Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto
Navigaatio päälle/pois

RED ja RePowerEU

Uusiutuvan energian direktiivissä on vielä paljon parennettavaa erityisesti puun polton kestävyyskriteerien suhteen. Mielestämme Suomen kanta liittyen luvituksen sujuvoittamiseen oli hyvä, on tärkeä varmistaa ettei uusiutuvan energian tuotanto aiheuta luontokatoa tai ympäristöongelmia.

Kuvassa on tuulivoimaloita merellä.

UJ 14/2022 vp – U 59/2022 vp
Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
TaV 15.6., YmV 14.6. ja MmV 14.6

UJ 14/2022 vp – U 59/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Kiitos mahdollisuudesta kommentoida valtioneuvoston kirjelmää

Tukijärjestelmät ja kaskadikäyttö sekä kestävyyskriteerit

Luonnonsuojeluliitto on huolissaan puheenjohtajamaan heikosta kompromissiesityksestä erityisesti metsäenergian kestävyyden osalta. Komission esitystä vesitettäisiin mm. kaskadiperiaatteen, metsäenergian no go -alueiden sekä laitoskokojen osalta.

Peräänkuulutamme Suomelta tiedeperustaista kannanmuodostusta metsäenergiaan liittyen. Jotta voidaan varmistaa, että metsäenergia ei heikennä luonnon monimuotoisuuutta ja tuottaa varmuudella odotetut ilmastohyödyn, tarvitaan EU-tason säätelyä. Suomen tulee vähintään tukea komission alkuperäisiä esitystä ja estää puheenjohtajamaan vesitykset erityisesti kestävyyskriteereiden ja kaskadikäytön osalta. Suomen tulee kannattaa sitovan ja toimivan kaskadiperiaatteen toimeenpanoa delegoituna säädöksenä.

Metsäenergian kohdalla tulee huomioida eri jakeiden merkitys myös luonnon monimuotoisuudelle. Ainespuun lisäksi polttoon ei tule ohjata mitään, minkä energiakäyttö ei varmuudella tuota ilmastohyötyjä lyhyellä aikavälillä tai heikentää monimuotoisuutta. Erityisesti kannot, lahopuu tai järeä teollisuudelle kelpaamaton puu tulee jättää uusiutuvan energian direktiivin tukien ja tavoitteiden ulkopuolelle. Pelkkä riskiperustaisuus, esimerkinomaisuus tai kansallinen säätely eivät riitä turvaamaan metsäenergian kestävyyttä Euroopassa. Komission ja puheenjohtajamaan esitykset ovat näiltä osin riittämättömiä. Parlamentin ympäristövaliokunnan esitys olla sisällyttämättä suoraan metsästä tulevan puun energiakäyttöä direktiivin tavoitteisiin on esitetyistä paras tapa varmistaa kestävyyttä.

Liikenne

Nestämäisten biopolttoaineiden kohdalla tavoitteena tulisi olla aidosti kestävyyden varmistaminen eikä mahdollisimman laajan raaka-ainepohjan turvaaminen. Toimivilla kriteereillä tulee varmistaa etteivät uusiutuvien polttoaineiden materiaalit aiheuta luontokatoa, ilmastopäästöjä tai kilpaile ruoantuotannon kanssa. Fossiilisia polttoaineita ei tule hyväksyä mukaan tavoitteisiin.

Muista vähähiilisistä energialähteistä tuotettuja RFNBO-polttoaineita ei tule hyväksyä. Termi vähähiilisyys avaa oven fossiilisille polttoaineille, tässä tapauksessa maakaasulle. Jos RFNBO polttoaineita tuotetaan vedyllä, on varmistettava, että tuotannossa käytetty vety on tehty uusiutuvalla energialla.

RePowerEU

Pidämme Suomen luvitukseen liittyviä kantoja hyvinä. On tärkeä varmistaa, että ilmastoa ja luontoa hoidetaan yhdessä, eikä uusiutuvan energian lisääminen kiihdytä luontokatoa.

 

Lisätietoja

Suojeluasiantuntija Liisa Toopakka

  • +358 40 504 2989
  • liisa.toopakka(a)sll.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa