Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Pohjois-Suomen AVI:lle Sierilän vesitalousluvan jatkoajan hakemuksesta

SLL, Lapin piiri, Rovaniemen yhdistys ja WWF kirjoittivat yhdessä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että Kemijoen Sierilän vesivoimalalle ei tule antaa jatkolupaa.

Kemijoen vapaata virtaa
Vapaan Kemijoen virtapaikkoja Vanttauskosken ja Rovaniemen välillä. Kuva: Virpi Sahi.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle

MUISTUTUS/MIELIPIDE

1. Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry., Rovaniemi

2. Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry., Rovaniemi

3. Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Helsinki

4. Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund for Nature, Suomen rahasto sr

(”WWF Suomi”), Helsinki

Prosessisoite

Ympäristöpäällikkö Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto
Itälahdenkatu 22 b A
00210 Helsinki
Puh. 0400 615 530

tapani.veistola a sll.fi

 

ASIA:

Sierilän voimalaitoksen töiden aloittamista koskevan lupamääräyksen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 31. 5. 2011, nro 32/1 1/2 Dnro PSAVI/22/04. 09/2010 muuttaminen, Rovaniemi

 

Vaatimukset

 

 1. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvanhaltijalle 31.5.2011 myöntämä luvan nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04. 09/2010 lupamääräys 1 d pysytetään, eikä hakijan vaatimaa muutos määräaikaan myönnetä. Lisäksi Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tulee todeta lupa kokonaisuudessaan rauenneeksi lupamääräyksen mukaisesti.

 

 1. Lupahakemus käsitellään uuden vesilain (587/2011) mukaisesti
 2. Pohjois-Suomen aluehallintoviraston luvanhaltijalle 31.5.2011 myöntämän luvan nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04. 09/2010 lupamääräyksiä niin, että niissä huomioidaan Lapin ELY-keskuksen kalatalousvelvoitteiden muuttamishakemuksen  PSAVI/932/2017 aiheuttamat muutokset ja muut tarpeelliset muutokset.
 3. Lapin ELY-keskukselta pyydetään lausunto vesienhoitosuunnitelman päivityksen vaikutuksista lupamääräysten tarkistamistarpeeseen
 4. Hankkeen vanhentunut ja puutteellinen ympäristövaikutusten arviointi päivitetään ajantasaiseksi lain ympäristövaikutusten arvioinnista (252/2017) mukaisesti ennen vesitalouslupa-asian ratkaisemista. Muussa tapauksessa vesitalouslupa on hylättävä YVAL 34.2 §:ssa tarkoitetulla tavalla olennaisilta osiltaan puuttellisena.

 

 

 

PERUSTELUT

 1. Luvanhaltija ei ole näyttänyt, että vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin luvan määräajan jatkamisen edellyttämät erityiset syyt olisivat olleet käsillä, koska Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisen aloittamisen viivästyminen on johtunut luvanhaltijan väärin perustein ja liian myöhään hakemasta rakennusluvasta, joka on ollut yleiskaavan vastainen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan. Luvanhaltija ei myöskään muuten pystynyt noudattamaan luvan muita lupamääräyksiä, jotka kertovat luvanhaltijan kyvyttömyydestä täyttää lupamääräysten edellytykset yleisesti.
 1. Hakemus tulee käsitellä luvanhakijan hakemuksesta poiketen uuden vesilain 19 luvun 4 §:n mukaan, koska Sierilän vesitalousluvan mukaista rakentamista ei ole vielä aloitettu, joka on edellytys vanhan vesilain soveltamiselle.
 2. Vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan voidaan tarkistaa ja täydentää määräajan pidentämisessä, joten jos määräaikaa pidennetään tulee vesitalousluvan mukaiset kalatalousvelvoitteet tarkistaa.
 3. Lapin ELY-keskuksen lausunto on tarpeen, koska Sierilän vesivoimalaitoksen alueen vesienhoitosuunnitelmien päivittäminen on kesken.
 4. Sierilän YVA on yli 20 vuotta vanha ja tarvitsee päivittämistä esimerkiksi uusien luontotietojen myötä.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1.1 Puutteet rakennusluvan edellytyksissä

Määräajan jatkoajan perusteena vesilaissa ja HE:ssä on luvanhaltijasta riippumattomat syyt. Tässä tapauksessa kuitenkin viivästyksen kyse liittyy luvanhaltijan vaikutuspiirissä oleviin seikkoihin.

Vesilaissa on säädetty, että toistaiseksi voimassa olevassa luvassa on määrättävä aika, jonka kuluessa vesitaloushanke on toteutettava ja toteuttamiseen ryhdyttävä. Määräaika hankkeen toteuttamiselle saa olla enintään kymmenen vuotta ja toteuttamiseen ryhtymiselle enintään neljä vuotta.

Toteutusajan rajaamisella on perustellusti haluttu estää lupien hakeminen ”varastoon”, jolloin pitkään vireillä olleet hankkeet voisivat toteutua jopa perusteiltaan vanhentuneiden määräysten mukaisesti. Lain esitöissä esitetty kielto hakea lupia varastoon sisältää ajatuksen siitä, että luvanhakijan oletetaan riittävästi varmistavan hankkeen muut toteuttamisedellytykset ennen hakemuksen jättämistä. Erityisiksi syiksi voidaan siten hyväksyä pääasiassa hakijasta riippumattomia seikkoja.

Luvan haltija on tehnyt aloitteen asemakaavasta Rovaniemen kaupungille ja aesmakaavaprosessi on tullut vireilla vasta 28.8.2020, kolme vuotta lupamääräysten lainvoimaistumisen jälkeen, josta on seurannut rakentamisen aloittamisen viivästys.

Luvanhaltija väite siitä, että viivästyksen syy on pitkittyneissä rakennuslupaprosesseissa on virheellinen, koska luvanhaltija ei ole huolehtinut alunperin luvan hakemisvaiheessa rakennusluvan maankäytön suunnittelun edellytyksistä kaavoituksen muodossa, josta johtuen rakentamislupaa ei voitu hankkeelle määräajan puitteissa myöntää. Luvanhaltija on ollut tietoinen, ettei voimassa oleva yleiskaava mahdollista vesivoimalaitoksen rakentamista. Luvanhaltijan olisi tullut havaita jo vesitalousluvan lupahakemuksen laadintavaiheessa hankkeen edellyttämän kaavoitustarve ja tehdä aloite kaavoituksen muuttamiseksi hankesuunnitelmien mukaiseksi sekä huolehtia suunnitelmien kaavan mukaisuudesta hankkeen suunnittelun edetessä.

Luvanhaltijan ei voinut perustellusti luottaa siihen, että lupamääräyksen määräajan puitteissa olisi mahdollista saada aikaan kaavamuutos ja myöntää rakentamisen edellyttämät rakennusluvat erityisesti, kun otetaan huomioon mahdolliset valitusprosessit- ja ajat, joita tyypillisesti tarvitaan merkittävien hankkeiden yhteydessä.

 

1.2 Muiden lupamääräysten noudatta jättämisestä johtuva viivästys

Luontodirektiivin lajien poikkeamispäätökset ovat viivästyneet puutteellisista luvanhaltijan vastuulla olevista selvityksistä johtuen. Pohjois-Suomen ELY-keskuksen antama poikkeamispäätös 25.5.2021 ei ole vielä lainvoimainen. Poikkeamispäätöshakemuksen viivästyminen yksinään on tehnyt mahdottomaksi aloittaa rakentaminen 4 vuoden määräajassa.

2. Hakemuksen käsittely uuden vesilain mukaan

Hakemus tulee käsitellä luvanhakijan hakemuksesta poiketen uuden vesilain 19 luvun 4 §:n mukaan, koska Sierilän vesitalousluvan mukaista rakentamista ei ole vielä aloitettu, joka on edellytys vanhan vesilain soveltamiselle.

Hakija ei ole aloittanut täytäntöönpanoa vesilain edellyttämällä tavalla. Täytäntöönpanon aloittaminen ei olisi ollut mahdollista, koska luvan haltija ei ollut rakentamisen edellytysten lisäksi esimerkiksi noudattanut vesitalousluvan lupamääräystä 8. B kohta, joka edellytyksenä vesitalousluvan täytäntöönpanolle:

b) Poikkeusluvan hakeminen

Luvan saajalla on oltava ennen rakennustöiden aloittamista luonnonsuojelulain 49 §:n mukainen lainvoimainen poikkeuslupa veden tai rakenteiden alle jäävien laaksoarhopopulaatioiden hävittämiselle.”

3. Lupamääräysten tarkistaminen ja täydentäminen

Vesilain 3 luvun 8 §:n 3 momentin mukaan voidaan tarkistaa ja täydentää määräajan pidentämisessä, joten jos määräaikaa pidennetään tulee vesitalousluvan mukaiset kalatalousvelvoitteet tarkistaa. Vesilain hallituksen esityksen (HE 277/2009) yksityiskohtaisten perustelujen mukaan lupaviranomaisen on määräaikaa pidentäessään tarkistettava lupamääräysten ajanmukaisuus. Sierilän vesivoimalaitoksen vesitalouslupaa tuleekin tarkistaa muistuksen perustelujen kohdissa 4. ja 5. esitetyin perustein.

4. Pohjois-Suomen ELY-keskuksen lausunto vesienhoitosuunnitelmasta

Pohjois-Suomen ELY-keskuksen lausunto vesitalousluvan täydentämisestä ja tarkistamisesta on tarpeen, koska Sierilän vesivoimalan alueen vesienhoitosuunnitelmaa uudistetaan vesien hoitokauddelle 2022-2027.

Varsinkin jos lupa-asian käsittely kestää, uuden vesienhoitosuunnitelman 2022-2027 sisältö on otettava (KHO 2017:87 lausutulla tavalla) huomioon arvioitaessa edellytyksiä sallia rakentamisen määräajan jatkaminen ja siten hankkeen toteuttaminen, jonka vaikutukset toteutuisivat pääasiassa uudella suunnitelmakaudella.

Sierilän vesivoimalaitos puuttuu Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmasta 2016-2021. Samoin vesienhoitosuunnitelmassa 2016-2021 on luokittelun ja arvioinnin pohjana olevissa tiedoissa todettu puutteita, joiden vuoksi lausunnon pyytäminen ELY-keskukselta on perusteltua. (Tiedot KHO 2017:87).

5. Ympäristövaikutusten arvioinnin puutteet

Sierilän yva on tehty vuonna 1999 yli se on jo yli 20 vuotta vanha. Katsomme, että yva on selvästi vanhentunut ja puutteellinen. Se tarvitsee päivittämistä esimerkiksi uusien luontotietojen myötä (vertaa luontodirektiivin ym. lajien poikkeuslupahakemukset). Uudet tiedot voivat vaikuttaa vaihtoehtovertailuun ja arvioon hankkeen toteutettavuudesta.

Nyt katsomme, että yva on olennaisilta osiltaan puutteellinen YVAL 34.2 §:ssa tarkoitetulla tavalla. Yva tulee päivittää ennen vesitalousluvan päätöstä.

Lisätiedot

 • vesilaki: ympäristöjuristi Matti Kattainen puh. 044 778 5013, matti.kattainen a sll.fi
 • yva: ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

Allekirjoitukset

Rovaniemellä ja Helsingissä 28.6.2021

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry.

Sari Hänninen        Mika Flöjt
puheenjohtaja        toiminnanjohtaja

Suomen luonnonsuojeluliitto Rovaniemi ry.

Mira Metsälehto    Tarja Kohonen
varapuheenjohtaja sihteeri

Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

Harri Hölttä           Tapani Veistola
puheenjohtaja        va. toiminnanjohtaja

Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund for Nature, Suomen rahasto sr

Jari Luukkonen       Raija-Leena Ojanen
suojelujohtaja          oikeudellinen neuvonantaja

Kaksi kursivoitua lyöntivirhettä korjattu verkkoversioon 6.8.2021/TVe.

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa