Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Lausunto me­ria­lue­suun­ni­tel­mas­ta

Maamme ensimmäinen merialuesuunnitelma on yritys estää Itämeren eri toimintojen yhteentörmäyksiä. Luonnonsuojeluliitto korostaa meren hyvän tilan tavoitetta, suojelualueiden lisäämisen tarvetta sekä korkeariskisten toimintojen säädöspohjan parantamista.

Itämerta. Kuva: Janne Gröning / Luonnonsuojeluliitto

Vaikka merialuesuunnitelmalla ei ole oikeudellista sitovuutta, se lisää eri toimijoiden tietoisuutta toistensa suunnitelmista ja mahdollistaa yhteistyötä. Se on informaatio-ohjauksen ja oppimisen hyödyllinen prosessi. Seuraavalla kierroksella siinä päästään varmaan pitemmälle kuin nyt.

Kuukauden lausuntoaika oli asian laajuus huomioon ottaen lyhyt, ottaen huomioon että se osui koronakevään kiireisimpään aikaan.

Merialueittaiset suunnitelmat (3)

Liitto yhtyy piiriensä lausuntoihin.

Kommentit Suomen merialueen kestävän käytön visioon sekä teemakohtaisiin visioihin ja tiekarttoihin

Visiossa tärkeintä on vesien hyvän tilan tavoite. Itämerellä sitä ei ole vielä saavutettu, mutta ilmastonmuutos uhkaa heikentää sitä entisestään. Tämä on kaiken muun toiminnan reunaehto.

Tiekartoissa havaittiin erilaisia törmäysasioita. Keskeisiä niistä ovat merituulivoima, ruoppaukset ja läjitykset, vesiviljely ja kaivannaiset. Luonnonsuojelussa VELMUn ja EMMAn lisäksi tulee ottaa huomioon merialueiden suojelualueiden laajennustarve (EUn biodiversiteettistrategiassa esitetty 30 %:n tavoite). Valuma-alueiden hajapäästöjen vähentämisen merkitystä ei voi liiaksi korostaa.

Kommentit merialuesuunnitelmaluonnoksessa käsiteltyihin toimialoihin

Merituulivoimassa tulee huomata lintutörmäysten vaara varsinkin arktisten vesilintujen muuttoreitillä Suomenlahdella, mitä ei ole otettu Uudenmaan maakuntakaavoissa huomioon.

Ruoppauksista on tehty mahdollisten läjitysalueiden esiselvitys. Otamme sen kohteisiin kantaa myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Yleisesti niitä oli paljon ja ne olivat laajoja.

Vesiviljelyä ei voi lisätä Itämerellä, jos se lisää ravinnepäästöjä. Tärkeintä olisi kehittää silakan ja särkikalojen jalostusta suoraan tuotteina, eikä rehun kautta.

Merihiekan ottoalueet ovat usein esimerkiksi kaloille tärkeitä. Merikaivoksia ja metallimöykkyjen ottoa ei pidä nyt edistää, ennen kuin saadan niiden säädöspohjaa parannettua.

Kommentit merialuesuunnitelmien vaikutusten arvioinnista

Vaikutusten arvionti on oikeansuuntainen.

Kaikkein tärkeintä on meren hyvä tila, joka on heikko ja huononeva. Sitä ei voi hämärtää muilla vaikutuksilla, jotka ovat hyvin suhteellisia (esim. kalankasvatus on proteiinin tuotantona parempi kuin karjankasvatus – mutta huonompi kuin kasvisravinto).

On tärkeää kehittää toimintojen sijainnin ohjausta. Koska merialuesuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, varsinaista kaavoitusta merialueilla kannattaa lisätä. Lisäksi tulee luoda säädöspohjaa sellaisten toimintojen ohjaukseen, joilla ei tarvita esimerkiksi vesitalous- tai ympäristölupaa (esim. merituulivoimalat, metallimöykkyjen oton epäselvä säädöstilanne).

Korkean ympäristöriskin aloja voidaan tästä aineistosta jatkokehittelyyn tunnistaa: ne ovat meriliikenne, ruoppaukset ja läjitykset, merituulivoima, kaivannaiset ja vesiviljely. Samalla suojelualuesuunnitteluun ja suojelualueiden suojelun tehostamiseen tulee satsata lisää. Tässä tulee muistaa uudet kansainväliset tavoitteet ja merikansallispuistojen laajennukset (myös Porkkala).

Kuulemislomakkeen täytti erityisasiantuntija Tapani Veistola

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa