Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Kemijoki Oy ei saanut rakennuslupaa Sierilän voimalan tul­va­luuk­kua­se­miin

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus antoi torstaina päätöksensä Sierilän voimalahankkeen rakennuksien rakennusluvista. Hallinto-oikeus ei hyväksynyt rakennuslupapäätöksessään tulvaluukkuasemaa, vaan palautti sen Rovaniemen kaupungin käsittelyyn. Koneaseman osalta rakennuslupa hyväksyttiin. Päätökset eivät ole vielä lainvoimaisia.

Soututapahtuma vapaan Kemijoen puolesta. Kuva: Virpi Sahi / SLL

“Piirijärjestöllämme ja Rovaniemen yhdistyksellä on ollut perusteltu syy puuttua rakennusluvan ja poikkeamisluvan myöntämiseen ja niiden tekemät valitukset hyväksyttiinkin osittain”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen Suomen luonnonsuojeluliitosta ja jatkaa:

“Nyt käsiteltiin vain Rovaniemen kaupungin myöntämiä rakennuslupia kahdelle laajaan hankekokonaisuuteen kuuluvalle rakennukselle. Aikooko Rovaniemen kaupunki jatkovalmistelussa sivuuttaa patoturvallisuuslain sekä maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset? Ennen rakennusten pystyttämistä tehdään mittavia ruoppauksia, maanläjityksiä ja louhintoja sekä rakennetaan väliaikaisia työpatoja. Odotamme Rovaniemen kaupungin vaalivan luontoarvoja ja kohtelevan maanomistajia ranta alueella tasapuolisesti.”

Sierilän vesivoimalahanke on Kemijoen vesistöalueelle ja paikallisesti merkittävä. Sen aiheuttamat haitat vesiluonnolle, ympäristölle ja asukkaille on syytä käsitellä lupaprosessissa perusteellisesti.

Kemijoki Oy:n esittelymateriaalia Oikaraisen kyläjuhlilla. Vesivoimalan padon taakse jäävä Sieriniemeä kiertävä uoma kuivuisi, mutta Kemijoki Oy:n havainnekuvassa uoma on sinisenään vettä. Kuva: Virpi Sahi

Valtionyhtiö Kemijoki Oy on suunnitellut Sierilän vesivoimalaa Kemijokeen 1950-luvulta alkaen, jolloin voimassa oli vielä sota-ajan jäljiltä rakentamista helpottavia poikkeuslakeja. Nykyään vesivoimalan perustamista ohjaavat EU:n ja Suomen säädökset luonnon- ja ympäristönsuojelusta. Toteuttaakseen hankkeen Kemijoki Oy tarvitsee lainvoimaisen vesitalousluvan, kaavan ja rakennusluvat.

Kemijoki Oy on huolissaan hankkeen aloittamisen viivästymisestä, mutta ei näytä kiirehtivän vesitalouslupansa ehdollisten määräysten täytäntöönpanoa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on joutunut pyytämään useita lisäselvityksiä yhtiön puutteellisen hakemuksen vuoksi ja yhtiö on itse hidastanut käsittelyä omilla muistutuksillaan ja valituksillaan lupaprosessin aikana.

Yhtiö on yrittänyt rakentaa voimalaa 2000-luvun alun yleiskaavalla, josta puuttuvat rakentamisen edellytyksenä toimivat kaavamääräykset. Yhtiö haki poikkeamista kaavasta ja tältä osin ehdollista rakennuslupaa. Nyt rakennuslupa hyväksyttiin osittain, jolloin poikkeamispäätöskin sai tältä osin lainvoiman. Yleiskaavaan ja vesitalouslupaan liittyy 2000-luvun alussa toteutettu ympäristövaikutusten arviointi (YVA), jonka luontotiedot ovat vanhentuneet ja puutteelliset.

Kaupungilla on nyt vireillä Sierilän asemakaavaehdotus, joka  käsitellään Rovaniemen kaupunginhallituksessa 15. maaliskuuta. Kaavan lopullisen kohtalon ratkaisee kaupunginvaltuusto. Yhtiön vesitalouslupa vanhenee 21. toukokuuta ja yhtiö on hakenut siihen kolmen vuoden jatkoaikaa aluehallintovirastolta.

Lue lisää:

Vapauta virrat -kampanjan sivut
Raakulla on asiaa!

Lisätietoja

Ympäristöjuristi Matti Kattainen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Vapauta virrat!

Aikoinaan Suomen joet virtasivat vapaana ja kosket kuohuivat. Nyt vesivoima on padonnut miltei kaikki Suomen suuret joet.

On kohtuullista, että edes kymmenys virtaavasta vedestä palautetaan takaisin uhanalaiselle jokiluonnolle, kalojen kulkuväyläksi ja raakun elinympäristöksi. Tehdään Suomesta vapautettujen virtojen maa!

Lue lisää