Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Itämeren rantametsistä löytyi useita suojelun arvoisia kohteita

Itämeren rantametsien luontokartoitusta tehneen hankekoordinaattori Tuuli Hakulisen mukaan luonnontilaisen metsän ja lajihavaintojen määrä oli myönteinen yllätys. 

Kuvassa ihminen kävelee rannalla.
Suojelukartoitustyötä tehtiin sekä mantereella että saarissa. Saarten metsät olivat yllättävän luonnontilaisia ja niistä löytyi paljon eri lajeja. Kuva: Tuuli Hakulinen

Kaakkoisen Suomenlahden rannoilla on runsaasti vapaa-ajan asutusta, ja metsät ovat pääsääntöisesti metsätalouden käytössä. Suomen luonnonsuojeluliiton tavoitteena on löytää ja säilyttää tämän alueen viimeiset luonnontilaiset saaristometsät. Rantametsien suojelu on tärkeää, koska metsien häviäminen heikentää myös vesistöjen monimuotoisuutta.

Jotta uusia kohteita saataisiin luonnonsuojelun piiriin, Luonnonsuojeluliitto järjesti vuoden 2018 heinäkuussa pääasiassa Porvoon lähistöllä oleville alueille ja saarille suuntautuneita suojeluinventointeja, eli suojelukartoituksia, joissa käytiin läpi ja kirjattiin ylös alueiden luontoarvot ja lajisto. Hankekoordinaattori Tuuli Hakulinen kertoo, että etenkin saaret olivat kartoitusta tehneelle ryhmälle myönteinen yllätys.

”Yllätyimme siitä, miten monessa saaressa oli niin luonnontilaista metsää ja saimme niin paljon lajihavaintoja.”

Kartoitukset ovat osa tämän vuoden loppuun asti jatkuvaa The Baltic Sea Conservation Foundationin, eli BaltCF:n Itämeren rantametsien suojeluhanketta. Suomalais-venäläisen hankkeen aikana kartoitetaan metsiä Itämeren rannikolla ja saaristossa Helsingin ja Pietarin välisellä alueella. Arvokkaiden, mutta suojelemattomien tai puutteellisesti suojeltujen metsien suojelua edistetään monin tavoin. Hankkeessa neuvotellaan, esitetään uusia suojelualueita ja ehdotetaan parannuksia suojelualueiden käyttösuunnitelmiin.

BaltCF perustettiin alun perin kompensoimaan Nord Stream -kaasuputken ekologisia vaikutuksia Itämerellä. Nyt projekteja on Luoteis-Puolasta Pietariin.

Vapaa-ajanasutuksesta, saunasta, muutamista huusseista ja nuotiopaikoista huolimatta 14 kohteen joukosta löytyi useita luonnontilaisena säilyneitä alueita.

Monissa kohteissa on vanhojen metsien tunnuspiirteitä, kuten viini-, mänty- ja aarnikääpää. Alueen metsissä on myös useita paikallisesti uhanalaisia, silmälläpidettäviä ja vaarantuneita lajeja. Metsissä kasvaa esimerkiksi ruskopiilojäkälää, hohkasammalta, rakkosammalta ja rantaputkea. Granön saarelta löytyi asuttu merikotkan pesä, jota ei ole mainittu edellisissä inventoinneissa.

Suojelusuosituksia ja retkeilyn kehittämistä

Luontokartoitusta tehnyt ryhmä ehdottaa kohteille erilaisia toimenpiteitä. Suojelun arvoisiksi kohteiksi ryhmä toteaa muun muassa Fallholmenin, Påsalön ja Bredholmenin.

”Påsalö on erilaisten biotooppien vaihteleva mosaiikki, jossa siellä täällä harvennetut alueet pirstovat metsää”, luontokartoituksen tuloksia koonneessa raportissa kuvaillaan.

Bredholmen puolestaan on erittäin hyvä ja luonnontilainen suojelukohde. Sen metsät ovat säästyneet metsätaloudelta ja vaikeakulkuisuutensa takia saari ei ole kärsinyt tallauksesta. Koko saari tulisikin suojella. Granön monimuotoiset ja varsin luonnontilaiset metsät harvinaisine ja uhanalaisine lajeineen tulisi säilyttää. Granössä pitäisi ryhmän mielestä tehdä myös kunnollinen kääpäselvitys syksyllä, parhaaseen kääpäaikaan.

Toisenlainen kohde on esimerkiksi Murars, missä on tehty niin paljon harvennuksia, että alueen luontoarvot ovat tällä hetkellä vaatimattomat.

”Koko kohde olisi hakkuilta säästettynä hieno noin viidenkymmenen vuoden päästä”, raportissa todetaan.

Pääosin tasaikäistä, hoidettua männikköä kasvavan Stora Brokholmenin kohdalla kartoitusryhmä ehdottaa, että retkeilyä kehitettäisiin siellä, jolloin herkemmille ja luonnontilaisemmille alueille ei kohdistuisi niin suurta virkistyskäytön painetta.

Suojeluakartoitus kaakkoisella Suomenlahdella -raportti

Jaa sosiaalisessa mediassa