Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto EU:n bio­ta­lous­stra­te­gian päivitykseen

Luonnonvarojen ylikulutuksen lopettamisen ja kiertotalouden edistämisen tulee olla keskiössä biotaloutta kehitettäessä Suomessa ja koko EU:ssa, toteaa Suomen luonnonsuojeluliitto lausunnossaan eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle.

E 99/2018 vp
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
MmV 14.9.2023

Asia: Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n biotalousstrategian päivityksestä

Luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa:

Monimuotoisuus- ja ilmastokriisin pysäyttämiseksi biotalouden sovittaminen luonnon kantokyvyn rajoihin on äärimmäisen tärkeää. Kestävän biotalouden on perustuttava resurssien viisaaseen käyttöön, niiden ylikulutuksen ehkäisemiseen ja kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseen. Lisäksi sen tulee turvata luonnon monimuotoisuus, puhtaat vesistöt, ihmisten ruokaturva ja terveellinen ympäristö. Tämän tulisi olla EU:n biotalousstrategian päivittämisen keskeinen lähtökohta ja näkökulmaa tulee tuoda selkeästi esiin nyt myös Suomen kannassa.

Perusmuistion EU/69/2023-MMM-32 mukaan EU:n biotalousstrategian edistymiskertomuksessa nostetaan esiin biomassan saatavuuden ja kysynnän epätasapaino, kysyntä ylittää tarjonnan jopa 40-70%. EU ydintehtävänä muistiossa mainitaan ”siirtymä kohti uutta yhteiskunta- ja talousmallia, joka perustuu biologisten luonnonvarojen kestävään ja kiertotalouden periaatteita noudattavaan käyttöön”. Muistion mukaan kertomuksessa on tunnistettu strategian puutteiksi esimerkiksi biomassan kysyntä suhteessa ympäristövaatimuksiin ja kestävämpien kulutusmallien kehittäminen. Sen mukaan “on panostettava siihen, miten maa-alueiden ja biomassan kysyntää voidaan paremmin hallita vastaten ympäristö- ja talousvaatimuksiin ilmastoneutraalissa Euroopassa.” Luonnonsuojeluliitto kannattaa edistymiskertomuksen näkemystä kysynnän hallinnasta, jonka tulisi näkyä myös Suomen kannassa ja neuvoston päätelmissä.

Näiden edistymiskertomuksenkin huomioiden pohjalta luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen ja kiertotalouden edistäminen tulee olla keskiössä biotaloutta kehitettäessä Suomessa ja koko EU:ssa.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa tarpeesta nostaa biotalouden arvonlisää tavoilla, joilla turvataan monimuotoisuus- ja hiilinielutavoitteiden saavuttaminen. Luke arvioi, että Suomessa metsäsektorin osalta arvonlisän lähes kaksinkertaistaminen vuoteen 2035 mennessä voitaisiin saavuttaa myös 20% nykyistä pienemmillä hakkuilla, mikäli sellun viennistä siirryttäisiin korkean arvonlisän, kuten tekstiilien, pakkausmateriaalien ja betoniteollisuuden lisäaineiden tuotantoon.

Lisätietoja:

Hanna Aho, ilmastoasiantuntija
Liisa Toopakka, monimuotoisuusasiantuntija

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa