Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto me­ri­po­li­tii­kan toi­men­pi­deoh­jel­man luonnoksesta

Meripolitiikan toimenpideohjelmassa Itämeren suojelussa on viitattu lähinnä muihin sitä koskeviin suunnitelmiin. Luonnonsuojeluliitto esitti kuitenkin joukon luonnoksessa esitettyihin toimenpiteisiin liittyviä ympäristöllisiä kehitystarpeita.

Itämeri
Itämeri ja Jurmo. Ulla Pulkki/SLL

Lausuntopalveluun täytetty lomake

16.8.2021

Asia: VN/5748/2019

Luonnos meripolitiikan toimenpideohjelmaksi

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Luonnoksessa on paljon hyviä ja kannatettavia ehdotuksia.

Itämeren suojelua ei ole tässä luonnoksessa käsitelty kattavasti. Sen osalta on viitattu mm. vesien ja merenhoidon suunnitelmiin yms. Tältä osalta Luonnonsuojeluliitto korostaa kuitenkin eri sektorien vastuuta vesien hyvän tilan saavuttamiseksi sekä meriympäristöä koskevien suunnitelmien yhteisen toimeenpanon tiivistämistä (erityisesti merenhoidon tavoitteiden saaminen merialuesuunnitteluun ja todelliseen kaavoitukseen sekä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston käyttöä kaloille elintärkeää meriympäristöä tukeviin toimenpiteisiin).

Ilmastonmuutoksen torjunnan toimenpiteet ovat tärkeitä. Itämereen liittyvät tutkimusresurssit, kartoitukset ja seurannat tulee turvata.

Kommentteja eräisiin toimenpiteisiin

13. Merenhoidon tavoitteiden saaminen syvemmin Suomenkin merialuesuunnitteluun sekä merialueiden ja rannikon todelliseen kaavoitukseen olisi tärkeää niiden toimeenpanolle. Kytkentä maa-alueiden maankäyttöön ja kaavoitukseen on tärkeä (mm. rehevöitymisen ehkäisyn vahvempi kytkentä valuma-alueisiin ja maa- ja metsätalouteen). Tässä ovat tärkeitä myös ruoppaukset (isojen lisäksi tuhannet ja tuhannet mikroruoppukset). Merialuesuunnittelu pitää yleisesti ottaen tuoda lähemmäksi kansalaisia ja eri sidosryhmiä.

15. Öljyntorjunnassa on keskeistä Öljysuojarahaston ja riittävän valmiuden turvaaminen jatkossakin.

II/2-3 Merenkulkua – myös talvella – koskevissa tavoitteissa on muistettava aiheuttaja maksaa -periaate. Se ei ole nyt toiminut merikuljetuksissa.

36. Vesiviljely on hyvä kohde kaivatuille innovaatoille. Päästöjä ei voi kasvattaa. Uudet laitokset pitää saada suljettuun kiertoon. Itämereen ei voi enää lisätä ravinteita eikä nykymuotoisia kassikasvattamoja.

37. Rannikkokalastuksen tulevaisuuden turvaamisessa on tärkeää turvata tärkeät kutu- ja poikastuotantoalueet niitä uhkaavilta toiminnoilta sekä edistää varsinkin silakan (saaliin pääosa) ja esimerkiksi särkikalojen jalostusta kuluttajille sopiviksi tuotteiksi. Hylkeensietopalkkiot ja hyljeturvallisiin pyydyksiin siirtyminen tulee turvata EMKVR:ssä jatkossakin.

40. Merituulipuistojen suunnittelussa yhteisvaikutustenkin arviointi on yhä mahdollista tehdä ajoissa. Tuulivoima tulee pitää maakuntakaavojen oikeusvaikutteisissa teemoissa MRL-uudistuksessa. Tekniikassa tulee kokeilla kelluvien merituulivoimaloiden mahdollisuuksia, koska ne vähentäisivät ongelmia merenpohjalle ja ne voitaisiin siirtää jos tulee ongelmia.

41. Oikein skaalattu matkailu tukee kyllä rannikon ja saariston elinkeinoja. Merten ja merenpäällisen luonnonsuojelualan lisääminen ja myös hoito (merenrantojen elinympäristöt) on tärkeää matkailullekin. Erityisesti merikansallispuistojen verkoston täydentäminen tulee lisätä toimenpiteisiin.

Tämän lausunnon laatimiseen osallistuivat aluepäällikkö Hannu Klemola ja ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena

Tapani Veistola
ympäristöpäällikkö
va. toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa