivostoiminnan merkittävimmätriskit ympäristölle tulevat sivukiven, rikastushiekan ja rikastusprosessin sakkojen ja vesien varastoinnista alueelle. Kaivannaisjätteiden varastointi aiheuttaa myös pölypäästöjä.

Luonnonsuojeluliitto tarkkailee aktiivisesti maamme kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia ja -ongelmia. Olemme mukana Kestävän kaivostoiminnan verkostossa, teemme asiantuntijalausuntoja kaivoshankkeiden ympäristövaikutuksista, viestimme ja välitämme tietoa päättäjille ja virkamiehille kaivosten ympäristövaikutuksista ja tarvittaessa olemme mukana järjestämässä mielenosoituksia ja muita tapahtumia.

Luonnonsuojelupiirit ja paikallisyhdistykset ovat tiiviisti mukana puolustamassa ympäristöä kaivostoiminnan puristuksessa alueellisesti. Piirien ja yhdistysten sivuilta löytyy paljon lisätietoa eri alueiden kaivoshankkeista.

Olimme mukana osoittamassa mieltämme Talvivaaran aiheuttaman ympäristötuhon lopettamiseksi Helsingissä ja jatkamme edelleen päättäjiin vaikuttamista. Vuonna 2013 teimme Oulun poliisille tutkintapyynnön Talvivaaran toiminnasta.

Seuraamme Talvivaaraa edelleen ja osallistumme kaivoksen toiminnan aiheuttamien ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Esimerkiksi keväällä 2016 Luonnonsuojeluliiton tutkimuksissa paljastui, että sulfaattipäästöt ovat kerrostuneet Nuasjärven pohjaan.

Talvivaara on tärkeä oppitunti kaivostoiminnan ongelmista Suomessa. Luonnonsuojeluliitto haluaa pitää huolta, että opetukset eivät unohdu.

Vastustamme Hannukaisen kaivossuunnitelmaa

Suomen luonnonsuojeluliitto on jättänyt valituksen Hannukaisen kaivospiirin määräämispäätöksestä. Luonnonsuojeluliitto vaatii Tukesin tekemää päätöstä kumottavaksi, koska se on kaivoslain, luonnonsuojelulain ja vesienhoitolain vastainen.

Lue lisää Hannukaisesta

Tuemme Heinäveden kaivosta vastustavaa liikettä

Beowulf Miningin tytäryhtiön suunnittelema grafiittikaivoshanke aiheuttaa vakavan ja kauaskantoisen ympäristön pilaantumisen vaaran. Kaivoksen haitat voivat ulottua myös laajemmin Saimaaseen. Pro Heinävesi -liike kamppailee kaivosta vastaan.

Lisää Pro Heinävedestä

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kaivosopas

Koostimme kaivoslaista ja kaivoshankkeiden viranomaisaiheista oppaan vuonna 2013. Niin luonnonsuojeluaktiivit kuin tavalliset kansalaisetkin kaipaavat tietoa malminetsinnästä ja kaivostoiminnasta ympäristönsuojelun näkökulmasta. Tämän tarpeen tyydyttämiseksi Suomen luonnonsuojeluliitto on laatinut tietopaketin, jonka tarkoituksena on auttaa kansalaisia seuraamaan kaivoshankkeiden luvituksen vaiheita ja käyttämään niihin liittyviä osallistumiskanavia.

Lataa Kaivosopas (pdf)

Kaivannaisten maailmantalous -opas

Luonnonvarojen ylikulutus ja kestämätön käyttö on merkittävä uhka kestävälle kehitykselle. Monet ihmiskunnalle tärkeät mineraalit ovat käymässä vähiin, ja Suomessakin etsitään kuumeisesti tapoja jatkaa luonnonvarojen rajoittamatonta kulutusta kestävällä tavalla. Julkaisimme Kaivannaisten maailmantalous -oppaan vuonna 2015.

Lataa opas (pdf)

Kaivostavoitteemme

Emme vastusta kaivostoimintaa sinänsä. Luonnonvaroja ei kuitenkaan voida riistää kestävän tulevaisuuden kustannuksella.

Lue kaivostavoitteemme

Tule mukaan

Voit osallistua kaivosten lupaprosesseihin kertomalla mielipiteesi, allekirjoittamalla vetoomuksia sekä olemalla yhteydessä suoraan kaivosyhtiöihin.

Katso mitä voit tehdä