Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit eräisiin MRL:n lupamenettelyjä koskeviin py­kä­lä­luon­nok­siin

MRL-uudistus etenee, mutta lupamenettelyihinkin liittyvät pykäläesitykset ovat huononnuksia eivätkä parannuksia.

3.2.2021

YM /Antti Irjala ja Kirsi Martinkauppi

Viitaten alueidenkäytön jaostolle 28.1.2021 lähetettyihin pykälien 199-200 ja 206 luonnoksiin

Luonnonsuojeluliiton kommentit eräisiin [MRL:n] lupamenettelyjä koskeviin pykäläluonnoksiin

Nämä kommentit koskevat siis sijoittamisluvan edellytyksiä erityisharkinta-alueella, alueellista päätöstä rakentamisluvan erityistä edellytyksistä erityisharkinta-alueella sekä poikkeamislupaa.

199 § Sijoittamisluvan edellytykset erityisharkinta-alueella

1 momentin kohdassa haittakynnystä on lievennetty “vähäistä suurempaan”. Se on iso muutos, joten sitäkin suuremmalla syyllä tällainen haitta (mahdollisesti joskus tulevalle) asemakaavoituksellekin tulee pitää yhä pykälässä mukana, kuten nykyisessä laissa on.

Lisäksi pykälän 1 momentin 2 kohdan perusteluja tulisi kuitenkin tarkentaa merkittävien ympäristövaikutusten osalta seuraavasti:

Pykälän 1 momentin 2 kohdan mukaan rakentaminen erityisharkinta-alueella ei saisi johtaa vaikutuksiltaan sellaiseen merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa sellaisia merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, esimerkiksi viherrakenteen yhtenäisyydelle, joiden yhteensovittaminen muun alueidenkäytön kanssa edellyttää asemakaavan laatimista.”

2 momentti on ongelmallinen suhteessa esimerkiksi sikaloihin ja muihin karjasuojiin, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia. Perusteluissa kannattaisi kuvata myös tuore KHO:2021:15, missä arvioitiin edellyttikö maatilan kone- ja hakevaraston muuttaminen hevostalliksi sekä uuden hevostallin ja maneesin rakentaminen ratsastuskeskustoimintaa varten suunnittelutarveratkaisua. (Tässä tapauksessa: Suunniteltu rakentaminen olisi laajentanut olemassa olevan yritystoiminnan luonnetta huomattavasti. Hakemuksen mukainen ratsastuskeskustoiminta olisi ollut luonteeltaan ja laajuudeltaan sellaista, että sitä olisi voitu harjoittaa myös itsenäisenä elinkeinotoimintana eikä sitä siten voitu pitää säännöksen esitöissä tarkoitettuna maatalouden sivuelinkeinona. Hankkeessa ei ollut kysymys sellaisesta jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvasta maa- ja metsätalouden tai sen liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisesta rakentamisesta, jota 137 §:n 2 momentissa tarkoitettiin. Hanke edellytti sen vuoksi maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n 1 momentissa tarkoitettua rakennusluvan erityisten edellytysten arviointia eli suunnittelutarveratkaisua.)

Muuta

Yleisesti ottaen poikkeamistoimivalta pitäisi siirtää ELY-keskuksille yleisen edun ja yhtenäisen linjan varmistamiseksi.

Lisäksi nyt esitettyjen päätösten kohdalla täytyy turvata ympäristöjärjestöjen ja ELY-keskuksen valitusoikeus.

Lisätietoja

– ympäristöjuristi Matti Kattainen, puh. 044 7785 013, matti.kattainen a sll.fi

– suojelupäällikkö Tapani Veistola, puh. 0400 615 530, tapani.veistola a sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Tapani Veistola

suojelupäällikkö

Lisätietoja

Suojelupäällikkö Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa