Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

Terrafamen ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tös paljastaa kai­vos­sään­te­lyn hälyttävän tilan

Ympäristöluvan myöntänyt Avi listaa lupapäätökseen useita Terrafamen toimintaan liittyviä ongelmia ja epävarmuuksia, mutta myöntää toiminnalle silti ympäristöluvan vuoteen 2029 saakka.

Talvivaaran kaivos
Entisen Talvivaaran, nykyisen Terrafamen, kipsisakka-allas vuosi vuonna 2013. Ilmakuva Talvivaarasta. (Mika Maliniemi / Aviation Studio)

Tähän saakka määräaikaisella luvalla toimineelle Terrafamen monimetallikaivokselle on myönnetty uusi, vuoteen 2029 asti voimassa oleva määräaikainen ympäristölupa. Luvan myöntänyt aluehallintovirasto Avi perustelee määräaikaisuutta sillä, että kaivoksen toimintaan liittyy edelleen paljon epävarmuuksia.

Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Jari Natusen mukaan Avin myöntämää lupaa ei voida pitää vesipuitedirektiivin mukaisena, sillä lähivesistöjen ekologinen tila tulee kärsimään Terrafamen ilmoittamista päästömääristä.

Sateisina vuosina Terrafamen kaivoksen vesienhallinta voi Avin mukaan kohdata ongelmia, jolloin vettä joudutaan joko varastoimaan avolouhokseen tai johtamaan vesistöihin vasten lupamääräyksiä. Myös Terrafamen rikastuksessa menetelmänä käytetyn liuotuksen päästöt kasvavat sateisten kausien myötä. Sääolosuhteiden lisäksi epävarmuutta tuovat liuotuskasojen pohjamuovit, joiden käyttöikää ei ole mahdollista arvioida luotettavasti.

“Jätteiden suhteen tämä on täysin kestämätön lupa. Toiminnasta syntyy vuosittain jopa tähtitieteelliset 63 miljoonaa tonnia sivukiveä ja prosessijätettä. Määräaikainenkin lupa on aivan kohtuuton kun tiedetään, ettei näille vaarallisille jätteille ole tehty ympäristövaikutusten arviointia”, toteaa Natunen.

Avi huomautti päätöksessään, ettei Terrafame ole esittänyt lupahakemuksessa ratkaisuja kaivoksen purkuvedessä olevan sulfaatin määrän olennaiseen vähentämiseen. Samaan aikaan kaivoksen toiminnan on määrä laajentua merkittävästi, mikä lisää entisestään käsiteltävien vesien, päästöjen ja niiden ympäristövaikutusten määrää.

Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin puheenjohtaja Johan Heino on ollut puolustamassa alueen ympäristöä jo Talvivaaran ympäristökatastrofin aikaan. Heinon mukaan Terrafamen esimerkin tulisi avata kaikkien silmät kestävyysvajeelle, joka kaivosten sääntelyssä vallitsee Suomessa.

“Vuosia tiedossa olleista ongelmista huolimatta kaivoksen toiminnan kehittämisessä ei olla vieläkään päästy kovin pitkälle. Näennäisuudistuksia on tehty, mutta perusongelmat ovat edelleen samat ja ratkaisematta”, Heino sanoo.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi keväällä BASF:n akkutehtaan ympäristöluvan, sillä tehdas aikoi johtaa sulfaattipitoisia jätevesiä Kokemäenjokeen. Terrafamen ympäristölupa on KHO:n päätöksen valossa vanhentunut jo myöntöhetkellä, sillä sen suunnittelemat sulfaattipäästöt ovat paikallisissa oloissa merkittävät BASF:n akkutehtaan päästöihin nähden.

Terrafamen sulfaattipäästöjen myötä järvien ja jokien ekologinen tila tulee heikentymään ja kalojen elohopeapitoisuus nousemaan. Erityisasiantuntija Natusen mukaan suunniteltujen päästömäärien vaikutukset saattavat ylettyä jopa Oulujärveen saakka.

“Lupaviranomainen toteaa, että Terrafamen kyky hallita ympäristön pilaantumista riippuu suoraan yhtiön kannattavuudesta ja myöntää tästä huolimatta ympäristöluvan toiminnalle. Tätä voisi luonnehtia valtavaksi uhkapeliksi vesistöjen tulevaisuudella”, toteaa Natunen.

Suomen luonnonsuojeluliitto tulee valittamaan nyt myönnetystä ympäristöluvasta. Lisäksi Luonnonsuojeluliitto lähtee selvittämään EU:n kautta, onko Suomessa sallittua myöntää Terrafamen ympäristöluvan kaltaisia EU:n kaivannaisjätedirektiivin ja vesipuitedirektiivin vastaisia lupia.

Lisätiedot:

Johan Heino, puheenjohtaja, SLL:n Kainuun piiri, johan.heino(a)sll.fi, +358 40 511 1601
Jari Natunen, erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, jari.natunen(a)sll.fi, +358 40 952 7815

Lisätietoja

Erikoisasiantuntija (kaivosten ympäristöpäästöt) Jari Natunen

Jaa sosiaalisessa mediassa