Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Luon­non­suo­je­lu­liit­to tyytyväinen porotalous-työryhmän raporttiin

Suomen luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen Porotalouden tulevaisuustyöryhmän työskentelyyn ja loppuraporttiin Kohti kannattavaa, kestävää, ja kulttuurisesti merkittävää porotaloutta. Työryhmän tehtävänä oli arvioida hallitusohjelman tavoitteiden mukaisia porotalouden kehittämistarpeita, joilla ”edistetään porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona”.

Kuva: Lasse Kurkela

Työryhmällä oli kahdeksan päätavoitetta, kuten poronhoidon tukijärjestelmän irrottaminen tuotantomäärän vaihtelusta, poronhoidon kulttuurisen merkityksen vahvistuminen sekä yhteisten ratkaisujen löytäminen porojen elintilan turvaamiseksi ja poronhoitoalueen uhanalaisten luontotyyppien ja lajien säilyttämiseksi.

Työryhmä ehdottaa Luonnonsuojeluliiton aloitteesta myös Porot ja tunturiluonto -säätiötä, jossa käytäisiin laajempaa keskustelua poronhoidosta. Säätiön tehtävänä olisi muun muassa turvata ja kehittää tunturialueiden poronhoitoa, kun ilmasto kuumenee. Samalla voidaan huomioida tunturiluonnon monimuotoisuuden säilyminen ja elinvoimaisuuden turvaaminen.

Työryhmässä käsiteltiin myös porotalouden isompia uudistamistarpeita, jotka edellyttävät hallitusohjelmakirjauksia. Nämä uudistukset vaikuttavat laajemmin luonnon tilaan ja lajien suojeluun koko Suomessa. Vaikutuksia tulisi esimerkiksi metsäpeuran ja ahman suojeluun, maankäyttöön, poroelinkeinon harjoittamiseen sekä energiatuotantoon, kuten tuulivoimapuistojen sijoitteluun.

Porotalouden kokonaisvaltainen uudistus merkitsee Luonnonsuojeluliiton mielestä muun muassa seuraavien vaihtoehtojen soveltamista:

  • Poronhoitoalueen etelärajan tarkistaminen ja siirtäminen nykyistä pohjoisemmaksi.
  • Mikäli porotaloutta harjoitetaan jatkossa vain pääelinkeinona, sen seurauksena joudutaan soveltamaan myös luopumiskorvauksia.
  • Poroelinkeinon erilaiset tuet suunnataan Ylä-Lappiin ja saamelaisalueille, joissa porotaloutta on mahdollista harjoittaa ilmaston kuumetessa.
  • Porotalouden kestävyyden kriteerien monipuolinen huomioiminen: eri paliskunnissa ja laidunalueilla laiduntavat poromäärät tulisi kuitenkin pyrkiä mitoittamaan myös siten, että poronhoidon ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriteerit ja edellytykset toteutuvat.
  • Tunturipaljakan lajiston suojelun tehostaminen aitauksilla ja muilla vastaavilla keinoilla.

Lisätiedot:

Riku Lumiaro, Luonnonsuojeluliiton liittohallituksen jäsen ja suurpetoasiantuntija, p. 050 585 9857

Jaa sosiaalisessa mediassa