Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit kaa­va­jär­jes­tel­mään

Luonnonsuojeluliitto tukee kokonaisvaltaista alueiden suunnittelua ja selkeää kaavahierarkiaa. Liitto vastustaa niiden rapauttamista alueidenkäyttölain valmistelussa.

Viitaten AKL-kokoukseen 22.3.2024

Kaavoituksessa ja alueiden käytön suunnittelussa tarvitaan kokonaisvaltaista näkökulmaa. Lakiluonnoksissa on nyt vaarana kaavoitushierarkian ja ylempien kaavojen ohjausvaikutusten heikentyminen. Tällaisia toivomuksia on hallitusohjelmassa, mutta lain valmistelussa tarvitaan hallitusohjelmatyötä syvällisempää harkintaa sekä vaihtoehtojen ja vaikutusten punnintaa.

Maakuntakaavat

Maakuntakaavojen oikeusvaikutuksille nykylain 32 §:n nykyinen sanamuoto (”on ohjeena”) selkeämpi ja parempi kuin luonnostellun 7.1 §:n ”otettava huomioon”. Lisäksi maakuntakaava tulee ottaa jatkossakin huomioon yleiskaavojen lisäksi asemakaavoissa ja muussakin alueiden suunnittelussa. Tämä ”otettava huomioon” on jo nykylain 33.2 §:ssä, mutta uuden 7.2 §:n rima nostetaan liian korkealle ”olennaisesti vaikeuteta” -sanoilla. Tässä on vanhassa vara parempi.

Maakuntakaavan ”lentokorkeuden nostaminen” ei ole hyvä ajatus. Uuden 1 §:n ”maakunnalliset tavoitteet” tulisi palauttaa koskemaan ”seudullisia” asioita. Huomattakoon, että maakuntakaavoja tehdään usein vaiheittain – usein ”seuduittain”. Lisäksi yhden maakunnan osan kaavaratkaisut voivat olla todella merkittäviä aluerakenteen kannalta, ympäristöasioissa esim. sähkölinjat ja viherrakenne. Nämä teemat tulee voida pitää maakuntakaavojen soveltamisalassa mukana, samoin yhdyskuntarakenne.

Yleiskaavat

Yleiskaavojen tulee ohjata asemakaavoja jatkossakin tehokkaasti.

Kauppakeskusten ohjaaminen on yhä tarpeen kokonaisvaltaisesti, koska ne vaikuttavat liikenteen ja asumisen ratkaisuihin.

Kuntien yhteisiä yleiskaavoja tarvitaan jatkossakin – myös pääkaupunkiseudulla.

Asemakaavat

Jos ylemmissä kaavoissa tunnistettuja luonto- ja ilmastotavoitteita ei paranneta myös asemakaavoissa, ne jäisivät leijumaan ”jalat tukevasti ilmassa”. Ks. lausuntomme 7.3.2024.

Kuntien kaavoitusmonopolia ei tule heikentää toiminnanharjoittajien ja maanomistajien hyväksi.

Asemakaavoja alemmilla katu- ja puistosuunnitelmilla ratkaistaan usein lähiluonnolle tärkeitä kysymyksiä tavalla, mihin kansalaisilla ja järjestöillä ei ole nyt riittäviä vaikutusmahdollisuuksia eikä muutoksenhakuoikeutta.

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola

Jaa sosiaalisessa mediassa