Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto kalastuslain muutoksista

SLL kannatti uhanalaisten kalojen salapyynnin sanktiomaksua mutta ei esimerkiksi verkkojen pitämisoikeuden lisäämistä.5.11.2018

Maa- ja metsätalousministeriölle

Viitaten lausuntopyyntöönne 5.10.2018 Dnro 1598/01.01/2018

Luonnonsuojeluliiton lausunto kalastuslain muutoksista

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa.

Luonnonsuojeluliiton mielestä esitys sisältää varsin eritasoisia osia. Siinä on toisaalta hyviä ja pelkästään teknisiä muutoksia, mutta toisaalta myös hyvin ongelmallisia ja keskeneräisiä pykäliä. Kiistanalaisten asioiden, kuten verkkojen määrän muuttaminen, valmistelu vain virkatyönä ja pelkkä lausuntokierros sidosryhmien osallistamisena ovat varsin suppeaa valmistelua.

4 § Määritelmät

Esitys pyrkii tarkentamaan vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueen määritelmää. Asia on tärkeä, mutta uusi muotoilu ei välttämättä selvennä asiaa lainkaan. Asiaan kannattaisi palata Varsinais-Suomessa meneillään olevan rajauksia koskevan pilottihankkeen tulosten ja kokemusten perusteella.

10 § Oikeus Ylä-Lapin kalastuslupaan

Esitys parantaisi paikallisten kalastajien asemaa luvansaannissa ulkopuolisiin nähden. Pitäisi kuitenkin arvioida miten muutos vaikuttaisi kalastusmatkailuun. On järkevää varmistaa, että aivan kaikki luvat eivät jatkossa menisi paikkakuntalaisille, kuten 3 momentissa on yritetty tehdäkin. Jos pykälää muutetaan, sen vaikutuksia tulisi seurata.

46 § Kielletyt kalastustavat, pyyntimenetelmät ja kalastusvälineet

Esitys kieltäisi ”luonnollisen” syötin käytön vaelluskalavesistön koski- ja virta-alueella.

Selvyyden vuoksi voisi todeta vähintään perusteluissa, että laillisesti saaduista sulista, höyhenistä, karvoista ym. tehtyjä perhoja ei kielletä.

49 § Kaupalliseen kalastukseen tarkoitetut pyydykset

Verkkomääristä käytiin kalastuslain teon yhteydessä pitkä ja vaikea keskustelu. Uusi sanamuoto voi johtaa käytössä olevan verkkomäärän kaksinkertaistamiseen nykyisestä. Se ei ole järkevää kalakantojen suojelun näkökulmasta. Verkot ovat erittäin tehokkaita pyyntivälineitä, joihin jää helposti myös alamittaisia ja uhanalaisia kaloja. Luonnonsuojeluliitto vastustaa muutosta jyrkästi ja esittää asian palauttamista uuteen valmisteluun.

72 § Poikkeus pyydystää kiellosta jokisuualueella, kalaväylässä tai kalatiessä

Poikkeuslupien tulee olla jatkossakin tapauskohtaisia eikä niistä tule tehdä pitkäaikaisina lain tarkoitusta ja pykäliä vesittävää rutiinia. Huomattakoon, että nyt tällaisia poikkeuslupia myönnetään jopa rysäkalastukseen jokisuulla, mikä on erittäin ongelmallista. Poikkeuslupiin tulee lisätä myös muutoksenhakuoikeus ympäristö- ja virkistyskalastusjärjestöille.

74 § Kalojen ja rapujen istuttaminen

Tärkeintä olisi kategorisesti kieltää kaikkien vierasperäisten kala- ja rapulajien sekä kantojen istuttaminen. Tämä tukisi kansallisen vieraslajistrategian tavoitteita – varsinkin kun vesiympäristöissä eliöiden leviämistä on vielä vaikeampi estää kuin maaympäristöissä.

89 § Kaupallisia kalastajia koskevan rekisteröinnin voimassaolo ja päättyminen

Ryhmä II sisältää toiminnaltaan varsin erilaisia kalastajia. Emme näe heidän rekisteröintinsä pidentämiselle I-luokkaa pitemmäksi riittäviä syitä.

91 § Saaliin ensimyynti

Esitys vapauttaisi ravun ensimyyntiä. Sitä perustellaan täpläravun pyynnin tehostamisella.

Kannattaisi kuitenkin pohtia myös muutoksen mahdollisia kielteisiä sivuvaikutuksia: Voiko vapautus lisätä myös jokiravun pyyntiä? Voiko se innostaa myös laittomaan täplärapujen siirtoihin? Voiko se lisätä harmaata taloutta ja heikentää rekisteröityneiden kaupallisten ravustajien asemaa? Asiaan pitäisi palata myös selvittämällä ensin näiden asioiden lisäksi myös miten nykyinen pykälä on kalojen myynnin osalta toiminut.

119 § Menettämisseuraamus

Tämä asetuksenantovaltuus on lakiesityksen paras kohta. Se parantaa vaelluskalojen suojelua.

133 § Muut siirtymäsäännökset

Istutusten siirtymäaika on tarpeettoman pitkä, peräti 30.6.2021 asti. Tämä siirtymäaika pitäisi lopettaa heti ja saada kaikki istutukset nykyistä paremmin ELY-keskuksen ennakkovalvontaan.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tapani Veistola, puhelin 0400 615 530, tapani.veistola at sll.fi

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa