Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tie­to­jär­jes­tel­mäs­tä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Kaavat ovat siirtymässä valtakunnalliseen tietomalliin. Luonnonsuojeluliitto korosti lausunnossaan, että muutoksessa tulee mahdollisuus maakunta- ja yleiskaavojen suojelumääräyksiin kirjoittaa yhä selkeästi auki suoraan lakiin oikeusvarmuuden vuoksi.

Lausuntopalveluun tallennettu lomake 12.8.2022

Asia: VN/4165/2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ja pitää ehdotuksen tavoitteita kannatettavina. Ehdotuksen jatkovalmistelussa tulisi kiinnittää huomiota seuraaviin muutosehdotuksiin, jotta ehdotukselle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.

30 § Maakuntakaavamääräykset

Ehdotuksen kohdassa 7 (säännöskohtaiset perustelut) sivulla 90 todetaan seuraavaa;
“Maakuntakaavamääräykset. Pykälän 1 momentin mukaan maakuntakaavassa annettaisiin määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan kaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset). Tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtymisen yhteydessä luovuttaisiin kaavamerkinnöistä. Kaavamerkinnät selityksineen ja kuvauksineen poistuisivat käytöstä ja ne korvautuisivat kaavamääräyksillä. Esimerkiksi ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman kaavamerkintäasetuksen mukainen kaavamerkintä taajamatoimintojen alue (A) olisi jatkossa kaavamääräys. Nykyinen kaavamerkintäasetus on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Kaavamääräys voisi koskea esimerkiksi alueen käyttötarkoitusta, kehittämisperiaatetta, erityisominaisuutta tai ympäristömuutosta nykyisten kaavamerkintöjen tapaan. Maakuntakaavassa voitaisiin antaa jatkossakin nykyisen lain tapaan kaavan ohjaustarpeen edellyttämiä suunnittelu- , rakentamis- ja suojelumääräyksiä. Jokaiseen kaavakohteeseen liittyisi aina vähintään yksi kaavamääräys, joka antaa sisällön kaavakohteelle.”

Säännöskohtaisten perustelujen mukaan maakuntakaavamääräysten sisältöä ja nykyistä oikeustilaa ei tarkoitus muuttaa vaikka 30 §:ä muutettaisiin niin, ettei säännöksen loppuosa;
“Jos jotakin aluetta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, maakuntakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset)”, jätettäisiin pois.

Katsomme, ensisijaisesti että 30 §:n ehdotetusta muutoksesta pitäisi luopua ja voimassa oleva 30 §:n muoto säilyttää myös tulevaisuudessa oikeusvarmuuden vuoksi. Toissijaisesti tulisi hallituksen esityksen säännöskohtaisessa osassa täsmentää, ettei 30 §:n muutoksella ole tarkoitus muuttaa oikeustilaa maakuntakaavassa tulisi jatkossakin antaa tarpeellisista määräyksistä koskien alueen maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai jos alue muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava.

41 § Yleiskaavamääräykset

Katsomme myös 41 §:n ehdotettuja ja 30 §:ä vastaavia muutoksia ei tulisi saattaa voimaan oikeusvarmuuden vuoksi.

Lisätietoja
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi
– ympäristöjuristi Matti Kattainen, puh. 044 7785 013, matti.kattainen a sll.fi

LISÄTIETO 15.8.2022

Viikonloppuna YM:n juristi vastasi nähtyään somepostauksen aiheesta epävirallisesti, ettei kaavamääräysten suojelumääräyksiä (mk, yk, ak) koskevia momentteja ole tarkoitus muuttaa. ”Valitettavasti ilmeisesti HE-luonnoksen taitossa on pykäläluonnoksista jäänyt pois katkoviivat jotka osoittaisivat ettei ko. pykäliä muuteta kokonaisuudessaan vaan vain 1 momentteja.”

 

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa