Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Ilmaston kuumeneminen näkyy jo Saamenmaalla

Ilmaston kuumeneminen näkyy ensimmäisenä arktisilla alueilla. Myös energiahankkeet ja metsähakkuut uhkaavat saamelaista kulttuuria. Luonnonsuojeluliiton mukaan vihreää siirtymää ei voi tehdä alkuperäiskansojen kustannuksella.

Kuva: Miisa Nuorgam

Ilmaston kuumenemisen vaikutukset tapahtuvat arktisilla alueilla nopeammin kuin lähihistoriassa on totuttu, ja huomattavasti nopeammin kuin muualla maailmassa. Ilmaston kuumenemisen vaikutusten arvioidaan aiheuttavan kauaskantoisia seurauksia Saamenmaan luonnolle, ekosysteemeille ja näin ollen koko saamelaiselle kulttuurimaisemalle. Ympäristöolosuhteilla on suora vaikutus saamelaiseen yhteiskuntaan, sillä siinä on vahva yhteys maahan kulttuuristen käytäntöjen, perinteiden ja elinkeinojen kautta.

Ilmaston kuumeneminen vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen, joka taas vaikuttaa lajien runsauteen ja levinneisyyteen. Tällä saattaa olla vakavia seurauksia myös kulttuurin ja elinkeinojen lisäksi toimeentuloon, mikä voi vaikuttaa suoraan ruokaturvaan.

Saamelaisalueita uhkaa ilmaston kuumenemisen lisäksi myös energiahankkeet ja metsien hakkuut. Valtioneuvoston selvityksen mukaan saamelaisten osallisuutta ilmastopolitiikkaan onkin lisättävä. Selvityksen mukaan saamelaisia koskevat maininnat ovat yleisellä tasolla ja saamelaisten osallistuminen ilmastonmuutosta käsittelevien ohjelmien valmisteluun on ollut vähäistä.

Ilmastolakia onkin sittemmin päivitetty turvaamaan saamelaisten oikeuksia ilmastopoliittisten suunnitelmien valmistelussa ja valtioneuvosto asetti ensimmäisen saamelaisten ilmastoneuvoston elokuussa 2023. Vaikka saamelaisten oikeuksia lainsäädännössä on vahvistettu, hallituksen päätös olla avaamatta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa tällä hallituskaudella herättää kysymyksen siitä, toteutuvatko saamelaisten oikeudet käytännössä maankäyttösektorin ilmastopoitiikkaa suunniteltaessa?

Vaikka uusiutuvat energiamuodot ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi elintärkeitä, tulee energiahankkeiden sijoittelussa ottaa huomioon luontoalueiden koskemattomuus sekä kansainvälisten sopimusten ja perustuslain takaama perusoikeus saamelaisille oikeudesta omaan kulttuuriin. Luonnonsuojeluliiton mukaan vihreän siirtymän hankkeet eivät saa aiheuttaa luontokatoa ja paikallisyhteisöjen äänellä on oltava vaikutusta hankkeisiin.

Tällä hetkellä suunnitteilla oleva Davvi-hanke sijoittuu Saamenmaan alueelle Norjan puolelle, pyhän Rásttigáisa-tunturin ylängölle. Hankkeella on suoria vaikutuksia sekä saamelaisten kulttuuriympäristöön että muuhun kulttuurin ylläpitoon. Vaikka perustuslaki takaa saamelaisten oikeuden omaan kieleen ja kulttuuriin, aiheuttaa nyt kyseessä oleva hanke kuitenkin merkittävää heikennystä saamelaisten oikeuteen ylläpitää omaa kulttuuria, joka kattaa saamelaisten perinteiset elinkeinot ja niiden nykyaikaiset harjoittamisen muodot.

Vihreää siirtymää ei voi tehdä alkuperäiskansojen kustannuksella.

 

Lähteet: Saamelaisneuvoston sekä Norjan saamelaiskäräjien tuottama raportti ilmastonmuutoksesta Saamenmaalla, Luonnonsuojeluliiton lausunto Davvi-hankkeesta sekä Valtioneuvosto

Jaa sosiaalisessa mediassa