Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton lausunto ajoneuvoveron keventämisestä

Luonnonsuojeluliitto katsoo lausunnossaan valtiovarainministeriölle, että esitys ajoneuvoveron keventämisestä 50 miljoonalla eurolla on ilmastotavoitteiden vastainen ja se hidastaa päästövähennystahtia, autokannan uusiutumista ja liikenteen sähköistymistä.

VN/23806/2023
Suojeluasiantuntija Hanna Aho
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
VM 13.9.2023

Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja toteaa seuraavaa:

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia siten, että henkilö- ja pakettiautojen ajoneuvoveron perusveron tasoa kevennettäisiin yhteensä 50 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistuisi keski- ja suuripäästöisiin autoihin sekä niihin vanhimpiin autoihin, joista ei ole päästömittaustietoa. Uudempien autojen verotus ei muuttuisi.

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakoasetuksen ja kansallisen ilmastolain mukaisiin päästövähennystavoitteisiin ja siten tekemään oman osansa ilmaston kuumenemisen hillitsemiseksi. Tuoreimman ilmastovuosikertomuksen pohjalta hiilineutraalisutavoitteen saavuttaminen vaatii lisätoimia mm. taakanjakosektorilla ja tuoreimpien skenaariotarkastelujen valossa ja maankäyttösektorilta syntyvän hiilinieluvajeen seurauksena vuoden 2030 EU:n taakanjakoasetuksen mukaisten päästövähennysvelvoitteiden saavuttaminen vaatisi lisätoimia eikä päästöohjauksen höllentämistä.

Luonnonsuojeluliitto katsoo, että esitys on ilmastotavoitteiden vastainen ja se hidastaa päästövähennystahtia, autokannan uusiutumista ja liikenteen sähköistymistä. Veronkevennys kohdistuisi noin 60 prosenttiin liikennekäytössä olevasta henkilö- ja pakettiautokannasta, jolloin sen autokannan uusiutumista hidastava vaikutus on laaja. Toteutuessaan lakimuutos syventää Suomen päästövelkaa, jota hallitusohjelman mukaan tulisi pienentää. EU:n taakanjakoasetuksen mukaisten päästövähennystavoitteesta lipsuminen on taloudellisen riski valtiolle. Riski taakanjakosektorin päästökiintiön ylityksestä kasvaa, kun esitys yhdistyy hallitusohjelman aikomukseen alentaa jakeluvelvoitetta, heikentää liikennepolttoaineiden energiasisältöveroa ja CO2-komponenttia ja vähentää kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen rahoitusta.

Luonnonsuojeluliiton mielestä liikenteen verotuksen tavoitteena tulee olla liikenteen päästöjen ja muiden haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen. Päästöohjausta tulisi entisestään vahvistaa. Ajoneuvoveron päästöporrastus on perusteltu.

Hallituksen tavoitteena on kasvattaa kotitalouksien ostovoimaa. Tähän on olemassa keinoja, jotka eivät heikennä päästövähennysohjausta. Suomen tulisi valmistella hiiliosingon kaltaista mekanismia, jonka avulla ilmastopolitiikan vuoksi koituvia kohtuuttomiksi koettuja taloudellisia seurauksia voidaan kompensoida vaarantamatta päästövähennyksiä.

Yhteenvetona Suomen luonnonsuojeluliitto toteaa, että ehdotusta ei tule viedä eteenpäin.

Lisätietoja

Ilmastoasiantuntija Hanna Aho

Jaa sosiaalisessa mediassa