Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit aluei­den­käyt­tö­lain uusista pykälä- ja pe­rus­te­lu­luon­nok­sis­ta

20.5.2024

Viite: AKL-työryhmän kokous 15.5.2024

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset säännökset

Luonnoksen (8.5.2024) “Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen ja niitä koskevat erityiset sisältövaatimukset” 2 §:n 3 kohdan kirjausta “ei estä” tulisi harkita muutettavaksi “tukee”, mikäli aiempi sanamuoto “edistää” nähdään liian velvoittavana.

Kaavoitusmenettelyä, vuorovaikutusta ja vaikutusten arviointia koskevat säännökset

Kaavoituskatsausta koskeva sääntely tulee säilyttää. Tällä voidaan nähdä merkitystä tiedon saannin, osallistumisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.

Luonnoksen 3 §:n kohtaan “Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa” tulisi lisätä selvitysten perustuminen ajankohtaisiin selvityksiin. “Kaavan on perustuttava kaavan todennäköisesti merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämään tarpeelliseen tietoon ja ajankohtaisiin selvityksiin.” Vaihtoehtoisesti selvitysten ajankohtaisuus tulisi tuoda esiin säännöksen perusteluissa. Tämä on keskeinen tekijä myös muutoksenhaun kannalta, sillä valitusperusteissa on useissa tapauksissa ollut kyse juuri ajantasaisten selvitysten puutteellisuuksista. Kaavan vaikutuksia ei voida luotettavasti arvioida, mikäli esimerkiksi luontoselvitykset ovat selvästi vanhentuneet. Ainakin yli 10 vuotta vanhat selvitykset pitäisi todeta lain perusteluissa lähtökohtaisesti vanhentuneiksi.

Luonnoksen 4 § 3 momentti ehdotetaan tässä poistettavaksi. Kaavan vireilletulosta tulisi ilmoittaa ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulisi laatia myös vaikutuksiltaan “vähäisissä” asemakaavoissa. Tämä olisi perusteltua siitä näkökulmasta, että aina ennen selvityksiä ja kuulemisia ei ole selvää, mikä kaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja mikä ei.

Luonnoksen 5 § koskee kaavan valmistelua. Ehdotetaan, että 5 §:ssä voisi olla selvintä kirjoittaa auki sana “kaavaluonnos”, mitä laissa ei nyt lainkaan mainita tai tunneta.

Kaavamenettelyssä tulisi olla kolme vaikutusmahdollisuutta: osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus.

Luonnoksen 5 §:n 1 momentin sanamuoto “muulla sopivaksi katsottavalla tavalla” jättää liikaa tulkinnanvaraa, joten sanamuotoa pitäisi tarkentaa.

Luonnoksen 5 § 3 momentissa viitataan kunnan ilmoituksiin. Huomautetaan, että selvintä olisi kirjoittaa auki menettelynä nähtävilläpito tietoverkossa 30 päivää, kuten ehdotusvaiheen 7.2 §:ssä.

Asemakaavojen osalta tulisi kiinnittää huomiota siihen, että asemakaavat voivat olla laajoja ja sisältää isoja kokonaisuuksia. Siten vireilletulovaiheen ja valmisteluvaiheen kuulemisten yhdistämistä ei pidetä kannatettavana uudistuksena.
Luonnoksen 7 § 2 momentin mukaan vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan, jota voidaan pitää liian lyhyenä aikana. Ehdotamme yhdenmukaisuuden vuoksi nähtävilläpitoa 30 päivään.

Kansalliset kaupunkipuistot

Luonnoksen 1 §:n 2 momentin loppuun esitämme lisäystä: “taikka alueita, joiden erityisten arvojen säilyttäminen on lainsäädännöllä turvattu”. Lisäystä voidaan perusteluissa selventää. Esittämämme muutos helpottaa Natura- ym. luonnonsuojelualueiden sisällyttämisen uusiin kaupunkipuistoihin ja laajentamisen vanhaan kansalliseen kaupunkipuistoon.

Kansallisten kaupunkipuistojen osalta pidetään hyvänä uudistusta lisätä osallistumista ja vuorovaikutusta koskevat säännökset.

Suomen luonnonsuojeluliitto on vuonna 2012 tehnyt esityksen kansallisia kaupunkipuistoja maaseudulla vastaavista maakunnallisista luontopuistoista. Näille alueille voitaisiin ohjata osa kansallispuistoesityksistä, joissa ei ole tarpeeksi valtion maata. Alueet olisivat varsinaisia luonnonsuojelualueita (10 %) kevyemmin suojeltuja “monimuotoisuutta tukevia alueita” eli OECM-alueita. Esityksemme liitteenä (sen aikaisilla pykäläviittauksilla).

Lisätietoja:
– ympäristöoikeuden asiantuntija Satu Keski-Lusa, 044 491 4756, satu.keski-lusa@sll.fi
– toiminnanjohtaja Tapani Veistola, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa