Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen: Kemijoen rakentamaton osuus säilytettävä

Kemijoki Oy on suunnitellut rakentavansa Rovaniemelle uuden vesivoimalaitoksen, joka tuhoaisi Kemijoen pääuoman viimeisen rakentamattoman osuuden. Kemijoki Oy on hakenut Sierilä-hankkeelle huomattavaa valtion taloudellista tukea ja on oletettavaa, että yhtiön hallitus tekee Sierilää koskevan investointipäätöksen lähiaikoina. WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Paliskuntain yhdistys, Luontoliitto, Greenpeace, Birdlife, Virtavesien hoitoyhdistys ja Villilohi ry vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen suunnitelmien hylkäämiseksi.

Tikkasenkarin koskivirta Kemijoessa hukkuisi patoaltaaseen, jos Kemijoki Oy toteuttaisi Sierilän vesivoimalahankkeen. Kuva Matti Pellisen videosta 2021.

Rovaniemelle suunnitellun Sierilän vesivoimalaitoksen rakentaminen tarkoittaisi, että Kemijoen pääuoman viimeisten koskien paikalle syntyisi yli 30 kilometrin mittainen patoallas, jonka alle jäisi lukuisista uhanalaisten lajien esiintymistä koostuva poikkeuksellisen rikas ja harvinainen luontokokonaisuus. Koskien katoaminen olisi kuolinisku esimerkiksi alueella eläville siioille, taimenille, harjuksille ja jokihelmisimpukoille.

Kalojen elin- ja lisääntymisalueiden tuhoamisen sijaan valtio, Kemijoki Oy ja kalatalousviranomaiset ovat ilmoittaneet tavoittelevansa vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen. Tämä tapahtuisi avaamalla vaellusyhteys mereltä kalojen kutualueille. Sierilä on tavoitteen kannalta tärkeä, sillä alueella sijaitsevat Kemijoen pääuoman viimeiset laajat lohikalojen lisääntymisalueet.

Sierilän alueella on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja se on merkittävä Rovaniemen virkistykselle ja matkailulle. Patoamisen seurauksena moni joen varrella asuva menettäisi rakkaan kotimaisemansa ja tuhannet luonnossa liikkujat tärkeän virkistys- ja kalastusalueensa. Alue on myös paikallisten paliskuntien poroille mieluisaa kesäajan laidunmaata. Laidunmaiden pirstoutuminen aiheuttaisi ongelmia poronhoidolle.

Kemijoki Oy:n hallituksessa ovat edustettuina pääosin sen tuottaman vesivoimasähkön omistajat: Fortum Oyj, UPM Energy Oy ja UPM-Kymmene Oyj, Helen Oy sekä Rovakaira Oy ja Ounastuotanto Oy. Lisäksi hallituksessa on edustettuna Neste Oyj sekä Suomen valtio, joka on Kemijoki Oy:n pääomistaja.

Järjestöt vetoavat Kemijoki Oy:n hallitukseen, että Sierilän voimalan rakentamisen sijaan Kemijoki Oy:n päättäjät edistäisivät vastuullista ja kestävää energiantuotantoa sekä vesivoimatuotannon luontohaittojen vähentämistä, ja säilyttäisivät ihmisille ja luonnolle arvokkaan kohteen myös tuleville sukupolville.

Järjestöjen yhteiskirje Kemijoki Oy:n hallitukselle

Vapaa Kemijoki-verkkosivu

Lisätietoja:

  • suojeluasiantuntija Matti Ovaska, WWF, 040 7273149, matti.ovaska@wwf.fi
  • puheenjohtaja Hanna Halmeenpää, SLL, 050 5644122, hanna.halmeenpaa@sll.fi
  • virtavesiryhmän puheenjohtaja Marianne Valkama, Luontoliitto, 0400 397163, virtavesiryhma@luontoliitto.fi
  • puheenjohtaja Mika Suutari-Jääskö, Villilohi ry, 040 5065464

Lisätietoja

Liittohallituksen puheenjohtaja Hanna Halmeenpää

Jaa sosiaalisessa mediassa