Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Aurinkovoimalaa ei voida rakentaa luontokohteelle

Salon Perniön Melassuo on tärkeä luonnolle, ilmastolle ja virkistystoiminnalle, eikä se sovi aurinkovoimarakentamiseen. Luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys valittivat hankkeen suunnittelutarveratkaisusta Turun hallinto-oikeuteen. Liitto kannattaa aurinkovoiman lisärakentamista, mutta vaatii parempia pelisääntöjä, jotta aurinkovoimalahankkeet eivät aiheuta luontohaittoja.

Pexels CC0

Luontoarvoiltaan arvokkaalle Perniön Melassuolle suunnitellaan aurinkovoimalahanketta. Noin puolet alueesta on lähellä luonnontilaa. Osa Melassuosta on isovarpurämettä, joka on määritelty vaarantuneeksi luontotyypiksi ja alueen keidassuot ovat EU:n luontodirektiivin ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä. Alueella on havaittu uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Kyseessä on lisäksi paikallisille tärkeä virkistysalue.

Salon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on arvioinut, että aurinkovoimalahankkeen vesistövaikutukset vastaisivat turvetuotannon vaikutuksia. Laaja turvemaan rikkominen ja kasvillisuuden poisto lisäisivät kiintoaine- ja ravinnehuuhtoumia vesistöön. Vaikutukset läheiseen Asteljokeen voisivat vaarantaa joen hyvän ekologisen tilan saavuttamisen. Lisäksi hanke vaarantaa luonnontilaisen puron säilymisen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ja Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ovat valittaneet Turun hallinto-oikeudeuteen Melassuon hankkeen suunnittelutarveratkaisusta. Valituksessaan piiri katsoo, että suunnittelutarveratkaisun sijaan aurinkovoimalahankkeet tulisi suunnitella asianmukaisen kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin kautta.

“Aurinkovoiman tuotannon kasvu on tärkeää ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi ja luontokadon pysäyttämiseksi, mutta juuri nopea kasvu edellyttää, että aurinkovoiman sijoittelun on oltava hyvin suunniteltua, vastuullista ja kestävää”, sanoo Luonnonsuojeluliiton aluepäällikkö Hannu Klemola Varsinais-Suomen piiristä.

Myös Varsinais-Suomen ELY-keskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ovat suhtautuneet hankkeeseen kriittisesti. Viranomaiset eivät ole pitäneet suunnittelutarveratkaisua riittävänä, jotta hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia voitaisiin hallita. Suunnittelutarveratkaisu vaatii varsinaista kaavaa vähemmän selvityksiä hankkeen vaikutuksista ympäristöön.

”Luonnonsuojeluliitto kannattaa aurinko- ja tuulivoimaloita, mutta ne pitää sijoittaa luonnolle mahdollisimman haitattomasti”, sanoo Luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola. ”Parhaan sijoituspaikan valintaan tarvitaan kaava riittävine selvityksineen. Salossa valittu kaavaa kevyempi suunnittelutarveratkaisu on Luonnonsuojeluliiton mielestä väärä työkalu. Piirimme ja yhdistyksemme valituksesta voi valtakunnallisesti tulla tärkeä ennakkotapaus, joka linjaisi, voiko aurinkovoimaloita rakentaa suunnittelutarveratkaisuilla.”

Luonnonsuojeluliiton mukaan aurinkovoimaa tulee sijoittaa jo rakennettuun ympäristöön sekä valmiiksi avoimille alueille, jotta ei aiheuteta metsäkatoa ja päästöjä turvemailla. Esimerkiksi joutomaat tai muulta teollisuudelta vapautuvat alueet ovat hyviä kohteita aurinkovoiman rakentamiselle.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että alueidenkäyttölain uudistuksessa sekä ympäristöministeriön valmistelemassa aurinkovoimaoppaassa tulee luoda selkeät pelisäännöt aurinkovoiman rakentamiselle niin, että luontokohteet, vesistöt ja luonnon hiilivarastot eivät vaarannu.

Lisätietoja:

  • Hannu Klemola, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin aluepäällikkö, p. 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi.
  • Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja, p. 0400 615 530, tapani.veistola@sll.fi.

Jaa sosiaalisessa mediassa