Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä met­säs­tys­vuo­sil­le 2024–2027

Luonnonsuojeluliitto pitää maa- ja metsätalousministeriön esitystä euroopanmajavan metsästyskiintiöstä liian suurena. Selvästi pienempi kiintiö edistäisi tavoitetta laajentaa euroopanmajavan esiintymistä ja luoda yhtenäinen euroopanmajavan esiintymisalue.

Euroopanmajava ui.

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 6.6.2024 Dnro VN/17162/2024-MMM-1

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa euroopanmajavan metsästyskiintiöstä 2024–2027. Luonnoksessa esitetään euroopanmajavakiintiöksi 495 yksilöä Satakunnan alueelle.

Maaliskuun 2019 uhanalaisuusarviossa euroopanmajava arvioitiin silmälläpidettäväksi (NT). Vuoden 2019 luontodirektiivin raportoinnissa euroopanmajavan suojelutaso on kohonnut riittämättömästä suotuisaksi.

Suomen euroopanmajavakanta on kasvanut 2000-luvulla. Luonnonvarakeskuksen vuoden 2024 arvion mukaan euroopanmajavien kanta-arvio on noin 3 200–4 400 yksilöä, joka on suunnilleen sama tai hieman pienempi kuin edellisessä laskennassa vuonna 2020. Sen sijaan kanadanmajavakanta on hieman laskenut ollen noin 9 500–17 700 yksilöä.

Euroopanmajavan päälevinneisyysalue on Satakunta. Sitä tavataan myös Länsi-Lapissa Tornion-jokilaaksossa ja sen läheisyydessä. Muualla Suomessa tavataan pääosin Pohjois-Amerikasta Suomeen istutettua kanadanmajavaa.

Ilmastonmuutoksen edetessä majavien elinolosuhteet paranevat varsinkin Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla, jonne euroopanmajavan leviämistä ja kotiutumista tulisi aktiivisesti edistää. Euroopanmajavaa tulisi siirtoistuttaa Oulun seuduille, jotta erilliset Satakunnan ja Tornionjokilaakson majavakannat muodostaisivat yhtenäisen euroopanmajavan levinneisyysalueen.

Luonnonsuojeluliitto pitää kiintiötä liian suurena, kun tavoitteena on ollut euroopanmajavakannan vahvistaminen ja laajentaminen. Esitetty saaliskiintiö 495 merkitsee noin 11 prosentin verotustasoa.

Luonnonsuojeluliitto esittää 250 yksilön euroopanmajavakiintiötä. Selvästi pienempi kiintiö edistää tavoitetta laajentaa euroopanmajavan esiintymistä ja luoda yhtenäinen euroopanmajavan esiintymisalue sekä hidastaa vieraslaji kanadanmajavan leviämistä uusille elinalueille läntiseen Suomeen.

Lisätietoja
– Riku Lumiaro, liittohallituksen jäsen ja suurpetoasiantuntija, p. 050 5859 857, riku.lumiaro@sll.fi

SUOMENLUONNONSUOJELULIITTO RY

Hanna Halmeenpää
puheenjohtaja

Tapani Veistola
toiminnanjohtaja

Jaa sosiaalisessa mediassa