Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto vuoteen 2030 ulottuvasta bio­di­ver­si­teet­ti­stra­te­gias­ta – metsät

Metsäluonto EU:ssa ei voi hyvin. Tämän vuoksi EU-komission esityksessä biodiversiteettistrategiaksi ehdotetut toimet metsäluonnon suojelemiseksi ja ennallistamiseksi ovat tärkeitä, sanoo Suomen luonnonsuojeluliitto lausunnossaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

Kuva: Eija Laakkonen, Mika Lappalainen

E 84/2020 vp
Suojeluasiantuntija Hanna Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV 22.9.2020

 

Euroopan komission tiedonanto Vuoteen 2030 ulottuvasta biodiversiteettistrategiasta – Luonto takaisin osaksi elämäämme

Keskeinen haaste Suomen kannassa on biodiversiteettistrategian suhde metsästrategiaan ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan (CAP ja Pellolta pöytään -aloite). On tärkeää, että biodiversiteettistrategian tarpeet otetaan huomioon näillä sektoreilla.

Metsät

Vain 15 prosenttia EU:n metsäisistä elinympäristöistä ja 26 prosenttia lajistosta, jotka on listattu luontodirektiivissä, ovat hyvässä tilassa. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) mukaan 27 % nisäkkäistä, 10 % matelijoista ja 8 % sammakkoeläimistä, jotka elävät metsissä ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon EU:ssa. Lisäksi EU vaikuttaa metsien tilaan muualla maailmassa.

On tärkeää, että Suomen kannassa tuetaan lisätoimia maailman metsien suojelemiseksi. Maa- ja metsätalousvaliokunta kannatti aiemmassa lausunnossaan yritysten huolellisuusvelvoitteen kehittämistä, mikä onkin osa Marinin hallitusohjelmaa. Tämä ei kuitenkaan näy Suomen kannassa.

EU:n viimeisten vanhojen metsien suojelu (iki- ja aarniometsät) on oleellinen kysymys metsäluonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi ja kuuluu EU:n toimivaltaan. EU:n yhteinen linjaus asiasta on tervetullut ja turvaisi metsäluontoa eri puolilla unionia nykyistä vahvemmin. Määrittelyssä tulee Luonnonsuojeluliiton mielestä hyödyntää vakiintuneita käsitteitä luonnonsuojelun saralla. Komissio ehdottaa YK:n biodiversiteettisopimuksen mukaista määrittelyä (old growth forest), joka korostaa luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisien rakennepiirteiden esiintymistä.

Luonnonsuojeluliitto kannattaa suojelussa ja ennallistamisessa priorisoituja toimia eri maiden lähtökohdat huomioiden, mutta huomauttaa, että pelkkään vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet eivät ole riittäneet pysäyttämään monimuotoisuuden katoa. Näin ollen kategorista rajausta ei tule tehdä, mikäli monimuotoisuuden kato halutaan aidosti pysäyttää.

EU:lla on ympäristöasioissa vahva toimivalta, joka koskee metsiäkin. Tästä osoituksena ovat mm. LULUCF-asetus, metsästrategia ja uusiutuvan energian direktiivi. Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että biodiversiteettitavoitteet ovat keskeisiä kansainvälisiä sitoumuksia EU:lle ja sen jäsenvaltioille. Näin ollen biodiveristeettitavoitteet eivät ole alisteisia esimerkiksi metsästrategialle.

 

 

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa