Identifiera – Rapportera – Bekämpa!

Vad är VieKas LIFE för något?

VieKas = VierasKasvi!

VieKas LIFE-projektet bekantar finländarna med invasiva främmande arter och den skada till exempel jättebalsaminen, jättelokan och den gula skunkkallan orsakar.

Praktisk naturvård som lindrar klimat- och miljöångesten

Det hot mot den finländska naturen som invasiva främmande arter utgör kommer att bli mer utpräglat i framtiden i och med det varmare klimatet, vilket kommer att göra det möjligt för allt fler främmande arter att överleva även i Finland. [VieKas LIFE] vägleder finländarna att i dag göra val som förhindrar invasiva arters spridning och skada i framtiden.

Nytt samarbete mellan medborgarna, kommuner, föreningar och företag

Spridningen av invasive främmande arter stoppar inte vid en land-, kommun- eller statsgräns. Av denna anledning krävs det gränsöverskridande samarbete och planering för att kontrollera situationen. VieKas LIFE skapar lokala samarbetsnätverk med olika aktörer vars arbete hindrar spridningen av skadliga arter.

Medborgarforskare kartlägger och bekämpar främmande växtarter

Medborgarforskning innebär av frivilliga medborgare utförd verksamhet som med hjälp av observationer eller insamlandet av andra data främjar vetenskapligt arbete. I projektet insatta frivilliga medborgarforskare rapporterar med hjälp av sina smarttelefoner värdefulla observationer av främmande arter, vilket bidrar till att planera effektiva bekämpningsåtgärder.

Vi delar också beprövad praxis för internationellt bruk

Vi delar information om de metoder, erfarenheter och fördelar som utvecklats och testats under VieKas LIFE -projektet till hela Finland, men även internationellt.

Projektmål

1. Utbildnings- och kommunikationsinsatserna minskar den oavsiktliga spridningen av invasiva främmande arter

I Finland utgör yrkes- och köksträdgårdarna de mest betydande kanalerna för spridningen av invasiva främmande arter till naturen.
VieKas LIFE tillhandahåller kommunikation och utbildning för de målgrupper som är relevanta för arters spridning.
Den oavsiktliga spridningen av främmande arter minskar i och med att medvetenheten och kunnandet ökar.

2. Insatta medborgare och frivilliga medborgarforskare är viktiga vad gäller hanteringen av situationen med främmande arter

Finländarna har som regel inte kunskap om invasiva främmande arter eller känner inte till deras effekter på inhemska arter, livsmiljöer eller människors hälsa och ekonomin. [VieKas LIFE] ökar kunskaps- och kompetensnivån gällande främmande arter och erbjuder enkla metoder för att förhindra spridningen av invasiva arter genom egna handlingar och val. Vid VieKas LIFE offentliga evenemang aktiveras frivilliga medborgarforskare som snabbskolats till att ensamma eller i grupp kartlägga och utrota främmande arter.

3. Vi skapar för kommunerna en verksamhetsmodell som erbjuder lösningar gällande främmande arter

Vi samlar ihop de goda erfarenheter vi under projektets gång har fått från vårt samarbete med medborgare, kommuner, föreningar, företag och andra parter. I slutet av projektet sammanställer vi för kommunernas bruk allt vi lärt oss till ett verktyg med rekommendationer, instruktioner och verksamhetsmodeller gällande främmande arter.

4. VieKas LIFE utvecklar miljövänliga alternativ till kemiska bekämpningsmedel.

Vår projektpartner, Naturresursinstitutet (Luke), utvecklar ett ekologiskt och biologiskt nedbrytbart, pappersbaserat marktäckningsmaterial som ett alternativ till täckmaterial i plast och kemiska bekämpningsmedel. Luke publicerar också videor som hjälper till med identifieringen och bekämpningen av invasiva främmande växtarter.

5. Hanteringen av spridningen i naturen och utrotningen av invasiva främmande växtarter på EU:s förteckning

Under VieKas LIFE-projektet utrotar vi jättelokor i Egentliga Finland, bestånd bestående av minst 50 jättebalsaminer och Finlands samtliga kända förekomster av gul skunkkalla.

VieKas LIFE verksamhet

Lärare: du kan beställa ett lärotillfälle om främmande arter till din skola!

VieKas LIFE -s projektpartner Naturförbundet (Luonto-Liitto) erbjuder skolor möjligheten att beställa en skolbesökare som håller en lektion om främmande arter. Lektionen inspirerar din klass att göra ett eget kartläggningsprojekt av främmande arter eller till exempel utrota jättebalsaminer i ett område som valts av din klass eller skola. Beställningsformulär fören skolbesökare och ytterligare information.

Beställningsförmulär för skolbesökare på finska (Luonto-Liitto)

Lär dig om främmande arter och inspireras av medborgarforskningsverksamheten via VieKas-evenemang och Marthaförbundets kurser!

Naturskyddsförbundet organiserar från vår till höst i samarbete med Marthaföreningar, kommuner och andra lokalföreningar olika evenemang om främmande arter. VieKas-evenemangen kan vara informationssessioner, utflykter, eller kartläggnings- och utrotningstillfällen. Du kan också studera på egen hand och kostnadsfritt med hjälp av den som samarbete mellan Naturskyddsstiftelsen och Marthaförbundet producerade ”Vieraslajit 2020”-nätkursen, som du hittar hos Marthaförbundet.

Kursanmälan till Martta-Akatemia

Vi gör främmande arter kända genom olika kommunikationsjippon

I VieKas LIFE-projektets kommunikation presenterar vi utöver de tre målväxtarterna (jättebalsamin, jättelokan och den gula skunkkallan) även andra för Finland relevanta invasiva främmande arter, de skador de orsakar och hur spridningen av dem kan begränsas.

VieKas LIFE erbjuder stöd och utbildning för planerare av kartläggningar och talkon

VieKas LIFE utbildar av främmande arter intresserade i Naturskyddsförbundet och Marthorna verksamma personer till att i sin hemkommun organisera talkon och sprida information om invasiva främmande arter. Utbildningar och orienteringar kan också i mån av behov och möjlighet ordnas för andra grupper. Kontakta VieKas LIFE personal för mer information om utbildningsmöjligheter.

Ota yhteyttä

Rapportera dina observationer av främmande arter bekvämt med din smarttelefon!

VieKas LIFE och Naturhistoriska centralmuseet har utvecklat ett enkelt och snabbt sätt att rapportera dina observationer av främmande arter med hjälp av en mobil enhet.

Rapportera främmande arter med mobilformulär