Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Val­ta­kun­nal­li­ses­ti arvokkaiden maisema-alueiden päi­vi­ty­sin­ven­toin­ti, täydentävä kuuleminen

Luonnonsuojeluliitto pitää valtakunnallisten maisema-alueiden inventointia hyvänä. Kahden kohteen poistolle ja eräille supistuksille ei kuitenkaan esitetty luokitteluun perustuvia syitä ja niitä liitto vastusti. Liitto kannatti piiriensä laajennusesityksiä Kitkajärvien ja Riisitunturin uuteen alueeseen.

Kolin kansallispuisto. Kuva: Jani Riekkinen

Lausuntopalveluun täytetty lomake.

SLL

Lausunto

31.12.2020

Asia: VN/6158/2020

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi, täydentävä kuuleminen

1. Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemat / Bromarvs och Tenala åsodlingslandskap; Uusimaa; Raasepori

Maisema-alueen arvot on tarkistusinventoinnissa on hyvin perusteltu. Alueen pois jättämistä valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden joukosta ei ole perusteltu. On vaikea nähdä, että alue olisi vähempiarvoinen kuin esimerkiksi Mustionjokilaakson maisema. Maisema-alueiden arvotuksessa on syytä luottaa puhtaasti asiantuntija-arvioihin.

Poistoa on vastustanut myös Uudenmaan liitto, muun muassa koska kohde on juuri pistetty maakuntakaavaan.

Lausuntoyhteenvedosta ilmenee, että kaupungin ja tuottajajärjestön vastustus on perustunut muihin kuin luokitteluun liittyviin kriteereihin ja väärinkäsitykseen merkinnän vaikutuksista.

YM:n lausuntoyhteenvedon raportista (14/18) ilmenee, että Raaseporin kaupunki esimerkiksi tulkitsi, että valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen statuksen tavoitteena on rajoittaa maatalouden kehitystä ja maiseman muutosta, vaikka viljelymaiseman säilymisen edellytyksenä on juuri taloudellisin perustein toimiva maatalous.”… ”Kaupunki katsoi lausunnossaan, että maisema-alue ei ole vertailukelpoinen muiden alueiden kanssa maisemaan kohdistuvien uhkien osalta. Maisema-alue sijaitsee kaupungin mukaan yhdyskuntarakenteessa suhteellisen erillään ja on selvästi maaseutumaista. Siksi suurin uhka maisema-alueelle on kaupungin näkemyksen mukaan maatalouselinkeinojen rajoittaminen. Raaseporin kaupunki katsoikin, että maisemansuojelulle asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa maakuntakaavasuunnittelussa seudullisesti merkittävien maisema-alueiden inventointien sekä RKY-päätöksen turvin.”

Luonnonsuojeluliiton käsitys on, että on asukkaille ja paikallisille elinkeinoille kuten maataloudelle ja matkailulle eduksi, että alue on valtakunallisesti arvokkaaksi määritelty. Kaavoituksessa ja luvituksessa maisema-arvot otetaan paremmin huomioon, esimerkiksi rakentamista pyritään sijoittamaan suunnitellusti olemassa olevien rakennusryhmien yhteyteen ja metsänreunoihin tukeutuen eikä häiritsevästi pelloille. Tämä voi lisätä alueen vetovoimaa ja viihtyisyyttä. Myös maatalouden ja rakentamisen tukien kannalta siitä saattaa olla hyötyä, eikä missään tapauksessa haittaa. Tästäkin huolimatta arvotus tulee tehdä puhtaasti asiaperustein, ei paikallispolitiikan tai hyötymistarkoituksien johdattelemana. Raaseporin kaupungin tulkinta vaikuttaa väärinkäsitykseltä.

Sitä vastoin alue on luonnoltaan ja maisemaltaan hyvin monipuolinen. Gennarbyviken on upea pitkä lahti. Tenholasta Bromarviin johtava tie on erityisen hieno maisematie, joka on huomioitu esimerkiksi Suomen ensimmäisessä v. 1927 julkaistussa autoilijan tiekartassa merkinnällä ”kaunis tie”. Riilahden kartano on kaunis puistoineen ja sen erityinen piirre on Suomen ainoa laaja pyökkimetsä. Kartano on yksityiskäytössä ja asuttu, siellä on luomukarjaa ja mm. ratsastustoimintaa, minkä vuoksi kartanolla ympäristöineen on hyvät edellytykset säilyttää maisemalliset arvonsa. Koko maisema-alue on syrjässä Raaseporin kasvualueilta (Karjaa), joten sinne ei kohdistu maisemaa uhkaavia kasvupaineita. Toisaalta Bromarvin etäisyys muista kylistä on turvannut sen säilymisen toimivana keskustana, jossa on koulu, kauppa ja venesatama. Maisema-alue sivuaa metsäistä Pohjan-Kiskon järviylänköä. Metsät ovat tärkeä osa maisemakokemusta, johon kuuluu siirtyminen metsämaisemasta avoimeen maisematilaan sekä viljelymaisemien kehyksenä.

Luonnonsuojeluliitto vastustaa jyrkästi alueen poistoa valtakunnalliselta listalta.

5. Mustionjokilaakson viljelymaisema / Svartådalens odlingslandskap; Uusimaa; Raasepori

Billnäsin ruukkimaiseman poistolle ei ole esitetty perusteita lausuntoaineistossa eikä sitä ole lausuntoyhteenvedonkaan mukaan kukaan vaatinut. Luonnonsuojeluliitto vastustaa poistoa.

 

115. Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema / Harrströms ådals kulturlandskap; Pohjanmaa; Korsnäs, Närpiö

Alueen poistamista koskevat huomiot

Poistolle ei ole esitetty luokitteluun perustuvia päteviä perusteita, eikä sellaisia löydy lausuntoyhteenvedostakaan. Lausunnonantajien kannat hajosivat. Luonnonsuojeluliitto vastustaa poistoa.

129. Rahjan saaristomaisemat (aiemmin: Rahjan saaristomaisemat ja Kalajoen hiekkasärkät); Pohjois-Pohjanmaa; Kalajoki

 

Alueen rajausta koskevat huomiot

Supistuksille ei ole aineistossa esitetty luokitteluun ja sen kriteereihin liittyviä päteviä perusteita. Lausuntoyhteenvedon mukaan aluetta oli kannatettu ja vastustettu, mutta ei luokitteluun liittyvistä vaan muista syistä. Esimerkiksi kaupungin lausunnon valossa on ilmeistä, että luokittelu toisi selvästi lisäarvoa maisema-alueiden huomioon ottamiseen. Luonnonsuojeluliitto vastustaa poistoa.

SLL kannatti kaikkia uusia alueita, rajauksista oli kommnetti tähän:

UUSI (D) Kitkajärvien ja Riisitunturin maisema; Lappi, Pohjois-Pohjanmaa; Kuusamo, Posio

Alueen rajausta koskevat huomiot

Luonnonsuojeluliiton mielestä rajaukseen kannattaisi lisätä Kitkajärvi ympäröivine Kitkan vaaroineen ja Riisitunturin tunturivaarajono kokonaisuudessaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan piiriemme lausunnossaan esittämällä tavalla.

 

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi

Yleiset inventointia koskevat huomiot

Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa maisema-alueiden hyväksymistä. Inventointi on paras tähänastisista. Viime lausuntokierroksesta on lisäksi tehty lausuntoyhteenveto, mikä on hyvä käytäntö.

Kohteisiin on tehty joitakin muutoksia. Kokonaan on esitetty poistettavaksi kaksi aluetta: Bromarvin ja Tenholan harjuviljelymaisemat sekä Harrströminjokilaakson kulttuurimaisema. Näitä poistoja ja eräitä muita supistuksia ei ole kuitenkaan perusteltu luokitteluun liittyvillä perustelluilla syillä.

Sitä vastoin esitetyt lisäykset on perusteltu hyvin.

Inventoinnin suurin puute olivat tälläkin kertaa luonnonkauniit maisemat. Esitykseen on toki valittu myös hienoja luonnonmaisemia, mutta tätä puolta pitäisi tulevilla kierroksilla vielä enemmän kehittää. Nyt painotus on liikaa maatalousmaisemissa. Tulevaisuudessa kannattaa ottaa myös vedenalaiset ja äänimaisemat omiksi inventoinneikseen.

Toteuttamiskeinoissa lasketaan paljon kaavojen varaan. MRL-uudistus on kuitenkin heikentämässä muun muassa maakuntakaavojen ohjausvaikutuksia kulttuurimaisemissa. Näiden alueiden arvojen turvaamiseen tulee palata MRL-uudistuksen aikana sekä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita päivitettäessä.

Lopuksi Luonnonsuojeluliitto tukee piiriensä ja yhdistystensä lausunnoissa esille tuomia näkökohtia, kuten Kitkajärvi ympäröivine Kitkan vaaroineen ja Riisitunturin tunturivaarajono kokonaisuudessaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan piiriemme lausunnossaan esittämällä tavalla.

SLL – SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Toimeksi saaneena suojelupäällikkö Tapani Veistola

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö, va. toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa