Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luontokriisi kytkeytyy suoraan talouteen

Ihmisten aiheuttamat muutokset luonnossa ovat suoraan kytköksissä taloutemme toimivuuteen. Luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen vaatii blogissaan hallitukselta toimia ilmaston, luonnon ja talouden hyväksi.

Maailman talousfoorumi julkaisi alkuvuodesta jälleen riskiraporttinsa taloudelle. Raportista näkee jo melko nopeallakin vilkaisulla, että meidän ihmisten aiheuttamat muutokset luonnossa ovat suoraan kytköksissä taloutemme toimivuuteen. Tästä näkökulmasta onkin absurdia kuinka hallitus on kääntänyt kelkkansa ympäristön tilaa parantaville hankkeille, kuten EU:n ennallistamisasetukselle ja vahvoille ilmastotoimille.

Talousfoorumin raportin mukaan ykkösriskinä taloudelle lyhyellä aikavälillä on väärän tiedon leviäminen, jonka taklaamisessa myös hallituksella on suuri rooli. Millaisin perusteluin ja kuinka avoimesti päätöksiä tehdään, kuinka kattavat vaikutusten arvioinnit tehdään ja kuinka vakavasti tutkijoiden huoliin esimerkiksi ympäristön tilasta suhtaudutaan?

Kymmenen vuoden perspektiivillä riskit näyttävätkin sitten jo aika erilaisilta. Isoimmiksi riskeiksi maailmanlaajuisesti nousevat ympäristöuhat kuten sään ääri-ilmiöt, luontokato ja ekosysteemien romahdus sekä pula luonnonvaroista. Lisäksi Suomessa tehtyjen uhanalaisuusselvitysten mukaan lajeja uhkaa tällä hetkellä esimerkiksi metsäteollisuuden aiheuttamat muutokset luonnossa ja tulevaisuudessa kasvavissa määrin myös ilmastonmuutokset tuomat muutokset pohjoiselle luonnollemme. Meillä ei ole varaa, taloudellisestikaan, kääntää katsetta pois näistä muutoksista. Olemme riippuvaisia metsiemme kyvystä sopeutua ilmastonmuutokseen, olemme riippuvaisia pölyttäjistä, puhtaasta vedestä, kalakantojen tilasta ja niin edelleen.

Suomelle erityisiksi riskeiksi raportissa mainitaan muun muassa talouden taantuma, työvoimapula sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rapautuminen. Tällaiset tekijät yhdessä ympäristöriskien kanssa horjuttavat koko taloutemme ja yhteiskuntamme perustaa sekä turvallisuutta. Me emme ole Suomena erillinen saareke maailmassa. Nyt ei ole aika hidastella ilmasto- ja luontotoimissa, vaan päinvastoin pistää enemmän vauhtia. Tässä hallitus on osoittanut aivan historiallisen huonoa pelisilmää.

“Surkea tilanne johtuu ihmisen toimista, eikä mikään toimiala pysty kiertämään vastuutaan”, tiivistetään luontomme tilannetta Rakennuslehdessä 23.11.2023. Useat toimialat ovat jo heränneet luontokadon aiheuttamiin muutoksiin sekä riskeihin lähitulevaisuudessa.

Onkin toivoa luovaa, että hallituksemme hidastellessa ja peruuttaessa ilmasto- ja luontopäätöksistä, yritykset ja toimialat ovat useassa kohdassa ottaneet edelläkävijän roolin. Ja edelläkävijöitä me tarvitsemme: Yritysten äänenpainot vaikuttavat laindääsäntöön ja asenneilmapiiriin, joten on tärkeää, että yritykset myös kertovat omista onnistumisistaan sekä ymmärryksestään luontokadon torjunnassa. Edelläkävijäyritykset varmistavat, että toiminta tuottaa kokonaisuudessaan enemmän hyötyjä kuin haittoja. Yrityksen tulisi siis luontoon ja ympäristöön kohdistuvien vaikutusten osalta tähdätä nettopositiivisuuteen.

Hallituksen pitäisi tulevassa kehysriihessä saada aikaan jotain konkreettista luontokriisin ratkaisuksi ja tehdä valtion metsiä koskeva päätös vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelusta.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Paloma Hannonen

Jaa sosiaalisessa mediassa