Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Suomen luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto valtioneuvoston asetuksesta ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­ra­has­ton korvauksista ja avustuksista

1.3.2024
Ympäristöministeriö
Asia: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi ympäristövahinkorahastosta tarkoitetuista korvauksista ja avustuksista (VN/27783/2023)
Asiantuntija: Paloma Hannonen

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ympäristövahinkorahaston korvauksista ja avustuksista annettavasta asetuksesta.

Ympäristövahinkorahasto on uusi valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka toiminta alkaa 1.1.2025 ja se korvaa aiemman öljysuojarahasto ja pakollisen ympäristövahinkovakuutuksen. Asetuksen sisältöä sekä korvausten suuruutta määriteltäessä olisi selvästi paremmin huomioitava öljytorjunatarpeet ja riskien arviointi. Uusi rahoitus ei ole riittävää suhteessa Ympäristövahinkojen torjunnan kansallisen strategian 2035 tavoitteiden saavuttamiseen (https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164791/SM_2023_15.pdf?sequence=4&isAllowed= ) Strategiassa todetaan muun muassa, että ”kaluston tulee olla torjuntatehtävään soveltuvaa, riittävää ja jatkuvassa käyttövalmiudessa” sekä “Kaluston määrää, valikoimaa ja kuntoa on ylläpidettävä jatkuvalla huollolla ja suunnitelmallisilla korvaushankinnoilla. //Alueelliset yhteistoimintaryhmät arvioivat alueellisen torjuntakaluston riittävyyttä ja soveltuvuutta alueelliseen riskiarvioon perustuen.”

Näissä alueellisissa riskiarvioinneissa tarve on huomattavasti suurempi kuin nyt suunniteltu osuus.

Luonnonsuojeluliitto huomauttaa myös, että ympäristövaliokunta on mm. talousarviolausunnossaan (2022) todennut, että Y-valiokunta “Öljyntorjunta siirtyy muun pelastustoimen palveluiden järjestämisen ohella kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Ympäristövahinkorahaston perustamisen ja öljysuojarahaston lakkauttamisen yhteydessä on pidettävä huolta öljyntorjunnan edellyttämän rahoituksen varmistamisesta hyvinvointialueille.” https://www.riksdagen.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/YmVL_39+2022.aspx

Olisi paikallaan, että jo asetusta valmisteltaessa huomioitaisiin eduskunnan näkemys rahoitustarpeen riittävyyden varmistamisesta.

Paloma Hannonen
ympäristöpäällikkö
p. 0505323219

Jaa sosiaalisessa mediassa